PL EN


2014 | 3(214) | 67–106
Article title

Zaufanie w strategiach polskich przedsiębiorców

Content
Title variants
EN
Trust and Polish Entrepreneurs’ Strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zaufanie i jego formy w kontekście indywidualnej aktywności gospodarczej. Autorzy zastanawiają się, do jakich konkretnych form zaufania (osobistego, uogólnionego) sięgają przedsiębiorcy w różnych sferach swojej działalności, jakie są przyczyny ich wyborów oraz ich skutki dla prowadzenia biznesu. Problematyka zaufania analizowana jest w trzech podstawowych sferach działalności przedsiębiorców: prawa, kontaktów z urzędnikami i relacjach z innymi przedsiębiorcami. Postawiona zostaje teza, że na skutek uwarunkowań historycznych, w tym utrwalonego systemu funkcjonowania państwa i prawa, a także sposobu tworzenia przepisów o działalności gospodarczej, wśród polskich przedsiębiorców wytworzyła się uogólniona nieufność wobec prawa, administracji państwa i innych przedsiębiorców. Badania w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych z ponad 100 przedsiębiorcami z czterech województw Polski Południowej potwierdzają, że instytucje państwa, prawa oraz administracji państwowej stanowią w Polsce przeszkodę w budowaniu uogólnionych form kapitału społecznego i generują brak zaufania, zamiast przyczyniać się do wzmacniania postaw obywatelskich i wytwarzać uogólnione zaufanie do innych (także partnerów biznesowych). Przy deficycie zaufania uogólnionego, przedsiębiorcy muszą zatem wypracowywać rozmaite strategie budowy, stającego się podstawą nawiązywania kontaktów gospodarczych, osobistego zaufania (zarówno w stosunku do innych przedsiębiorców, jak i urzędników), co jednak drastycznie podnosi tzw. koszty transakcyjne prowadzenia firmy.
EN
This article deals with trust in the context of doing business. Authors are particularly interested in what forms of trust (personal, generalized) Polish entrepreneurs resort to in various spheres of their activity, what are the grounds for their choices and what consequences they have for their own businesses. The problem of trust is analyzed in 3 major areas: legal regulations of business, contacts with public officials and relations with other companies. Authors claim that, due to historical background, including an established legal framework and ways of state functioning and lawmaking in business activity, generalized distrust towards the law, public administration and other companies has emerged among Polish entrepreneurs. Qualitative research in the form of over 100 in-depth interviews with entrepreneurs from 4 voivodeships of Southern Poland corroborate the hypothesis, that the state (and legal) institutions, as well as state administration interfere with building generalized forms of social capital and generate social distrust, instead of contributing to reinforcing civic attitudes and generating generalized trust towards others (including business partners). With deficits of generalized trust, companies need to come up with various strategies of building personal trust (towards other entrepreneurs and public officials). Therefore, personal trust becomes a basis of establishing business relations, which, in turn, drastically increases so-called transaction costs of doing business.
Year
Issue
Pages
67–106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
References
 • Adamczyk, Karolina. 2013. Kopanie się z fiskusem. „Przegląd” 40/2013 http://www.przeglad- -tygodnik.pl/pl/artykul/kopanie-sie-fiskusem).
 • Anderson, Benedict. 1997. Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Tłum. S. Amsterdamski. Kraków, Warszawa: Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja Stefana Batorego.
 • Banfi eld, Edward C. 1958. The Moral Basis of a Backward Society. Chicago: The Free Press.
 • Bartkowski, Jerzy. 2007. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: M. Herbst (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Scholar, s. 54–97.
 • Bartkowski, Jerzy. 2005. Więź społeczna i aktywność wspólnotowa. W: A. Gawkowska, P. Gliński i A. Kościański (red.). Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 129–146.
 • Beck, Urlich. 2004. Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Białowolski, Piotr. 2013a. Portfel należności polskich przedsiębiorstw – lipiec 2013. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Krajowy Rejestr Długów (https://www.kpf.pl/pliki/informacjasygnalna/inp_ii_kw_2013.pdf).
 • Białowolski, Piotr. 2013b. Portfel należności polskich przedsiębiorstw – październik 2013. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Krajowy Rejestr Długów (https://www.kpf.pl/pliki/informacjasygnalna/inp_iii_kw_2013.pdf).
 • Białowolski, Piotr. 2014. Portfel należności polskich przedsiębiorstw – styczeń 2014. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Krajowy Rejestr Długów (https://www.kpf.pl/pliki/informacjasygnalna/inp_iv_kw_2013.pdf).
 • Borusowski, Janusz. 2006. Kapitał społeczny a korupcja. W: M. Szczepański i A. Śliz. Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne. Tychy, Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 103–114.
 • Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. W: J. G. Richardson (red.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York, Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, s. 241–258.
 • CBOS. Luty 2006. Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie. Komunikat z badań. Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_024_06.PDF).
 • CBOS. Luty 2008. Zaufanie społeczne w latach 2002–2008. Komunikat z badań. Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_030_08.PDF).
 • CBOS. Marzec 2010. Zaufanie społeczne. Komunikat z badań. Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF).
 • CBOS. Marzec 2012. Zaufanie społeczne. Komunikat z badań. Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF).
 • Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
 • Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. ”American Journal of Sociology” 94: 95–120.
 • Czapiński, Janusz. 2008. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. „Zarządzanie Publiczne” 2(4): 5–28.
 • Czubkowska, Sylwia. 2013. Jak zarobić na tworzeniu prawa? Napisać ustawę, a potem wziąć pieniądze jako ekspert. „Dziennik Gazeta Prawna”. 08.02.2013 (http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/679215,jak_zarobic_na_tworzeniu_prawa_napisac_ustawe_a_potem_wziac_pieniadze_jako_ekspert.html).
 • Czuchnowski, Wojciech i Jarosław Sidorowicz. 2010. Pan Prokurator ma rację, czyli mamy w Polsce…. „Gazeta Wyborcza” 13-14.02.2010 (http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7164326,20100213RP-DGW,Pan_prokurator_ma_racje_mamy_w_Polsce,zwykly.html).
 • Czarna Lista Barier. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 2004–2014 (http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/wydawnictwa_2002_2009; http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/wydawnictwa_rok_2010; http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/wydawnictwa_rok_2011; http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/wydawnictwa-rok-2012; http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/wydawnictwa-rok-2013).
 • Dehley, Jan, Kenneth Newton i Christian Welzel. 2011. How General Is Trust in ''Most People''? Solving the Radius of Trust Problem. “American Sociological Review” 76(5): 786–807.
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. 2013. Janusz Czapiński i Tomasz Panek (red.). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Edelman Trust Barometer. 2013. Annual Global Study (http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/trust-2013/).
 • Eisenstadt, Shmuel i Luis Roniger. 1984. Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Struture of Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Farrell, Henry. 2009. Institutions and Mid-Level Explanations of Trust. W: K. S. Cook, M. Levi i R. Hardin (red.). Whom Can We Trust?: How Groups, Networks, and Institutions Make Trust Possible. Russell Sage Foundation, s. 127–148.
 • Fidrmuc, Jan i Klarita Gerxhani. 2007. Mind the Gap! Social Capital, East and West. William Davidson Institute Working Paper Nr 888. Czerwiec 2007.
 • Fisher, Anna. 2002. Kluski na szaniec. „NIE” 35 (http://a1.nie.com.pl/art795.htm).
 • Filus, Michał i Joanna Pohl. 2012. Wpływ częstotliwości zmian w przepisach prawnych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (http://bip.mg.gov.pl/fi les/upload/17425/RAPORT_DDR_Wplyw_zmiana_przepisow_grudzien_2012.pdf).
 • Fukuyama, Francis. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: WN PWN.
 • Giddens, Anthony. 2009. Życie w społeczeństwie postindustrialnym. W: U. Beck, A. Giddens i S. Lash. Modernizacja refl eksyjna. Polityka, tradycja, estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: WN PWN, s. 79–144.
 • Górecki, Emil. 2013. Skarb Państwa ma zapłacić MCI blisko 50 mln zł. „Puls Biznesu” 17.01.2013 (http://www.pb.pl/2963004,18809,skarb-panstwa-ma-zaplacic-mci-blisko-50-mln-zl).
 • Graziano, Luigi. 1978. Center-Periphery Relation and the Italian Crisis: The Problem of Clientelism. W: S. Tarrow, P.S. Katzenstein i L. Graziano. Territorial Politics in Industrial Nations. New York, London: Praeger Publishers, s. 290–326.
 • Granovetter, Mark S. 1973. The Strength of Weak Ties. “American Journal of Sociology” 78(6): 1360–1380.
 • Gliński, Piotr. 2005. Aktywność aktorów społecznych – deficyt obywatelstwa wobec codziennej zaradności Polaków. W: W. Wesołowski i J. Włodarek (red.). Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Warszawa: Scholar, s. 221–246.
 • Habermas, Jürgen. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Tłum. W. Lipnik i M. Łukasiewicz. Warszawa: WN PWN.
 • Hausner, Jerzy. 2004. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. W: M. Marody (red.). Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Scholar, s. 420–440.
 • Herbst, Jan. 2008. Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej. W: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska i A. Mielczarek. Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacji polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Scholar, s. 20–53.
 • Herbst, Jan i Paweł Swianiewicz. 2008. Kapitał społeczny Dolnego Śląska i Małopolski na tle ogólnopolskiego zróżnicowania regionalnego. W: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska i A. Mielczarek. Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Warszawa: Scholar, s. 54–124.
 • Herbst, Mikołaj (red.). 2007. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Scholar.
 • Ika. 2014. Urząd Skarbowy. Tylko dziesięć procent donosów się potwierdza. „Kurier Poranny”. 6.02.2014 (http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140206/BIALYSTOK/140209759).
 • Kaźmierczak, Tomasz. 2007. Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść. W: T. Kaźmierczak i M. Rymsza (red.) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 41–64.
 • Królak, Jarosław. 2011. Optimus miał szansę być globalnym mocarzem. „Puls Biznesu”. 2.12.2011 (http://pwp.pb.pl/2525966,5761,optimus-mial-szanse-byc-globalnym-mocarzem).
 • Luhmann, Niklas. 1979. Trust and Power: Two Works by Niklas Luhmann. Chichester: John Wiley.
 • Luhmann, Niklas. 1988. Familiarity, Confi dence, Trust: Problems and Alternatives. W: D. Gambetta (red.). Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Basil Blackwell, s. 94–107.
 • March, James G. i Johan P. Olsen. 2005. Instytucje: organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Scholar.
 • Marody, Mirosława. 2005. Społeczeństwo poobywatelskie? W: W. Wesołowski i J. Włodarek (red.). Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat. Warszawa: Scholar, s. 211–220.
 • Marynowicz, Grzegorz. 2011. Niech wszechwiedzący urzędnicy zakładają własne biznesy. „Bankier.pl”. 20.04.2011 (http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niech-wszechwiedzacy-urzednicyzakladaja-wlasne-biznesy-2326062.html).
 • Miączyński, Piotr i Leszek Kostrzewski. 2008. Przedsiębiorca kontra urzędnicy. „Gazeta Wyborcza”. 14.10.2008 (http://wyborcza.biz/Firma/1,101966,5810550,Przedsiebiorca_kontra_urzednicy.html).
 • Michalewicz, Iza. 2010. Wycinanka z JTT. „Gazeta Wyborcza” 24.05.2010 (http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,36743,7924350,Wycinanka_z_JTT.html).
 • Molik, Przemysław. 2012. Izby skarbowe wydają setki interpretacji podatkowych. Połowa z nich jest uchylana przez sądy. „Dziennik Gazeta Prawna” 8.11.2012 (http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/660138,izby_skarbowe_wydaja_setki_interpretacji_podatkowych_polowa-_z_nich_jest_uchylana_przez_sady.html).
 • MŚP pod lupą. Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. 2011 (http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf).
 • Newton, Kenneth. 1999. Social Capital and Democracy in Modern Europe. W: J. W. van Deth, M. Maraffi, K. Newton i P. F. Whiteley (red.). Social Capital and European Democracy. London, New York: Routledge, s. 3–24.
 • North, Douglas C. 1998. Economic Performance Through Time. W: M. C. Brinton i V. Nee (red.). The New Institutionalism in Sociology. New York: Russell Sage Foundation, s. 247–257.
 • North, Douglas C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.
 • Nowakowski, Krzysztof. 2008. Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Zeszyt nr 1: 213–233.
 • Office for National Statistics. 2001. A Literature Review. Social Analysis and Reporting Division. Październik 2001.
 • Office for National Statistics. 2002. Social Capital: The Challenge of International Measurement. Report of an International Conference Convened by the Organisation for Economic Co-Operation and Development and the United Kingdom. 25–27 września 2002.
 • Office for National Statistics. 2003. Measuring Social Capital in United Kingdom. Grudzień 2003.
 • Paluch, Marta. 2010a. Kraków: Kto zapłaci za pseudoaferę Krakmeatu? „Gazeta Krakowska” 14.01.2010 (http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/209559,krakow-kto-zaplaci-zapseudoafere-krakmeatu,id,t.html).
 • Paluch, Marta. 2010b. Nawet kości nie zostały. „Polska Gazeta Krakowska” 19.02.2010 (http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/223211,nawet-kosci-nie-zostaly,id,t.html).
 • Paluch, Marta. 2010c. Oczyszczeni po siedmiu latach. „Polska Gazeta Krakowska” 20-21.02.2010 (http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/223925,oczyszczeni-po-siedmiu-latach,id,t.html).
 • Paluch, Marta. 2010d. Afera, której... nie było. „Polska Gazeta Krakowska” 22.02.2010 (http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/224262,afera-ktorej-nie-bylo,id,t.html).
 • Pokojska, Agnieszka. 2014. Dlaczego donos podatkowy nie zawsze przyniesie fi skalny efekt?. „Dziennik Gazeta Prawna” 03.01.2014 (http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/768-377,dlaczego-donos-podatkowy-nie-zawsze-przyniesie-fi skalny-efekt.html).
 • Polska 2030.Wyzwania rozwojowe. 2009. Michał Boni (red.). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Polska Konfedracja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. List do Ministra Sprawiedliwości. Warszawa. 16.04.2014 (http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualności/2013/1_fi les/wsp_lne_skan.pdf).
 • Portes, Alejandro. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. “Annual Review in Sociology” 24: 1–24.
 • Program Reformy Regulacji 2010–2011. „Lepsze prawo”. Ministerstwo Gospodarki. Styczeń 2010 (http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/3CE5B6E3-BEE3-49F8-B056-A989A00999FB/59414/PORR_150110printed.pdf).
 • Putnam, Robert. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Putnam, Robert. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków, Warszawa: Społeczny Instytutu Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. 2008. Piotr Bochniarz (red.). Warszawa: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. https://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym.
 • Rothstein, Bo. 2013. Corruption and Social Trust: Why the Fish Rots from the Head Down. “Social Research” 4: 1009–1032.
 • Rose, Richard. 2000. Uses of Social Capital in Russia: Modern, Pre-modern, and Anti-modern. “Post-Soviet Affairs” 16(1): 33–57.
 • Rudzka-Lorentz, Czesława. 2008. Bezczynność administracji w świetle kontroli NIK. Referat w ramach seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli pod „Bezczynność władzy”. 25 czerwca 2008 (http://www.nik.gov.pl/kolegium-nik/posiedzenia/bezczynnosc-wladzy.html).
 • Rymsza, Agnieszka. 2007. Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: T. Kaźmierczak i M. Rymsza (red.). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 23–39.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich. 2013. Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku stabilności i przejrzystości przepisów prawa podatkowego. RPO/745219/13/V/620 RZ. 2.08.2013 (http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1742243).
 • Seligman, Adam B. 1997. The Problem of Trust. Princeton: Princeton University Press.
 • Siwek, Magdalena. 2014. Dziwna żonglerka liczbą małych firm. „Forbes” 15.01.2014 (http://pierwszymilion.forbes.pl/ile-jest-w-polsce-malych-fi rm-,artykuly,169463,1,2.html).
 • Social Cohesion, Trust and Participation: Social Capital, Social Policy and Social Cohesion of the European and Candidate Countries, Monitoring Report prepared by the European Observatory on the Social Situation – Social Capital Network – 2007 (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_situation/2007_mon_rep_soc_cap.pdf).
 • Sąd Najwyższy. 2010. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 6/2010 (www.sn.pl/orzecznictwo/Biuletyn_IC_SN/Biuletyn_IC_SN_10-06.doc).
 • Sierocińska, Katarzyna. 2011. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. „Studia Ekonomiczne” 1(68).
 • Solska, Joanna. 2004. Podatkowy terror. „Polityka” 36 (2417) 6.09.2004 (http://archiwum.polityka.pl/art/podatkowy-terror,380611.html).
 • Stankiewicz, Waldemar. 2014. Przez 21 lat walczyła z urzędnikami, w końcu popełniła samobójstwo. 27.05.2014 (http://www.tvp.info/15379190/przez-21-lat-walczyla-z-urzednikamiw-koncu-popelnila-samobojstwo).
 • Sudak, Ireneusz. 2014. Duży dusi małych. „Gazeta Wyborcza” 14.02.2014 (http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7846710,20140214RP-DGW,Duzy_dusi_malych,.html).
 • Swianiewicz, Paweł i Jan Herbst. Social Capital, Regional Development and Policies. Summary of Academic Debate in Poland. Paper prepared for the WP1 of the 6th Framework SOCCOHresearch project (http://www.lse.ac.uk/collections/ESOCLab/pdf/SOCCOH%20Social%20capital%20and%2 economic%20development%20in%20Poland.pdf)>
 • Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka, Piotr. 2005. Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji. W: P. Sztompka i M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak.
 • Tarrow, Sidney, Peter S. Katzenstein, i Luigi Graziano. 1978. Territorial Politics in Industrial Nations. New York, London: Praeger Publishers.
 • Tittenbrun, Jacek. 2013. Anti-capital: Human, Social and Cultural. The Mesmerising Misnomers. London: Ashgate Publishing, Ltd.
 • Thompson, John B. 1996. Tradition and Self in a Mediated World. W: P. Heelas, S. Lash i P. Morris (red.). Detraditionalisation: Critical Refl ection on Authority and Identity. Oxford: Blackwell Publishers, s. 89–108.
 • Transparency International. 2006. Indeks percepcji korupcji (http://www.transparency.pl/).
 • Trigilia, Carlo. 2001. Social Capital and Local Development. “European Journal of Social Theory” 4(4): 427–442.
 • Trutkowski, Cezary i Sławomir Mandes. 2005. Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Scholar.
 • Welsyng, Anna. 2009. Jakie zmiany wprowadzono w zakresie kontroli przedsiębiorców. „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”. 23.03.2009 (http://mojafi rma.infor.pl/dzialalnosc-gospodarcza/101816/Jakie-zmiany-wprowadzono-w-zakresie-kontroli-przedsiebiorcow,0,Jakiezmiany-wprowadzono-w-zakresie-kontroli-przedsiebiorcow.html).
 • Wesołowski, Włodzimierz. 2004. Warstwa polityków: ewolucja bez postępu. „Studia Socjologiczne” 3(174): 19–61.
 • Williamson, Oliver. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: WN PWN.
 • Woolcock, Michael. 1998. Social Capital and economic development: Toward a Theoretical Synthesis and policy Framework. “Theory and Society” 27(2): 151–208.
 • World Values Survey 1981–2008. Official Aggregate v.20090901. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org) 2009 (http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSData.jsp).
 • Zarycki, Tomasz. 2004. Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności. „Kultura i Społeczeństwo” 2: 45–65.
 • Ziółkowski, Marek. 2012. Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim. „Studia Edukacyjne” 22: 7–27.
 • Ziółkowski, Marek i Rafał Drozdowski. 2000. Typy kapitałów, konwersja kapitałów i strategie inwestowania społeczeństwa polskiego. W: M. Ziółkowski. Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 173–202.
 • Żuralska, Marta (red.) (zespół autorski: Olga Kazalska, Jędrzej Maśnicki i Marta Żuralska). 2013. Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22811b5d-7e29-4e17-b09f-a01285cd20c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.