PL EN


2019 | 57 | 67-80
Article title

Kształtowanie ładu strukturalnego w oparciu o teoretyczne podstawy konsensusu społecznego

Content
Title variants
EN
Creating structural order on the basis of a theory of social consensus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie: • istoty konsensusu społecznego, • teoretycznych podstaw jego funkcjonowania i ich ewolucji, • wybranych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, w których konsensus znajduje zastosowanie, • warunków niezbędnych dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania konsensusu. Hipoteza (w ujęciu syntetycznym) przyjęta dla badań: efektywne i sprawne kształtowanie ładu strukturalnego w oparciu o konsensus społeczny uwarunkowane jest jego relacją do norm składowych Konstytucji Świata. Wnioski wynikające z rozważań: • konsensus społeczny – ukształtowany w wyniku jego ewolucji jako paradygmat – jest nadal miernikiem godności człowieka, demokracji i wolności; • wiarygodność w funkcjonowaniu konsensusu społecznego zapewniają normy, składowe Konstytucji Świata – tak po stronie jego podmiotów, pośredników i adresatów; • strażnikiem konsensusu społecznego jest warstwa społeczna – inteligencja; • za warunki funkcjonowania konsensusu społecznego – we wszystkich wymiarach – odpowiada państwo. Wolny rynek nie może wyręczać w tym zakresie państwa.
EN
The aim of the paper is to indicate: • the essence of social consensus, • theoretical basis of its functioning and their evolution, • selected fields of a socio-economic life, where the consensus is realised, • conditions that are necessary to efficiently run the consensus. Hypothesis (in general understanding) adopted for the research: efficient creation of a structural order based on social consensus is conditioned by its relation to elements of the World Constitution. Conclusions drawn from the considerations: • social consensus – created by its evolution as a paradigm – is still a measure of human dignity, democracy and freedom, • reliability of social consensus’ functioning is induced by norms – elements of the World Constitution – concerning its objects, middlemen and addressees, • a guard of social consensus is the social layer – intelligence, • the state is responsible for conditions of social consensus’ functioning – in its all dimensions. Free market cannot replace the state in this responsibility.
Year
Volume
57
Pages
67-80
Physical description
Contributors
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
References
 • Carley, N., Spapens, Ph. (2000). Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych XXI wieku. Białystok–Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Kraków: Znak.
 • Gilder, G. (2015). Bogactwo i nędza. Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Jacko, J.F. (2006). Język demokracji: O uzasadnianiu przez konsensus w etyce biznesu i etyce polityki. W: T. Caban-Klas (red.), Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego. Radom: WSH w Radomiu.
 • Jugan, A. (1958). Słownik łacińsko-polski. Wyd. III. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Kelly, K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. Warszawa: WIG-Press.
 • Kołodko, G. (2008). Wędrujący Świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Kunzmann, P., Burkard, F.P. & Wiedmann, F. (1999). Atlas filozofii. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Legowicz, J. (1976). Zarys historii filozofii. Elementy doksografii. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Leksykon PWN. (1972). Warszawa: PWN.
 • Payne, A., Philips, N. (2011). Rozwój. Warszawa: Wyd. Sic.
 • Piketty, T. (2015). Kapitał XXI wieku. Warszawa: Wyd. KP.
 • Piontek, B., Piontek, F. (2017). Development from Theory to Practice. Aachen: Shaker Verlag.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Rybiński, M. (2002). Światowe targi obłudy. Rzeczpospolita, 28.
 • Słownik wyrazów obcych (1958). Wyd. IV. Warszawa: PWN.
 • Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Sulmicki, P. (1962). Proporcje gospodarcze. Warszawa: PWN.
 • Swieżawski, S. (2000). Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa–Wrocław: Wyd. Naukowe PWN.
 • Tatarkiewicz, W. (1958). Historia filozofii. t. I i II. Warszawa: PWN.
 • Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
 • Vatimo, G., Paterlini, P. (2011). Nie być bogiem. Autobiografia na cztery ręce. Warszawa: Wydawnictwo K.P.
 • Wójtowicz, A., Pazdan, W. (brw). Johannesburg na żywo i co dalej. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22816b9b-191d-47d6-8780-dfae082ca316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.