PL EN


2014 | 1(24) | 113-122
Article title

Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski

Content
Title variants
EN
Determinants of the innovation capacity of enterprises Malopolska region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy ukierunkowanej na ewaluację zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia dla jej oszacowania jest potencjał innowacyjny badanych przedsiębiorstw, natomiast odniesienie stanowi system innowacyjności przedsiębiorstwa. Podstawowy problem poruszony w artykule to rozpoznanie determinant potencjału innowacyjnego i ocena ich skuteczności jako przesłanki rozwoju działalności innowacyjnej i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw oraz sformułowanie modelu zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Nakreślony w ten sposób cel badań wymagał opracowania koncepcji analizy diagnostycznej ukierunkowanej na ewaluację potencjału i zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między zasobami a zdolnościami, która ukazuje związek przyczynowo-skutkowy między tymi kategoriami. Część empiryczna artykułu zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw regionu małopolskiego. Badaniami objęto 316 podmiotów gospodarczych. twierdzono, że to przede wszystkim wiedza i umiejętności pracowników firm, organizacja pracy oraz współpraca między podmiotami danej branży decydują o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Zasadniczym źródłem innowacji przedsiębiorstw jest więc wiedza pracowników i wiedza pozyskiwana z zewnątrz, od innych organizacji.
EN
The aim of this article is to present the concept of analysis aimed at evaluating the ability of innovative companies. The starting point for the estimation of the innovative potential of the surveyed companies, while the reference is a system of innovative enterprises. The basic problem that is described in this paper is the identification of the determinants of innovation potential and assess their effectiveness as a condition for the development of innovative activities and promote innovation also to formulate innovation capac ity model of enterprises. Outlined in research required to develop the concept of diagnostic analysis aimed at evaluating the potential and innovative capacity of the company. An important research tool is the analysis of the relationship between the resources and the capacity, which shows the relationship of cause – effect relationship between these categories. The empirical part of the article presents the results of research on the assessment of the degree of innovation of enterprises Malopolska region. The research included 316 companies. It has been found that it is primarily the knowledge and skills of employees of companies, organization of work and cooperation between the actors of the industry, is the degree of innovation of the company. The main source of innovation enterprises is so knowledge workers and knowledge acquired from outside, from other organizations.
Year
Issue
Pages
113-122
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, anna.wojtowicz@mwse.du.pl
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
References
 • Arend, R.J.I., Bromiley, Ph. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: spare change, everyone? Strategic Organization, 7(1), 5–10. DOI: 10.1177/1476127008100124.
 • Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2012). Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów kreowania efektywności organizacji: struktura nośna oparta na dynamicznych zdolnościach. W: J. Buko (red.). Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach. SOOIPP Annual 2012 (s. 77–92). Ekonomiczne Problemy Usług, nr 90. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Danias, K., Kavoura, A. (2013). The role of social media as a tool of a company’s innovative communication activities. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23(2), 75–83.
 • Foss, K., Foss, N.J., Klein, P.G., Klein, S.K. (2007). The entrepreneurial organization of heterogeneous capital. Journal of Management Studies, 44, 1165–1186. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00724.x.
 • Gloet, M., Samson, D. (2013). Knowledge Management to Support Systematic Innovation Capability [online, dostęp: 2014-03-12]. Dostępny w Internecie: http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_46/bp46/ks4.pdf.
 • Hall, M.C., Williams, A.M. (2008). Tourism and Innovation. New York: Routledge. ISBN 9780415414043.
 • Innowacje i wiedza (2006). Biuletyn Informacyjny. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim, nr 3, s. 2.
 • Kozioł, L., Pyrek, R., Kozioł, W., Wojtowicz, A. (w druku). Relationship marketing – a tool for supporting the company’s innovation process. Procedia.
 • Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-302-9.
 • Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2002). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. New York: John Wiley & Sons. ISBN 9780471496151.
 • Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20(1), 211–223.
 • Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 83-60009-07-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2284f3af-a079-4e24-83a8-32b8b845013b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.