PL EN


2016 | 1 | 73-94
Article title

Prawne aspekty unijnej techniki sumowania okresów na gruncie polskiej ustawy emerytalnej. Propozycja rozwiązań modelowych

Authors
Content
Title variants
EN
Legal aspects of the EU’s technique for aggregating periods on the basis of the Polish Pension Act. The offer of model solutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sumowanie okresów stanowi jedną z kluczowych technik realizacji zasady ochrony praw w trakcie ich nabywania. Technikę sumowania okresów, jako filar prawa Unii Europejskiej (UE) dotyczącego koordynacji, trzeba szczegółowo i kompleksowo przeanalizować. Sama koncepcja sumowania musi być też na tyle spójna, że przeniesienie rozwiązań z poziomu techniki ramowej sumowania (wynikającej z treści Traktatu o funkcjonowaniu UE i rozporządzeń o koordynacji) na poziom modeli sumowania poszczególnych państw (wynikających z prawa UE, orzecznictwa sądowego oraz prawa krajowego) nie powinno budzić zasadniczych wątpliwości interpretacyjnych. Aktualny stan prawny zmusza organy pomocnicze Komisji Europejskiej, takie jak Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, do wydawania aktów prawa miękkiego w formie decyzji, czego przykładem jest decyzja nr H6 dotycząca interpretacji sumowania okresów. Konieczne jest dokonywanie interpretacji przepisów rozporządzeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (głównie w procedurze odesłań wstępnych) w kwestiach, które mogłyby zostać uregulowane wprost w rozporządzeniu nr 883/2004. Organy administracyjne mają w takiej sytuacji trudne zadanie polegające na nałożeniu na prawo krajowe przepisów unijnych o koordynacji i uzupełnieniu niedostatków legislacyjnych własną wykładnią w zgodzie z traktatem. Uzasadniona byłaby zmiana rozporządzenia nr 883/2004, uwzględniająca złożoność i wielopłaszczyznowość techniki sumowania okresów oraz biorąca pod uwagę wprowadzenie w państwach członkowskich systemów emerytalnych opartych na zdefi niowanej składce, co przyczyniłoby się do większej transparentności rozwiązań prawnych w tym zakresie, nie tylko dla administracji zabezpieczenia społecznego, ale przede wszystkim dla obywateli Unii Europejskiej. Przedstawione w niniejszej publikacji poglądy są wyłącznie prywatną opinią autora.
EN
In the article there is a description of the proposed model for the aggregation of periods under EU law in establishing the right to a pension according to the Polish Pension Act, taking into account the coordination role of EU provisions and the division of competences between EU and Member States in the field of social security. Aggregation of periods is one of the key techniques for implementing the principle of protection of rights in course of acquisition. As a pillar of EU law on coordination, the technique of the aggregation of periods should be subject to a detailed comprehensive analysis and the concept of aggregation should be so consistent, that the transfer of solutions from the framework technique of aggregation deriving from the content of the Treaty and EU Regulations on coordination to the level of the aggregation models of particular EU Member States (under EU law, judicial decisions and national law) should not raise serious doubts in interpretation. The current law forces the subsidiary bodies of the European Commission, such as the Administrative Commission on the Coordination of Social Security Systems to issue acts of “soft law” in the form of a decision, as exemplified by Decision No H6 concerning the interpretation of the aggregation of periods. It is necessary to interpret the Regulations provisions by the Court of Justice of the European Union (mainly in the procedure for preliminary references) on issues that could be clearly stipulated in Regulation No 883/2004. The administrative authorities in this case have the difficult task of imposing onto national law EU legislation on the coordination and complementarity of legislative shortcomings according to their own interpretation of the accord in the Treaty. It would be reasonable to make the appropriate changes to the Regulation No 883/2004, taking into account the complexity and multidimensional technique in the aggregation of periods and the introduction within the Member States of pension schemes based on defi ned contributions, which would contribute to greater transparency of the legal solutions in this area, not only for the administration of social security, but above all, for the citizens of the European Union.
Year
Issue
1
Pages
73-94
Physical description
Dates
published
2016-06-15
References
  • Dzienisiuk D., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004.
  • Dzienisiuk D., Warunki nabycia prawa do polskiej emerytury po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 2.
  • Ślebzak K., Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
  • Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, t. III, Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2000.
  • Uścińska G., Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22881ea8-d300-4985-83cd-1ede36251fff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.