PL EN


2014 | 3(40) | 43-63
Article title

Pracownik socjalny zorientowany szkolnie wobec problemu sekt i zjawisk pokrewnych

Title variants
EN
School social worker toward the problem of cults and related phenomena
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono kontekst szkolny, w ramach którego sekty i zjawiska pokrewne mogą stanowić potencjalne wyzwanie dla pracy socjalnej. Wpierw określono status pracownika socjalnego w ramach wspomnianego kontekstu, by następnie przedstawić problemy społeczne generowane na tym gruncie przez sekty i zjawiska pokrewne, a na koniec wskazać wnioski wypływające dla praktyki zawodowej pracownika socjalnego zorientowanego szkolnie, którego ekwiwalentem w warunkach polskich jest pedagog szkolny. W odniesieniu do kontekstu szkolnego, spośród potencjalnych wyzwań, jakie niosą ze sobą sekty i zjawiska im pokrewne, wyróżniono parę aspektów. Wpierw został podjęty problem przenikania sekt do placówek szkolnych, w tym infiltracji środowiska szkolnego przez treści z nurtu New Age. Potem zasygnalizowano kwestię powoływania placówek szkolnych przez ugrupowania kultowe, by zakończyć podjęciem zagadnienia nierespektowania obowiązku szkolnego przez przedstawicieli grup kultowych.
EN
In the paper, the status of a social worker in the given context has been defined, social problems generated by cults and related phenomena within this context have been presented. Finally, there have been suggested conclusions which result from the above-mentioned issues for professional activity of a social worker whose equivalent under Polish conditions is guidance counselor. In relation to the school context, among potential challenges carried by cults and related phenomena, several aspects have been indicated. First, the problem of infiltration of schools by cults was taken up, including the issue of infiltration of school environment by the ideas of New Age. Afterwards, the question of establishing schools by cultic movements was signalized, accomplished by the problem of ignoring compulsory education by the representatives of cultic groups.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-229347e2-79d3-4325-b3b0-8e2ed1c6303e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.