PL EN


2018 | 15/2018 | 175-189
Article title

Evaluation of the programme for development of communication competences in social rehabilitation of minors

Authors
Content
Title variants
Ewaluacja programu rozwijania kompetencji komunikacyjnych w resocjalizacji nieletnich
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kompetencje komunikacyjne należą do jednych z kluczowych umiejętności społecznych, które umożliwiają ludziom realizację własnych potrzeb w zgodzie z obowiązującymi normami. Badania dowodzą, że ich rozwój stanowi ważny czynnik zabezpieczający przed angażowaniem się w przestępczość rówieśniczą w okresie adolescencji i odgrywa istotną rolę w prawidłowej adaptacji społecznej. W związku z tym uzasadnione wydaje się prowadzenie na podstawie diagnozy i ewaluacji oddziaływań rozwijających kompetencje komunikacyjne nieletnich, tym bardziej, że większość z nich posiada w tym zakresie duże deficyty. Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań ewaluacyjnych, które potwierdzają możliwość skutecznego rozwijania kompetencji komunikacyjnych wychowanków w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej.
EN
Communication competences are among key social skills, allowing people to fulfil their own needs in concordance with applicable norms. Research proves that their development constitutes an important factor preventing from engagement in peer crime in the adolescence period and plays a significant role in proper social adaptation. Therefore is seems justified to carry out activities developing communication competences in minors, based on diagnosis and evaluation, also due to the fact that the majority of them have large deficits in that regard. The article contains the results of evaluation studies confirming the possibility of effective development of communication competences of pupils in institutional social rehabilitation environment.
Year
Issue
Pages
175-189
Physical description
Dates
published
2018-11-12
Contributors
author
 • University of Szczecin
References
 • Argyle M., 2002, Umiejętności społeczne, [w:] red. N.J. Mackintosh, A.M. Colman, Zdolności a proces uczenia się, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Barczykowska A., 2011, Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA), „Probacja” 2011, nr 2.
 • Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., 2013, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice), „Resocjalizacja Polska”, nr 4/2013.
 • Brzeziński J., 1996, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Ferguson G. A., Takane Y., 1997, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań.
 • Hymes D., 1972, On Communicative Competence [in:] (eds.) Pride J. B., Homles J., Harmondsworth Sociolinguistics Selected Readings, Penguin.
 • Irshad E., Atta M., 2013, Social Competence as Predictor of Bullying among Children and Adolescents, “Journal of the Indian Academy of Applied Psychology”, Vol 39(1), Jan,.
 • Jeruszka U., 2016, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. „Dafin”, Warszawa.
 • Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Kupiec H., 2012, Rozwijanie kompetencji społecznych nieletnich a klimat wychowawczy placówki resocjalizacyjnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 3/2012.
 • Kupiec H., 2013, Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 4/2013.
 • Małachowska E., 2017, Kompetencje komunikacyjne wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, [w:] Mudrecka I., Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wyd. „Pedagogium”, Warszawa.
 • Martowska K., 2012, Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wyd. Liberi Libri, Warszawa.
 • Sanger D., Maag J. W., Spilker A., 2006, Communication and Behavioral Considerations in Planning Programs for Female Juvenile Delinquents, “The Journal of Correctional Education”, no 57(2), June 2006.
 • Sanger D., Moore-Brown B., Magnuson C., Svoboda N., 2001, Prevalence of language problems among adolescent delinquents: A closer look, “Communication Disorders Quarteriy” nr 23/2001.
 • Siemionow J., 2012, Poznawcza koncepcja funkcjonowania człowieka, odniesienia do resocjalizacji nieletnich – możliwości zmiany w kierunku jednostki samodzielnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 3/2012.
 • Smółka P., 2016, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wyd. „Wolters Kuwler”, Warszawa.
 • Stepp S.D., Pardini D.A., Loeber R., Morris N.A., 2011, The Relation Between Adolescent Social Competence and Young Adult Delinquency and Educational Attainment Among At-Risk Youth: The Mediating Role of Peer Delinquency, “The Canadian Journal of Psychiatry”, Vol 56, No 8, August 2011.
 • Wojnarska A., 2013, Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Wyd. UMCS, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
ISBN
2392-2656
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22957e9a-50a2-4971-a940-269bc0aef4da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.