PL EN


2016 | 3(97) | 9-16
Article title

Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Content
Title variants
EN
Differences in the Development Levels of Municipalities Constituting KMA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) funkcjonuje już ponad dekadę. Celem artykułu jest zmierzenie różnic w poziomie rozwoju gmin zaliczanych do KOM. Wykorzystano w tym celu zunitaryzowane dane statystyczne na poziomie gmin dotyczące zasobu mieszkaniowego, struktury demograficznej, ruchów ludności i stanu infrastruktury. Analiza wykazała istnienie znaczących różnic w rozwoju gmin położonych centralnie i na obrzeżach KOM. Oznacza to konieczność podjęcia działań prorozwojowych najsłabiej rozwiniętych gminach w celu zmniejszenia ryzyka powstawania enklaw biedy i włączenia ich w proces metropolizacji.
EN
Krakow Metropolitan Area (KMA) has been in existence for over a decade. The aim of this article is to measure the differences in the development of the municipalities constituting KMA. For this purpose, unitarised statistical data at the municipal level on the housing stock, demographic structure, population movements and the state of infrastructure were used. The analysis shows significant differences in the development of the municipalities located centrally and on the outskirts of KMA. This implies a necessity to take activities supporting the development of the least developed municipalities in order to reduce the risk of the formation of poverty enclaves and involve them in the metropolisation process.
Year
Issue
Pages
9-16
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Fischer K., Central Places: The Theories of von Thünen, Christaller, and Lösch, /W:/ Foundations of Location Analysis, H.A. Eiselt, V. Marianov (red.), Springer 2011, vol. 155.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Gorzelak G., Metropolizacja a globalizacja, /W:/ Czy metropolia jest miastem?, Bohdan Jałowiecki (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Głuszak M., Marona B., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reform opodatkowania nieruchomości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
 • Harańczyk A., Krakowski Obszar Metropolitalny: zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego, /W:/ Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia Przypadków, A. Klasik (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Hołuj D., Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Huculak M., Dej M., Jarczewski W., Powiązania infrastrukturalne i funkcjonalne gmin wiejskich w ramach obszaru metropolitalnego - przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Studia Obszarów Wiejskich”, 2013, nr 34.
 • Izdebski H., Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego - potrzeba rozwiązania problemu metropolii, /W:/ Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Kukuła K., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, 2012, t.1, nr 13.
 • Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, nr 223.
 • Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demografi cznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2014.
 • Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Lewicki J., Obszary metropolitalne w obecnym stanie prawnym i projekcie ustawy o polityce miejskiej. Przykład Krakowa, /W:/ Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Marszał T., Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2008.
 • Micek G., Oddziaływanie firm transportu pasażerskiego na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2010, nr 124.
 • Nie do końca wierzę w demokrację, wywiad, [dostęp 14.05.2016] <http://lovekrakow.pl/aktualnosci/rozszerzenie-krakowa-kijem-czy-marchewka-rozmowa_14590.html>.
 • Noworól A., Diagnoza obszaru strategicznego “Kraków Metropolitalny” opracowana w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa, Kraków 2013, [dostęp 14.05.2016], <www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=113569&wer=0&new=t&mode=shw>.
 • Noworól A., Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2014, t.12, nr 936.
 • Raźniak P., Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, „Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2012, nr 129.
 • Sobczyk A., Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 2009, nr 77.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Tokarnia na lata 2007-2013, [dostęp 14.05.2016], <http://bip.malopolska.pl/ugtokarnia/Article/get/id,593523.html>.
 • Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
 • Zborowski A., Chaberko T., Grad N., Kretowicz P., Delimitacja Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, /W:/ Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2010.
 • Zuzańska-Żyśko E., Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-229fa5b8-a63d-4749-9912-88eee597eb8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.