PL EN


2013 | 13 | 83-105
Article title

Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych

Content
Title variants
EN
Formulation and evaluation of the quality of cleaning preparations produced with recyclables
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było określenie możliwości zastosowania w preparatach do czyszczenia twardych powierzchni nowych, innowacyjnych surowców, warunkujących wysoką jakość produktu finalnego oraz dobór wyróżników jakości charakteryzujących środki czystości. Na podstawie doniesień z literatury, analizy rynku, doświadczeń własnych dokonano wyboru surowców do trzech rodzajów preparatów czyszczących: past, mleczek i proszków. W celu poprawy jakości tych produktów zastosowano, oprócz tradycyjnych surowców, nowe: mikrosferę i glicerynę. Preparaty z udziałem mikrosfery, z uwagi na jej kulisty kształt, nie niszczą powierzchni poddanych czyszczeniu, natomiast skutecznie usuwają zabrudzenia. Gliceryna przeciwdziała wysychaniu preparatów, zapobiega wysuszaniu skóry rąk. Pomimo, że jest ona odpadem, powstającym przy produkcji głównie estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które są wykorzystywane do produkcji biodiesla, nie zawiera związków o charakterze drażniącym czy uczulającym. Zastosowanie wymienionych surowców odpadowych przyczynia się do realizacji zrównoważonego rozwoju i zwiększenia popytu oraz konkurencyjności polskiej mikrosfery i gliceryny, a także wpływa na cenę produktu finalnego. Opracowano i wykonano szereg oryginalnych receptur środków czystości w formie: past, mleczek i proszków, zawierających w swym składzie m.in. mikrosferę i glicerynę. Dokonano weryfikacji właściwości użytkowych i sensorycznych tych preparatów. Ostateczną ocenę oryginalnych środków czyszczących stanowiła analiza porównawcza z produktami handlowymi. Istotnym celem, postawionym przed zaprezentowaną pracą, był dobór wyróżników jakości środków do czyszczenia twardych powierzchni. Uwzględniono dosyć szeroki i reprezentatywny dobór wyróżników jakości, za pomocą których można scharakteryzować środki do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni. Opracowano nowe metody, adaptowano istniejące, stosowane przy ocenie innych rodzajów produktów, jak również skorzystano z metod opracowanych w Niemczech. Zaprezentowane determinanty jakości stanowią istotny postęp w ocenie środków czyszczących. W oparciu o wyniki badań stwierdzono, że otrzymane, według receptur własnych, preparaty spełniają kryteria nowoczesnych środków czyszczących, a jednocześnie stwarzają możliwość zagospodarowania uciążliwych odpadów. Środki do czyszczenia wykonane w oparciu o oryginalne receptury wykazują właściwości porównywalne, a nawet w wielu przypadkach korzystniejsze, w odniesieniu do ich odpowiedników handlowych.
EN
The aim of this article was the determination of potential applications of new, innovative raw materials in cleaning preparations for hard surfaces. The materials should ensure high quality of the final product and choice of quality factors characterizing cleaning products. On the basis of literature data, market analysis, own research concerning cleaning products was made up. Additionally a choice of ingredients for three types of preparations: pastes, milks and powders was made. In order to improve the quality of preparations, along with traditional ingredients, there were employed new ones: cenosphere and glycerin. The products containing cenosphere, due to its spherical shape, do not destroy cleaned surfaces and preparations containing it clean surfaces efficiently. Glycerin counteracts drying of the preparations and prevents drying of the skin of the hands. This ingredient does not contain compounds than can cause sensitization and irritation. The use of these materials contributes to the sustainable development and increasing demand and competitiveness of the Polish cenosphere and glycerin. A number of original formulations of cleaning products in the form of pastes, lotions and powders containing, among others, cenospheres and glycerin were developed and produced. Applicable and sensory characteristics of these preparations were evaluated. The final assessment of the original cleaning products was a comparative analysis with commercial products. An important objective presented was a choice of quality factors for hard surface cleaning preparations. A relatively large and representative selection of quality factors used to characterize materials for cleaning heavily soiled surfaces was taken into account. New methods were developed the existing ones used to assess other types of products were adapted and German research methods were also applied. The presented methods are important progress in the evaluation of cleaning preparations. Based on the result of this research it was found that preparations obtained according to own formulations meet the criteria of modern cleaning products and, simultaneously, offer the possibility of waste management. Cleaning preparations made on the basis of original formulations have properties which are comparable and in many cases favorable in relation to their commercial counterparts.
Year
Issue
13
Pages
83-105
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
 • Zakład Chemii Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
References
 • Arct J., 1994, Mycie czyszczenie i szorowanie w gospodarstwie domowym, „Wiadomości drogistowskie” 2, s. 26 – 29.
 • Dawiec M., 2011, Wielkie porządki, „Hurt & Detal” 03 (61), s. 72 – 83.
 • Dorozhzhin V. S., Danilin L. D., Pikulin I. V., Khovrin A. N., Maximova N.V., Regiushev S. A., Pimenov V. G., 2005, Functional Materials on the Basis of Cenospheres, “World of Coal Ash Conference”,Lexington. Kentucky USA, s. 113.
 • Flick E.W., 2006, Advanced Cleaning Products Formulations Database, United States.
 • Gawęcka J., Jędryka T., 2001, Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Poznań.
 • Jędryka T., 2001, Metody sensoryczne, Kraków.
 • Kalotka – Tatar M., 2004, Aspekty towaroznawcze zastosowania mikrosfer, „Towaroznawstwo żywności i produktów użytku”, Olsztyn.
 • Kijeński J., Krawczyk Z., 2007, Perspektywy rynku gliceryny, „Przemysł Chemiczny” 86/4, s. 273 –277.
 • Mittal K.L, 2007, Surface contamination and Cleaning, Volume 1, VSP-An imprint of BRILL.
 • Pichór W., Petri M., 2003, Właściwości mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego, Ceramika vol. 80, Kraków, s. 705 – 710.
 • PN – EN ISO 5492:2009 Analiza sensoryczna –Terminologia.
 • PN – ISO 6658:1998 Analiza sensoryczna – Metodologia – Wytyczne ogólne.
 • PN – ISO 8586 – 1: 1996. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 • Porter M.R., 1994, Handbook of surfactants, Devon.
 • Przondo J., 2004, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Radom.
 • Sułek M.W., Wasilewski T., Klimaszewska E., 2009, Preparations and production Technologies of cleansing milks based on cenosphere obtained from fly ashes, “Polish Journal of Chemical Technology”, 11, 1, s. 50-54.
 • Sułek M.W, Wasilewski T., Klimaszewska E., 2010, Wpływ rodzaju i stężenia rozpuszczalnika organicznego na właściwości użytkowe mleczek czyszczących zawierających mikrosferę, „Przemysł Chemiczny” 89/8, s. 916-921.
 • Sułek M.W., Wasilewski T., Klimaszewska E., Ogorzałek M., 2010, Modern Scouring Powders Based on Cenosphere, “SOFW-Journal” 136, 4, s. 60-64.
 • Sułek M.W., T. Wasilewski., E. Klimaszewska, 2010, Cenosphere Deerived from fly ash as a modern abradant for scouring milks manufacture, “SOFW- Journal” 136, 6, s. 42-50.
 • Sułek M.W., Wasilewski T., Klimaszewska E., Zgłoszenie patentowe nr P385295, pt. „ Mleczko czyszczące do czyszczenia zwłaszcza twardych powierzchni”.
 • Sułek M.W., Wasilewski T., Klimaszewska E., Ogorzałek M., Zgłoszenie patentowe nr 390266, pt. „Proszek do czyszczenia zwłaszcza twardych powierzchni”.
 • UK Patent Application GB 2 351 502, Cleaning materials including fly ash.
 • United States Patent 4784788, Cleaning paste with soluble abrasive.
 • Zieliński R., 2009, Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowania, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a6ce34-85e9-4c69-abc1-d256d7027c12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.