PL EN


Journal
2017 | 21 | 3(48) | 193-211
Article title

Prasa katolicka a polityka. Casus ks. Zygmunta Kaczyńskiego

Content
Title variants
EN
Catholic Press and Politics. The Case of Fr. Zygmunt Kaczyńs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W historii polskich mediów katolickich niemałą rolę odegrała Katolicka Agencja Prasowa (KAP) działająca w latach 1927–1939. Autor artykułu prezentuje polityczny kontekst działalności publicystycznej KAP pod kierownictwem ks. Zygmunta Kaczyńskiego w świetle materiału badawczego zgromadzonego w archiwach watykańskich. Casus ks. Kaczyńskiego wydaje się dobrym punktem wyjścia do dalszej refleksji nad złożonym problemem relacji poglądów politycznych redaktora naczelnego do potrzeby zrównoważonego opisu rzeczywistości. Działalność prasowa domagała się od agencji poruszania tematów o charakterze społecznym i politycznym, ale wyraźnie deklarowane poglądy polityczne jej dyrektora odczytywane były jako wspieranie jednej partii i krytykowanie obozu rządowego. Jak wynika z przytoczonych materiałów źródłowych, nawet w łonie episkopatu nie było jednoznacznej opinii na temat ks. Kaczyńskiego, czego wyrazem są skrajne stanowiska kard. Augusta Hlonda i kard. Aleksandra Kakowskiego.
EN
In the history of Polish Catholic media a significant role falls to the Catholic Press Agency (KAP) which operated in the years 1927–1939. The author of the article presents the political context of the journalistic activity of KAP under the leadership of Fr. Zygmunt Kaczyński in the light of the research material collected in the Vatican archives. The case of Fr. Kaczyński offers a suitable starting point for more general reflections on the complex problem of the impact of the political views of the editor-in-chief over against the requirement of an objective description of reality. The agency’s journalistic activity meant dealing with topics of a social and political nature, but the clearly declared political views of its director were perceived as a support of one political party and criticism of the government camp. From the relevant source material it follows that even within the Episcopate there was no unanimous opinion on Fr. Kaczyński, as evidenced by the extreme stances of Cardinal August Hlond and Cardinal Aleksander Kakowski.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
193-211
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Arcybiskup – budowniczy i protektor prasy katolickiej. Album ku upamiętnieniu 50-lecia kapłaństwa Jego Eminencji Ks. Dr. Aleksandra Kardynała Kakowskiego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego 1886–1936, Warszawa 1936.
 • Cieszyński N., W przedostojeństwie purpury kardynalskiej, „Roczniki Katolickie” 6 (1928), s. 440–441.
 • Gajewski R., Ks. Zygmunt Kaczyński. Kapłan i polityk, Lublin 2013.
 • Gawlina J., Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2004.
 • Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000.
 • Klauza K., Skwierczyński Z., Katolicka Agencja Prasowa, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Bednarek i in., Lublin 2000, kol. 1082–1083.
 • Meysztowicz W., Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1983.
 • Referat prasowy w kancelarii prymasowskiej, „Przegląd Graficzny i Papierniczy” 8 (1927) nr 53, s. 459.
 • Szczepaniak M., Katolicka Agencja Prasowa – utworzenie i działalność pod kierunkiem ks. Józefa Gawliny, „Polonia Sacra” 19 (2015) 3, s. 177–198, http://dx.doi.org/10.15633/ps.949.
 • Wilk S., Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a7c9f7-931b-4314-9ada-edb0695a0b72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.