PL EN


2018 | 2 (373) | 27-40
Article title

Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja

Authors
Content
Title variants
EN
Sustainable Development of Polish Enterprises. Evaluation
RU
Устойчивое развитие польских предприятий – оценка
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw obejmuje triadę celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Uwarunkowany jest on przez wiele czynników o charakterze egzo- i endogenicznym mających decydujący wpływ na poziom konkurencyjności i ekspansję podmiotów gospodarczych. Podstawowym zamierzeniem opracowania jest próba oszacowania zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw. W tym celu stworzono syntetyczne wskaźniki oceny rozwoju ekonomicznego, społecznego, środowiskowego i przeprowadzono ich analizę statystyczną. Wyniki badania pozwalają ocenić, iż zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw posiada niewielką dynamikę wzrostową. Wyjątkiem jest sekcja „Górnictwo i wydobycie”, w której wyznaczona linia trendu posiada nachylenie ujemne. Jednocześnie należy zauważyć, iż rozwojowi ekonomicznemu towarzyszy poprawa warunków i jakości pracy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na zasoby przyrody.
EN
Sustainable development of enterprises is one of the basic guarantors of longterm profits of the enterprise. It is conditioned by a number of exogenous and endogenous factors having a decisive impact on the level of competitiveness and expansion of business entities. The main purpose of this study is an attempt to estimate the sustainable development of Polish enterprises. For this purpose, synthetic indicators of economic, social and environmental development were created and their statistical analysis was carried out. The results of the study allow assessing thsustainable development of Polish enterprises has a small upward momentum. The exception is the mining and extraction section, where the designated trend line has a negative slope. At the same time, it should be noted that economic development is accompanied by improvement of conditions and quality of work, and reduction of negative impact on natural resources.
RU
Устойчивое развитие предприятий охватывает собой триаду целей: экономических, социальных и связанных с окружающей средой. Оно обусловлено многими факторами экзо- и эндогенного характера, которые оказывают решающее влияние на уровень конкурентоспособности и на экспансию экономических субъектов. Основная цель работы – попытаться оценить устойчивое развитие польских предприятий. Для этого создали синтетические показатели оценки социально-экономического развития и развития, связанного с окружающей средой, а также провели их статистический анализ. Результаты изучения позволяют оценить, что устойчивое развитие польских предприятий обладает небольшой динамикой роста. Исключение составляет секция «Горное дело и добыча», в которой выявленная линия тренда имеет отрицальный наклон. Заодно следует отметить, что экономическому развитию сопутствуют улучшение условий и качества труда и снижение отрицательного влияния на природные ресурсы.
Year
Issue
Pages
27-40
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Poskrobko B. (1998), Podstawy polityki ekologicznej, (w:) Górka K., Poskrobko B., Radecki W.
 • (red.), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Brzozowski T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji
 • przemysłu i usług, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, Warszawa-Kraków.
 • Burchell J. (2008), The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London
 • and New York.
 • Czarnecka A., Słocińska A., Dunay A, Kabukcu E. (2017), Zrównoważony rozwój jako podstawa formułowania
 • strategii rozwoju jednostek samorządu regionalnego, „Handel Węwnętrzny”, nr 4(369).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli
 • przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Hilson G., Murcka B. (2000), Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate
 • perspective, “Resources Policy”, No. 26.
 • Jabłoński A. (2010), Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw
 • odpowiedzialnych społecznie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2.
 • Koszel M., Weinert A. (2013), Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu - studia przypadków, „Studia
 • i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo
 • SGGW, Warszawa.
 • Nowak E. (1995), Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41.
 • Pezzey J.C. V., Toman M.A. (2002), Progress and problems in the economics of sustainability, (w:) Elgar E. (Ed.) “International Yearbook of Environmental and Resource Economics 2002/2003”, Cheltenham, U.K.
 • GUS (2015a), Podmioty gospodarcze..., http://stat.gov.pl [dostęp: 20.02.2018].
 • GUS (2015b), Środowisko. Energia, http://stat.gov.pl [dostęp: 20.02.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a957d8-da72-48c8-89a9-1009e7951057
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.