PL EN


2016 | 1 (360) | 238-249
Article title

Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

Content
Title variants
EN
Sources of Market Information in Shaping New Products
RU
Источники рыночной информации в формировании новых продуктов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średniowysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów. Badanie sondażowe przeprowadzono wśród losowo dobranych przedsiębiorstw pochodzących z interesującej nas populacji. Do analizy danych użyto tabulacji prostej i testu U Manna-Whitney’a. Wyniki badania wskazują, że znaczna część badanych firm korzystała z nabywców i konkurentów jako źródeł informacji rynkowych, natomiast znacznie mniej z innych podmiotów. Porównanie udanych i nieudanych nowych produktów – ze względu na różne aspekty korzystania z nabywców, konkurentów i innych podmiotów jako źródeł informacji rynkowej – pokazało, że wszystkie te działania miały dodatnie oddziaływanie na sukces nowego produktu, z wyjątkiem wykorzystywania stron internetowych konkurentów, ich materiałów i działań promocyjnych. Można zatem polecić badanym przedsiębiorstwom korzystanie z nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych jako źródeł informacji. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the study is to present the degree of the use of various sources of market information in shaping new products by domestic enterprises of mediumhigh and high technology as well as ties between the type of the source and new products’ effects. The survey was carried out among randomly selected enterprises from the population of our interest. For the purpose of data analysis there were used simple tabulation and the Mann-Whitney U test. The survey findings show that a significant part of the firms surveyed was using purchasers and competitors as the sources of market information, whereas significantly less other entities. The comparison of successful and unsuccessful new products – in terms of various aspects of using purchasers, competitors and other entities as the sources of market information – showed that all those actions had positive impact of the new product’s success except for the use of websites of competitors, their materials and promotional activities. Therefore, it is proper to recommend the enterprises in question to use purchasers, competitors and other market entities as the sources of information. The article is of the research nature.
RU
Цель работы – представить степень пользования разными источниками рыночной информации в формировании новых продуктов национальными предприятиями средневысокой и высокой техники, а также связи между видом источника и результатами разработки новых продуктов. Зондажное обследо- вание провели среди случайно избранных предприятий из интересующей нас популяции. Для анализа данных применили простую табуляцию и U-критерий Манна-Уитни. Результаты обследования указывают, что значительная часть обследованных фирм пользовалась покупателями и конкурентами в качестве источников рыночной информации, значительно же меньше другими субъектами. Сравнение удачных и неудачных новых продуктов – ввиду различных аспектов пользования покупателями, конкурентами и другими субъектами в качестве источников рыночной информации – показало, что все эти действия оказывали положительное влияние на успех нового продукта, за исключением использования вебсайтов конкурентов, их материалов и действий по поощрению. Следовательно, можно рекомендовать обследуемым предприятиям пользование покупателями, конкурентами и другими рыночными субъектами в качестве источноков информации. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
238-249
Physical description
Contributors
References
  • Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. (2004a), Benchmarking best NPD practices – I, „Research Technology Management”, Vol. 47, No. 1.
  • Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. (2004b), Benchmarking best NPD practices – III, „Research Technology Management”, Vol. 47, No. 6.
  • Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
  • Kotler Ph., Armstrong G. (2008), Principles of Marketing, 12th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  • Szymczak M. (red.) (1996), Słownik języka polskiego PWN, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22ac300e-29b4-4f87-9365-46fa242ddb7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.