PL EN


2017 | 4(36) | 43-55
Article title

The concept of dichotomy of the innovation process in an enterprise

Authors
Content
Title variants
PL
Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents selected, more important definitions of innovation in an enterprise, paying attention to those of them which emphasize its immaterial character. It describes models of the innovation process, concepts of the innovativeness system and models of the innovative activity of a firm. It was found out that the elements of these objects are a coherent entirety. The principle of the presented research approach is the paradigm assigned to Schumpeter of merging various activities within the innovation process. It turned out, however, that an attempt to implement such a broad programme, namely the invention and the application of innovation, often ends in failure. The reason is that we cannot recognize the tools of analysis and define the determinants of the innovation process in the comprehensive Schumpeterian approach, however, we can resolve these issues by studying each of the processes separately. The aim of the article is to present the concept of the dichotomy of the innovation process in an enterprise and indicate the way of using it in practice. Two autonomous processes, crucial for the development of innovativeness, are distinguished in this concept, namely the process of innovation invention and the process of innovation implementation. In the strategy of an organization it is necessary to define the object and the scope of analysis, at the same time considering the level of innovation ability of an enterprise; in a creative industry they may specialize in creating ideas, designing novelties and offering innovative projects to an appropriately selected target group. Traditional firms should develop and implement these projects in practice to the benefit of customers. It should be emphasized that the choice of the subject of innovative activity determines the innovation ability of the organization, the ability to manage innovative projects and the use of modern (agile) management methods, as well as management pragmatics. The article is of theoretical and analytical character. To achieve the aim and verify the theses, following research methods were used: literature analysis, impact factor analysis, professional conversations with experts.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, ważniejsze definicje innowacji w przedsiębiorstwie, ze zwróceniem uwagi na te z nich, które podkreślają jej niematerialny charakter. Opisano modele procesu innowacji, koncepcje systemu innowacyjności oraz modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że elementy tych obiektów stanowią spójną całość. Zasadą prezentowanego podejścia badawczego jest przypisywany Schumpeterowi paradygmat zespolenia różnych działań w ramach procesu innowacji. Okazało się jednak, że próba realizacji tak szerokiego programu, tj. inwencji i aplikacji innowacji często kończy się niepowodzeniem. Nie potrafimy bowiem rozpoznać narzędzi analizy i określić determinanty procesu innowacji w całościowym Schumpeterowskim ujęciu, możemy natomiast kwestie te rozstrzygnąć, badając każdy z tych procesów z osobna. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskazanie sposobu jej wykorzystania w praktyce. W koncepcji tej wyróżniono dwa kluczowe dla rozwoju innowacyjności autonomiczne procesy, tj. proces inwencji innowacji oraz proces wdrażania innowacji. W strategii organizacji należy określić przedmiot i zakres analizy, uwzględniając przy tym poziom zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w branży kreatywnej mogą one specjalizować się w kreowaniu pomysłów, projektowaniu nowości oraz oferowaniu projektów innowacyjnych odpowiednio dobranej grupie docelowej. Firmy tradycyjne powinny projekty te rozwijać i realizować w praktyce z korzyścią dla klientów. Należy podkreślić, że wybór przedmiotu działalności innowacyjnej determinuje zdolność innowacyjną organizacji, umiejętność zarządzania projektami innowacyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych (zwinnych) metod zarządzania, jak również pragmatykę zarządzania. Artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Dla osiągnięcia celu i weryfikacji tez zastosowano metody badawcze takie jak: analiza literatury, analiza czynników wpływu, rozmowy z ekspertami.
Year
Issue
Pages
43-55
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania
References
 • Amabile, T. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer Verlag. ISBN 3540908307.
 • Bartol, K.M., Martin, D.C. (1991). Management. New York: McGraw-Hill. ISBN 0070039267.
 • Bonney, L.B. (2012). Insights into ‘mysterious processes’: Incentivising co-innovation in agrifood value chains. PhD thesis. University of Tasmania.
 • Drucker, P.F (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320808707.
 • Duncan, W.R. (1995). A Guide to the project management body of knowledge. Upper Darby, PA: Project Management Institute. ISBN 1880410133.
 • Griffin, R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Transl. by M. Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301140186.
 • Gruber, M., Kim, S.M., Brinckmann, J. (2015). What is an attractive business opportunity? An empirical study of opportunity evaluation decisions by technologists, managers, and entrepreneurs. "Strategic Entrepreneurship Journal", 9(3), 205–225.
 • Haefele, J. W. (1962). Creativity and innovation. New York: Reinhold Publishing Corporation.
 • Hogan, S.J., Soutar, G.N., McColl-Kennedy, J.R., Sweeney, J.C. (2011). Reconceptualizing professional service firm innovation capability. Scale Development. "Industrial Marketing Management", 40(8), 1264–1273.
 • Holmes, M., Holcomb, T.R., Klein, P.G., Ireland, R.D. (2013). The role of judgment and decisions in new-venture formation: Toward a behavioral model. Paper presented at the Strategic Management Society Conference, Atlanta.
 • Howells, J. (2005). The management of technological innovation: The shaping of technology and institutions of the market economy. London: Sage. ISBN 9781446229842.
 • Kelley, T., Littman, J. (2009). Sztuka innowacji. Transl. by G. Łuczkiewicz. Warszawa: MT Biznes. ISBN 9788361040859.
 • Kozioł, L., Ćwiertniak, R. (2018). Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami. In: P. Cabała (ed.). Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań (pp. 183–203). Kraków: Mfiles.pl. ISBN 9788394140847.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The concept of the innovative tourism enterprises evaluation capability. In: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism culture and heritage in a smart economy (pp. 159–172). Springer Proceedings in Business and Economics. Cham: Springer. ISBN 9783319477312.
 • Kuznets, S. (1959). Six lectures on economic growth. Glencoe, Il: Free Press of Glencoe.
 • Lucas, R.E. Jr. (1988). On the mechanism of economics development. "Journal of Monetary Economics", 22(1), 3–42.
 • Mankins, J.C. (1995). Technology readiness levels. A White Paper. Washington: NASA. Advance Concepts Office, Office of Space Access and Technology.
 • McGowan, P. (1997). Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna. In: D. M. Steward (ed.). Praktyka kierowania (pp. 579–600). Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320810256
 • Podręcznik Oslo. (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: European Commission, OECD, Ministry of Science and Higher Education. ISBN 9788361100133.
 • Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. ISBN 0029253616.
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovation. New York: Free Press. ISBN 0743222091.
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business cycles. A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGrow-Hill Book Company.
 • Skillicorn, N. (2016). What is innovation? 15 experts share their innovation definition. In: Idea to value [online, accessed: 2017-11-15]. Retrieved from: https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/.
 • Tidd, J., Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Transl. by J. Szostak. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326431500.
 • Tödtling, F., Lehner, P., Kaufman, A. (2009). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions? "Technovation", 29(1), 59–71.
 • Trías de Bes, F., Kotler, P. (2013). Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”. Transl. by M. Zawiślak and J. Środa. Poznań: Wydawnictwo Rebis. ISBN 9788375108132.
 • Whitfield, P. (1979). Innowacje w przemyśle. Transl. by T. Mroczkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wysocki, R. (2013). Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion. ISBN 9788324639069.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22adb9ae-2511-4cb5-acd5-aef99a264bf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.