PL EN


2016 | 7(9) | 77-90
Article title

Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Authors
Content
Title variants
EN
Educational activity of archives in archival training at the Nicolaus Copernicus University
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zwrócono uwagę na funkcję edukacyjną archiwów i profil zawodowy osoby mającej realizować zadania wynikające z tej funkcji, czyli edukatora archiwalnego. Wskazano, iż kompetencje zawodowe edukatora archiwalnego określone zostały w przygotowanym przez Sekcję Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i opublikowanym w 2010 r. Modelu kompetencji zawodowych archiwisty i zarządcy dokumentacji w jego części odnoszącej się do poziomu specjalistycznego w zakresie promocji, edukacji i informacji archiwalnej. W drugiej części artykułu przedstawione zostało kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie treści i umiejętności odnoszących się do działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalno-oświatowej archiwów w przeszłości, obecnie i jak ono będzie wyglądać w najbliższej przyszłości.
EN
The article comprises two parts. The first one pays attention to educational function of archives and professional profile of a person, who would conduct such activity, which is an archival educator. It is shown that professional competences of the archival educator were determined in the paper of Archival Education Section of the Society of Polish Archivists, published in 2010, entitled “The model of professional competences of archivists and records managers”, in its part concerning the professional level in promotion, education and archival information. The second part of the article describes training of archivists at the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the scope of content and skills connected with promotional, cultural and educational activity of archives in the past, the present and the future.
Year
Issue
Pages
77-90
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Chorążyczewski W., Archiwista przyszłości - edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.
 • Chorążyczewski W., Uwagi o przedmiocie i problematyce zantropologizowanej archiwistyki,
 • [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014.
 • Chorążyczewski W., Kwiatkowska W., Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1951-2001, „Archiwista Polski”, 2001, nr 3-4.
 • Chorążyczewski W., Kwiatkowska W., Powołanie specjalności „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” na UMK w kontekście prac nad utworzeniem osobnego kierunku studiów, „Archeion”, t. 105, 2003.
 • Cieślak A., Edukacyjne funkcje archiwów - trudna misja w trudnej rzeczywistości, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.
 • Forum Edukatorów Archiwalnych, http://edukacjaarchiwalna.pl/ (dostęp: 6 V 2016 r.).
 • Friedberg M., Przygotowanie do zawodu archiwisty, „Archeion”, t. 44, 1966.
 • Gołembiowski M., Robótka H., Dziesięć lat Studium Podyplomowego Archiwistyki w Toruniu (1973-1983), „Archeion”, t. 80, 1986.
 • Gołembiowski M., Specjalizacja archiwistyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1976/1977, „Archeion”, t. 68, 1979.
 • Jabłońska M., W poszukiwaniu złotego środka. Kilka uwag na temat wewnętrznej i publicznej pracy archiwów, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014.
 • Janosz-Biskupowa I., Aktualny stan kształcenia archiwistów na uniwersytetach polskich, Toruń 1976.
 • Mazur H., Niemiecka pedagogika archiwalna i polska edukacja muzealna - dwa wzorce dla działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015.
 • Mazur H., Rosa A., Manifest założycielski Forum Edukatorów Archiwalnych, http://edukacjaarchiwalna.pl/?page_id=28 (dostęp 6 V 2016 r.).
 • Mazur H., Rosa A., O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji, „Archiwa - Kancelarie - Zbiory”, nr 5(7)/2014.
 • Mazur H., W obronie edukacji w archiwach. Kilka uwag i refleksji na marginesie artykułu Pawła Guta „O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu”, „Archiwista Polski”, 2013, nr 2.
 • Model kompetencji zawodowych archiwisty, http://sap.waw.pl/dzialalnosc_statutowa/model-kompetencji-zawodowych-archiwisty (dostęp: 6 V 2016 r.).
 • Nawrocki S., Udostępnianie akt, [w:] Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznań 1992.
 • Paprocki F., Pięć lat studium archiwalnego w Toruniu, „Archeion”, t. 27, 1957.
 • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.
 • Rosa A., Nowy profil w zawodzie archiwisty - pedagog archiwalny, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015.
 • Ryszewski B., Specjalizacja archiwistyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i jej absolwenci w latach 1951-1967, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, Historia, z. 5, 1969.
 • Tomczak A., Kształcenie archiwistów w Polsce i niektórych innych krajach europejskich, Toruń 1976.
 • Tomczak A., Projekt programu uniwersyteckiego kierunku archiwistyki, [w:] Uniwersyteckie kształcenie archiwistów, Warszawa - Łódź 1978.
 • Tomczak A., Specjalizacja archiwalna na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1973/1974, „Archeion”, t. 64, 1976.
 • Tomczak A., Specjalizacja archiwalna w roku akademickim 1972/1973 na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, „Archeion”, t. 61, 1974.
 • Tomczak A., Specjalizacja archiwalna w Toruniu w roku akademickim 1966/1967, „Archeion”, t. 49, 1968.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22bd4d93-7596-4820-8f3b-4204162b5173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.