PL EN


2014 | 37 | 320-332
Article title

Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy

Content
Title variants
EN
Formal and Non-formal Education in the Development of the Knowledge Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja we współczesnym świecie stała się integralną częścią życia każdego obywatela. Całożyciowe uczenie się nie jest już dobrowolną aktywnością edukacyjną podejmowaną przez uprzywilejowaną część społeczeństwa, ale wręcz przymusem i koniecznością, niezbędną do wła-ściwego funkcjonowania w otaczającym świecie. W XXI wieku wiedza stała się czynnikiem warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy. Proces rozprzestrzeniania się informacji jest niemalże nieograniczony. W każdym miejscu na świecie za pomocą Internetu posiadamy możliwość anali-zowania i interpretowania określonych danych. Nieco inaczej jest z kreowaniem nowej wiedzy. Jest to proces złożony, w przedsiębiorstwach pożądany, zależny nie tylko od wiedzy posiadanej przez daną grupę osób ale i od wymiany doświadczeń, poglądów, pomysłów, umiejętności wyko-rzystania potencjałów poszczególnych ludzi. Na procesy przekazywania wiedzy najważniejszy wpływ ma edukacja społeczeństwa. W systemie edukacji formalnej wypracowano określone schematy przekazywania wiedzy. Edukacja pozaformalna poprzez działania praktyczne uzupełnia edukację formalną i stanowi kompleksowe narzędzie kreujące społeczeństwo wiedzy. Edukacja pozaformalna w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju, a jej wpływ na efekty nauczania nie jest doceniony. Celem artykułu jest analiza edukacji formalnej i pozaformalnej w aspekcie kształtowa-nia społeczeństwa wiedzy w Polsce oraz możliwości połączenia działań instytucji świadczących obie formy edukacji. Edukacja nieformalna to pewien kierunek rozwoju. Istnieje potrzeba jedno-myślności i spójności w zakresie przeprowadzanych działań edukacyjnych mających na celu pod-niesienie jakości i efektywności kształcenia.
EN
Education in the modern world has become an integral part of the life of every citizen. Life-long learning is no longer a voluntary educational activity undertaken by the privileged section of society, but also compulsion and necessity, essential to the proper functioning of the surrounding world. In the 21st century, knowledge has become an important factor for development. The pro-cess of the spread of information is almost unlimited. In every place in the world by using the Internet we have the ability to analyze information from all over the world. Slightly different is with the creation of new knowledge. It is a complex process depending not only on the knowledge held by a group of people but also on the exchange of experiences, views and ideas, the ability to use the potentials of individuals. Public education has the biggest influence on the processes of transferring knowledge. The formal education system has developed certain patterns of knowledge transfer. Non-formal education through practical activities complements the formal education and provides a comprehensive tool that creates knowledge society. Non-formal education in Poland is in the early stages of development and its impact on educational outcomes is not appreciated. The purpose of this article is to analyze formal and non-formal education in terms of creating the knowledge society in Poland by combining the two types of institutions providing education. Non-formal education is a direction of development. There is a need for unanimity and coherence of its education aimed at improving the quality and effectiveness of education.
Year
Issue
37
Pages
320-332
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów i Rachunkowości Politechnika Białostocka
References
 • Banach Cz., Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej [w:] Kore-feraty, Komitet Prognoz „ Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.
 • Coombs P.H., Ahmed M., 1974, Attacking Rural Poverty: How non-formal education can help, John Hopkins University Press, Baltimore.
 • Croe M., 2000, Classification of Intangible Investments, Eurostat and Statistics Nether-lands 1997. Data for Intangibles in Selected OECD Countries, OECD and Dutch Ministry of Economic Affairs.
 • Czajka Z., 2011, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia-łymstoku, Białystok.
 • Drucker P.F., 1993, Post-Capitalist Society, Harper Business, New York.
 • Drucker P.F., 2011, The Age of Social Transformation, „The Atlantic Monthly”, 1994. Cytowane [za:] M. Niklewicz-Pijaczyńska, Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE 2020 [w:] Globalizacja, europejska integra-cja a kryzys gospodarczy, red. J. Kundera, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cy-frowa, Wrocław.
 • Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), 2004, Management Forum 2020. W kie-runku uniwersalnego modelu zarządzania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-cińskiego, Szczecin–Międzyzdroje.
 • Fordham P.E., 1993, Informal, non-formal and formal education programmes [w:] YMCA George Williams College ICE301 Lifelong Learning Unit 2, London YMCA George Williams College.
 • Galar R., 2009, Gospodarka oparta na wiedzy – sześć wątpliwości [w:] A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego w Polsce.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2007, Systemy zarządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwanie [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości – fikcja czy rzeczywistość, red. I. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Kolarz M., 2005, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospo-darce i organizacji [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, red. B. Ko-żusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kołaczek B., 2004, Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównanie szans, IPiSS, Warszawa.
 • Lundvall B. (red.), 2007, National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innova-tion and Interactive Learning, London 1992 [za:] M. Markowska, 2007, Zróżnico-wanie europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji gospodarki opartej na wiedzy [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1161, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Miś W., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej, 2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa.
 • Olędzki J., 1998, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa.
 • Pawłowski K., 2004, W stronę społeczeństwa wiedzy, „Forum Akademickie” nr 12.
 • Pieczykolan R., 2005, Informacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pietruszka-Ortyl A., 2007, Kapitał intelektualny organizacji [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Ross J., Ross G., Dragonetti M.C., Edvinsson L., 1997, Intellectual Capital, Macmillam Buisness, London.
 • Szucka A., Turek K., Worek B., 2012, Kształcenie przez całe życie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Tight M., 1996, Key Concepts in Adult Education and Training, London, Routledge.
 • Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne, Warszawa.
 • www.hfhr.org.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c0eca6-c523-4916-bd6a-b1ee9cc0ce42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.