Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 2 | 131-142

Article title

Zawodnicy kadry Polski seniorów i ich recepcja karate według wywiadów bezpośrednich

Content

Title variants

EN
Athletes of the Polish senior squad and their reception karate according direct interviews

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wprowadzenie. Recepcja sztuki walki, w tym karate, przez osoby trenujące nie była wcześniej badana przez większą grupę badaczy. W ogóle nie było dotąd takich badań na reprezentacji narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, wykorzystujących metodologię jakościową. HTSW (humanistyczna teoria sztuk walki) i antropologia sztuk walki tworzą ramy naukowe dla tego badania. Problemy badawcze. Sformułowano następujący problem: na czym polega recepcja karate i stosunek do karate u członków polskiej kadry seniorów w karate, a zwłaszcza kadry trenerskiej? Następnie ustalono zestaw pięciu pytań badawczych:1) Jakie są powody zainteresowania sztukami walki i karate, a także okoliczności rozpoczęcia regularnego treningu? 2) Jakie zmiany w karate i w twojej własnej osobowości są postrzegane w funkcji czasu?3) W jaki sposób ludzie postrzegają filozofię, zasady i wartości karate?4) Co dla respondentów jest najważniejszą wartością w życiu? 5) Jaki jest wpływ karate na młodych karateka?Materiał i metoda. W pierwszej fazie badania wykorzystano analizę zawartości literatury i obszerną analizę dyskursu z interdyscyplinarną analizą porównawczą podjętą na ten temat, a także metodę dedukcyjną. Źródłem są tutaj publikacje tematyczne – literatura. Główną metodą badań empirycznych jest tu jakościowa analiza wypowiedzi członków polskiej kadry seniorów w „tradycyjnym karate”. Narzędziem był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego pogłębionego Cynarskiego (2006). Ponadto wykorzystano kwestionariusz pomocniczy A. W czterech przypadkach (osoby posiadające stopień 3–4 dan) użyto metody sądów eksperckich / sędziów kompetentnych. Materiałem badań są wypowiedzi przedstawicieli reprezentacji narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 2016, kategorii wiekowej seniorów (21+) w liczbie N = 20. Wyniki i wnioski. Film sztuki walki, pewna moda, chęć uczenia się samoobrony, ciekawość karate, chęć poprawy sprawności były częstymi motywami podejmowania długoletnich studiówkarate przez ekspertów. Wśród pozostałych respondentów najczęściej wymienianym powodem był przypadek. Dla fachowców fascynacja fizycznymi i technicznymi aspektami karate zanika z powodu pogłębienia motywacji, postrzegania aspektów duchowych, kulturowych i lepszego zrozumienia znaczenia sztuk walki. Inne „czarne pasy” widzą zmiany społecznego postrzegania karate, które stało się bardziej popularne, ale mniej tajemnicze. Wszyscy respondenci oceniają pozytywnie wpływ uprawiania karate na zmiany w sobie i w życiu. Respondenci podkreślają zasady etyczne i pozytywny wpływ edukacyjny karate. Dla wielu karate jest pasją, ale najważniejszą wartością w życiu jest – w większości przypadków – rodzina.
EN
Background. Reception of martial arts, including karate, by persons training has not been previously investigated by growing group of researchers. It was not far at all such research in karate national team of the Polish Traditional Karate Association, using a qualitative methodology. The HTMA (Humanistic Theory of Martial Arts) and the anthropology of martial arts co-create the scientific framework for this study. Problem. The formulated scientific problem was: What is the reception karate and attitude toward by members of the Polish karate senior squad, and especially the coaching staff? Subsequently, the scope of testing a series of five research questions: 1) What are the reasons for interest in martial arts and karate, and the circumstances of start regular training? 2) What changes in karate and in your own personality are perceived as a function of time?3) How do people perceive the philosophy, principles and values of karate?4) What are for respondents the most important values in life?5) What is the impact karate on young karateka? Material and Method. In the first phase of the study we used content analysis of literature and an extensive analysis of the discourse with interdisciplinary comparative analysis undertaken for the topic and the problem, as well as the deductive method. The source here are thematic publications - literature. The main method of empirical research here is qualitative analysis of expression the Polish senior squad members in "traditional karate". The tool was a direct depth questionnaire by Cynarski [2]. In addition, the auxiliary questionnaire A was used. In four cases (3–4 dan degree holders) the court expert / competent judges method was used. Material of research are the statements of representatives of the national team of the Polish Traditional Karate Association 2016, age category seniors (21+) in the number N = 20. Results and Conclusions. Videos/films of martial arts, and a certain fashion, willingness to learn self-defence, karate curiosity, the desire to improve efficiency were frequent motifs undertake long-term studies karate by the experts. Among the remaining respondents most often mentioned was the case. For experts, the fascination with the physical and technical aspects of karate subsides with time-depth motivation of perceiving aspects of spiritual, cultural, with a better understanding of the meaning of martial arts. The other “black belts” see the changes in the social perception of karate, which has become more popular, but less mysterious. All respondents positively assess the impact of practicing karate on the changes in yourself and in your life. Respondents emphasize ethical principles and the positive educational impact of karate. For many, karate is a passion, but the most important value in their lives is – in most cases – the family.

Keywords

PL

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego

References

 • Aritake T. (2009): Karatedo. [w:] Budo: The Martial Ways of Japan. Nippon Budokan. Tokyo, ss. 187–202.
 • Cynarski W.J. (2006): Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
 • Cynarski W.J. (2012): Antropologia sztuk walki. Studia i szkice z socjologii i filozofii sztuk walki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
 • Cynarski W.J. (2012): Martial arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary Interpretation. Rzeszow University Press. Rzeszów.
 • Cynarski W.J. (2014): Karate in Europe – Institutional development and changes: „karatedo wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasuruna”. Research Journal of Budo, vol. 46, no. 3, ss. 168–183.
 • Cynarski W.J. (2014): The European karate today: The opinion of experts. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 14, no. 3, ss. 10–21.
 • Cynarski W.J., Litwiniuk A. (2008): Hierarchy of values in case of practitioners of far eastern martial arts in Poland. International Journal of Eastern Sports & Physical Education, vol. 6, no. 1, ss. 263–291.
 • Cynarski W.J., Sieber L., Litwiniuk A. (2005): Perception, understanding and adaptation of Asian martial arts in the West: a sociological analysis. Archives of Budo, vol. 1, ss. 13–18.
 • Cynarski W.J., Walczak J. (2009): Karate casus in Poland – towards sociology of martial arts. Journal of Combat Sports and Martial Arts, vol. 1, no. 1, ss. 59–63.
 • Cynarski W.J., Yu J.H. (2011): The Lifestyle of People Practicing the martial Arts – Active, Healthy, and Creative. Pan-Asian Journal of Sports & Physical Education, vol. 3, no. 4, ss. 35–44.
 • Galloway S. (2004): Motivation theory for elite karate athletes: A psychophysiological approach. Human Movement, no. 2 (10), ss. 95–105.
 • Hartl J., Faber U., Bögle R. (1989): Taekwon-Do im Westen. Interviews und Beiträge zum kulturellen Schlagabtausch. Mönchseulen-Verlag. München.
 • Huzarski M. (2000): Powstanie i działalność Rzeszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, t. 1, s. 21–25.
 • Jakhel R., Pieter W. (2013): Changes in primary motives of karate beginners between 1970–1999. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 13, no. 1, ss. 48–57.
 • Jones G.W., Mackay K.S., Peters D.M. (2006): Participation motivation in martial artists in the West Midlands region of England. Journal of Sports Science and Medicine, vol. 5, ss. 28–34 (Combat Sports Special Issue).
 • Krenc Z. (2001): Breathing in martial arts. Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, vol. 2, ss. 264–271.
 • Krippendorf K. (2004): Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage. Thousand Oaks, CA.
 • Krzyżanowski A., Przybylska E. (2012): Chapter 10. The personality profile and level of aggression in people practicing karate. [in:] W.J. Cynarski: Martial Arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary Interpretation. The Lykeion Library Edition, vol. 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, ss. 228–240. [19] Kuśnierz C. (2011): Values associated with practicing modern karate as a form of cultivating old Japanese Bushido patterns. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 11, no. 4, ss. 1–5.
 • Lind W. [ed.] (1996): East Asian martial arts: The lexicon. Sport-Verlag Berlin. Berlin.
 • Litwiniuk A., Cynarski W.J. (2001): Motives of participation in chosen combat sports and martial arts. Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, vol. 2, ss. 242–244.
 • Litwiniuk A., Wieleba A., Cynarski W.J. (2008): The Structure of Coordination Motor Abilities of the Polish Team Traditional Karate Athletes. [w:] J. Sadowski, T. Niźnikowski (eds.): Coordination Motor Abilities in Scientific Research. IASK & AWF. Biała Podlaska, ss. 228–231.
 • Litwiniuk A., Daniluk A., Gieczuk D., Wieleba A., Cynarski W.J. (2008): Psychological factors of people training traditional karate. [w:] W.J. Cynarski (ed.): Budo, kakugi, jindo – Martial arts, combat sports, humanism, 2nd International Conference Proceedings, April 25–26 2008. Rzeszow University Press. Rzeszów.
 • Madis E. (2003): The evolution of taekwondo from Japanese karate. [w:] T.A. Green, J.R. Svinth (eds.): Martial arts in the modern world. Praeger. Westport, ss. 185–207.
 • Niewczas M., Czarny W., Rusin D. (2001): Legal issues of traditional karate (ITKF). Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, t. 2, ss. 193–195.
 • Obodyński K. (2009): Anthropology of martial arts as a scientific perspective for research. [w:] W.J. Cynarski (ed.): Martial Arts and Combat Sports – Humanistic Outlook. Rzeszów University Press. Rzeszów, ss. 35–50.
 • Obodyński K., Cynarski W.J., Witkowski K. (2008): Report from research the perception of martial arts. Case study of Southern Poland. Archives of Budo, vol. 4, ss. 78–81.
 • Parnabas V., Shapie M.N.M., Parnabas J. (2015): Motives of taking part in Malay Silat, Karate-Do and Taekwondo. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 15, no. 3, ss. 8–21; http://dx.doi.org/ 10.14589/ido.15.3.3.
 • Rosa V.A.V. (2012): „Samurais“ in modern Europe: motivations and understanding of Portuguese karatekas. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 12, no. 2, ss. 11–19.
 • Skórska J. (2003): Ways of contemporary karate. [w:] W.J. Cynarski, K. Obodyński (eds.): Humanistic theory of martial arts and combat sports – conceptions and problems. Rzeszow University Press. Rzeszów, ss. 129–135.
 • Vences Brito A.M., Colaço Branco M.A., Cordeiro Fernandes R.M., Rodrigues Ferreira M.A., Orlando Fernandes J.S.M., Figueiredo A.A.; Cynarski W.J. (2014): Avaliação eletromiográfica e cinemática do pontapé Mae-geri em karatecas de elite competitiva e karatecas cinto negro não competidores. Revista UIIPS, vol. 3, no. 2, ss. 60–79.
 • Wróblewski G.W. (2013): The motives of students practising shōtōkan karate-dō in the light of the somatic culture patterns. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 13, no. 2, ss. 27–31; http://dx.doi.org/10.14589/ido.13.2.3.
 • Zeng H.Z., Cynarski W.J. (2016): Participation Motivations of Taekwondo Athletes / Students. LAP/Lambert Academic Publishing. Saarbrücken.
 • Zeng H.Z., Cynarski W.J., Baatz S., Park S.J. (2015): Exploring motivations of taekwondo athletes/students in New York City. World Journal of Education, vol. 5, no. 5, ss. 51–63.
 • Zeng H.Z., Cynarski W.J., Xie L. (2013): Martial Arts Anthropology, Participants’ Motivation and Behaviours. Martial Arts in Chanshu: Participants’ Motivation, Practice Times and Health Behaviours. LAP/Lambert Academic Publishing. Saarbrücken.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-22c86708-d6eb-4fa1-af1c-8f22f11311e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.