PL EN


2014 | 6 |
Article title

Sugestie zmian w obrębie polskiego prawa filiacyjnego (pod rozwagę ustawodawcy)

Title variants
EN
Suggestions for the changes within the polish law of filiation (for consideration of the legislator)
Languages of publication
Abstracts
EN
he publication takes up the issue of the status of the Polish filiation law with an indica-tion of potential controversial issues associated with this legal regulation. First, an attempt to assess the current rules of consanguinity and affinity is made. Despite the amendment of the Family and Guardianship Code, not all ambiguity in this regard has been removed. There are still doubts in determining the number of births that are essential to the formation of a con-sanguinity relationship or taken into consideration when determining the degree of affinity. Then the subject of determining motherhood was taken up, which in the opinion of the author will require refinement in relation to at least some techniques of artificial support for natural human procreation. The last part of the publication refers to doubts concerning the current way of regulating paternity of the child which lead to de lege ferenda conclusions in this re-gard
PL
Publikacja podejmuje zagadnienie stanu polskiego prawa filiacyjnego ze wskazaniem potencjal-nych kwestii kontrowersyjnych wiążących się z tą regulacją prawną. W pierwszej kolejności podjęto próbę oceny aktualnego uregulowania pokrewieństwa i powinowactwa. (Pomimo nowe-lizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie usunięto wszystkich niejasności w tym zakresie. Nadal rodzą się wątpliwości przy ustaleniu liczby urodzeń, które są niezbędne do powstania stosunku pokrewieństwa lub branych pod rozwagę przy ustalaniu stopnia powinowactwa). Na-stępnie podjęto tematykę ustalania macierzyństwa, która – w odczuciu autora – będzie wymaga-ła uszczegółowienia w odniesieniu do niektórych co najmniej technik sztucznego wspomagania naturalnej ludzkiej prokreacji. Ostatnia część publikacji odnosi się do wątpliwości dotyczących aktualnego sposobu uregulowania ustalenia ojcostwa dziecka, które prowadzą do wniosków de lege ferenda w tym zakresie.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Cisek A., Mazurkiewicz J., Strzebinczyk J., O rozszerzenie ochrony prawnej kobiety ciężarnej i dziecka poczętego, „Ład” z dn. 23.08.1987.
 • Cisek A., Mazurkiewicz J., Strzebinczyk J., Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, „Słowo Powszechne” z dn. 29–30–31.07.1989 oraz z dn. 16–17–18.06.1990.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2010.
 • Pietrzykowski K., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warsza-wa 2012.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001.
 • Smyczyński T., w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smy-czyński, Warszawa 2011.
 • Strzebinczyk J., Dokonanie i unicestwienie dokonanego uznania ojcostwa, w: Księga dla na-szych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.
 • Strzebinczyk J., Prawo rodzinne, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 220, poz. 1431.
 • Walaszek B., Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971.
 • Wojdyła A., Ustanie i unieważnienie małżeństwa a powinowactwo, NP 1988, nr 10–12.
 • Wyrok SN z dnia 25.10.1983 r., III CRN 234/83, OSNC 1984, nr 8, poz. 135 z glosami T. Smy-czyńskiego, OSP 1985, nr 7–8, poz. 134 i H. Doleckiego, OSP 1986, nr 1, poz. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c8bbcc-8681-432f-8ffa-ac35b8d88bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.