PL EN


2016 | 11 | 4(42) | 115-128
Article title

Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców edukujących domowo

Content
Title variants
EN
The Socialization in Homeschooling in the Opinion of Parents that Educate their Children at Home
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja domowa, z wielu powodów, staje się w Polsce coraz popularniejsza. Pozwala ona rozwinąć potencjał dziecka, wzmocnić relacje rodzinne i poszukiwać własnego sposobu na poznawanie świata. Równolegle z rosnącym zainteresowaniem pojawia się wiele kontrowersji, zarówno prawnych, jak i dotyczących słuszności samej idei. Jednym z zastrzeżeń kierowanych do rodzin decydujących się na edukowanie swoich dzieci w domu jest kwestia socjalizacji. Czy możliwe jest przygotowanie dziecka do życia w społeczności bez uczęszczania do szkoły? Jak wprowadzić potrzebne umiejętności i budować kompetencje emocjonalno-społeczne w tak ograniczonych kontaktach rówieśniczych? Czy edukacja domowa to ochronny klosz, który ogranicza socjalizację, a może wręcz przeciwnie? W artykule przybliżone zostają opinie rodziców edukujących domowo dotyczące tego, jak rozumieją socjalizację i jakie działania podejmują, aby wspierać budowanie dojrzałości społecznej swoich dzieci.
EN
Homeschooling, for many reasons, is becoming increasingly popular in Poland. It allows you to develop the potential of the child, to strengthen family relationships and seek their own way of learning about the world. In parallel with this growing interest, it appears a series of controversies, both legal and those related to the validity of the idea, have surfaced. One of the objections directed to families that have decided to educate their children at home is a matter of socialization. Is it possible to prepare the child to live in the community without his/her attending a school? How to develop the necessary skills and build the socio-emotional competences in such limited contact with peers? Is home education a protective shade which restricts socialization or just the opposite? In the article the views of parents educating their children at home are shown, connecting how they understand socialization and the actions they take to support the development of the social maturity of their children.
Contributors
References
 • Bartosik P., Dlaczego edukacja domowa, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. Zakrzewska, P. Zakrzewski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 • Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Galas B., Socjalizacja w warunkach zmian a edukacja, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. Zakrzewska, P. Zakrzewski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 • Helios J., Edukacja domowa – kilka uwag w kontekście dyskursu o edukacji demokratycznej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 3(2014)2.
 • Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
 • Janicka-Galant A., Galant P., Edukowanie przez podróżowanie, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. Zakrzewska, P. Zakrzewski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 • Janke A., Pedagogika wobec zmiany społecznej w socjalizacji i wychowaniu rodzinnym, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nauki o Edukacji” (2009)4.
 • Kłosowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.
 • Nowicka M., Oblicza szkolnej socjalizacji, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klaus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • Ray B.D., Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Wydawnictwo Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.
 • Stebnicki W., Edukacja domowa, Biblioteka Salomona, Warszawa 2014.
 • Stern A., …i nigdy nie chodziłem do szkoły, Wydawnictwo Element, Gliwice 2016.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Turner J.H., Socjologia, podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk, Poznań 1994.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ‹http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483› (dostęp: 4.09.2016).
 • Petrykowski P., Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania, ‹http://www.pedagogika.umk.pl/dokumenty/ksiazki/Petrykowski_Piotr-Spoleczno-kulturowe_aspekty_podstaw_wychowania.pdf› (dostęp: 6.09.2016).
 • Socialization: Homeschoolers Are in the Real World, ‹https://www.hslda.org/docs/nche/000000/00000068.asp› (dostęp: 2.10.2016)
 • Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, ‹http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425› (dostęp: 4.09.2016).
 • Wisławska J., Edukacja domowa na świecie, ‹http://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2039-edukacja-domowa-na-swiecie› (dostęp: 2.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c8fe79-3a74-4344-bfba-ed3b48a6ea15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.