PL EN


2018 | 2 (373) | 139-147
Article title

Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej na rynku produktów rolnych

Content
Title variants
EN
Innovation in Marketing Communications in the Agricultural Market
RU
Инновации в области маркетинговой коммуникации на рынке сельскохозяйственных продуктов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Na rynkach produktów tradycyjnych, zwykle o masowym charakterze, zachodzą głębokie zmiany kształtujące nowe oblicze marketingu i promocji. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów i kanałów komunikacji marketingowej, z uwypukleniem mediów tradycyjnych i społecznościowych. Ponadto przedstawiono specyficzne wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się komunikacja marketingowa na współczesnym rynku produktów rolnych. Realizacji celu posłużyła metoda desk research, której wyniki uzupełniły wiedza i doświadczenia własne autorek. W efekcie ustalono, że nowoczesne technologie, w tym rozwiązania, które niosą media społecznościowe, dokonują znacznych przeobrażeń w podejściu do kwestii komunikacji, jak i samego marketingu. Zmianie uległa nie tylko formuła komunikacji, ale także sposoby docierania do i pozyskiwania nowych konsumentów. Zmieniające się narzędzia pozwalają nie tylko kształtować pełen obraz walorów oferowanych produktów rolnych, ale spełniają również ważną rolę informacyjną i edukacyjną.
EN
The markets for traditional products, usually of the bulk nature, are undergoing deep changes shaping a new face of marketing and marketing communication. The aim of the article is to present the ways of marketing communication, stressing the importance of traditional and social media as well as specific challenges that promotion in the contemporary agricultural product markets has to face. The desk research method was used. The results were supplemented by the authors’ own knowledge and experience. Modern technologies, including the solutions offered by social media, make significant changes in the approach to promotion and marketing. Not only the structure of communication changed but also the ways of reaching and winning new consumers. Changing communication ways and channels allow not only for a full presentation of advantageous features of agricultural products but also play an important informative and educational role.
RU
На рынках традиционных продуктов, как правило массового характера, происходят глубокие изменения, формирующие новый облик маркетинга и продвижения. Цель статьи – представить способы и каналы маркетинговой коммуникации, с упором на традиционные СМИ и социальные медиа. Кро- ме того, представили специфические вызовы, с которыми должна совладеть маркетинговая коммуникация на современном рынке сельскохозяйственных продуктов. Для достижения цели использовали метод desk research, резуль- таты которого дополнили знания и собственный опыт авторов. В результате выявили, что современные технологии, в том числе решения, которые сулят социальные медиа, вводят значительные изменения в подходе к вопросу о коммуникации и в самом маркетинге. Изменилась не только формула коммуникации, но и способы поиска и привлечения новых потребителей. Изменяющиеся орудия позволяют не только формировать полную картину достоинств предлагаемых сельскохозяйственных продуктов, но и играют важную информационную и образовательную роль.
Year
Issue
Pages
139-147
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Barker J., Sznajder M., Sosnowska E. (1993), Marketing rolniczy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 • Bonikowska M. (red.) (2009), Media a wyzwania XXI wieku, TRIO, Warszawa.
 • Burlita A. (2014), Badanie temporalnych aspektów zachowań konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zarządzanie”, nr 38 (T. 1).
 • Dorenda-Zaborowicz M. (2012), Marketing w social media, „Nowe Media”, nr 3.
 • Frewer L. (2004), The Public and Effective Risk Communictation, “Toxicology Letters”, Vol 149, Iss. 1-3.
 • Kaznowski D. (2013), Social media – społeczne wymiary Internetu, (w): E-marketing, Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kozera M. (2004), Rynek zbóż w Polsce, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 • Niewczas M. (2013), Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów, „Problemy Jakości”, nr 45.
 • Stoner J., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Webber R.A. (1996), Zasady zarządzana organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Wierzbicka A. (2007), Nowoczesne metody kontroli jakości wytwarzania surowców rolno-spożywczych w wybranych krajach UE i w Polsce, „Inżynieria Rolnicza”, nr 11.
 • Wiktor J. (2013), Komunikacja marketingowa; modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2015, poz. 699).
 • (www1) http://www.wykop.pl/link/1690726/makro-sprzedaje-cale-zafoliowane-prosieta-klienciw-szoku/ [dostęp: 30.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c949b4-33a4-479d-aa4b-c4ce57ee2c6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.