PL EN


2015 | 37 | 31-43
Article title

Rola i zadania administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego w podmiotach leczniczych w świetle ustawy o ochronie danych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych

Content
Title variants
EN
The role and responsibilities of data controllers and processors in health care units in the light of the act on personal data protection and the Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od początku 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a prawdopodobnie od 2016 r. na obszarze Unii Europejskiej zostanie wprowadzone rozporządzenie UE regulujące ochronę danych osobowych - projekt Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które zastąpi Dyrektywę UE 95/46/WE o ochronie danych osobowych. Regulacje te podkreślają fundamentalną rolę administratora danych w zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator danych obciążony jest całkowitą odpowiedzialnością za przetwarzanie danych osobowych prowadzone przez niego samego lub w jego imieniu. Dotyczy to w szczególności kwestii takich jak dokumentacja, bezpieczeństwo danych, ocena skutków, inspektor ochrony danych oraz współpraca z instytucją sprawującą nadzór.
EN
At the beginning of 2015 new regulations regarding the protection of personal data came into force and it is probable that in 2016 the European Union will implement a regulation on personal data protection – a proposal of the European Commission and the European Parliament that will replace the EU Directive 95/46/EC on the protection of personal data. These regulations emphasize the fundamental role of the data controller in ensuring the security of personal data. The data controller is fully liable for the processing of personal data that is conducted either by him or on his behalf. The responsibilities include particularly such issues as documentation, data security, the impact assessment, data security officer and the cooperation with a supervising entity.
Year
Issue
37
Pages
31-43
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
References
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
 • DYREKTYWA 95/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych
 • STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE, WIĄŻĄCE REGUŁY KORPORACYJNE - JAKIE MAJĄ ZNACZENIE DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH? – portal E-ochronadanych.pl
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 Strona Unii Europejskiej http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_pl.htm
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Dz. U. 2014 poz. 1662
 • Komisja Europejska Memo http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-186_pl.htm
 • J.Bardadyn Kiedy (ostatecznie!) i jak UE zreformuje prawo ochrony danych osobowych? http://blog-daneosobowe.pl/ue-ostatecznie-zreformuje-prawo-ochronie-danych-osobowych-beda-kluczowe-zalozenia/
 • Ł. Onysyk Jak prowadzić rejestr zbiorów danych osobowych http://blog.e-odo.pl/2015/01/13/jak-prowadzic-rejestr-zbiorow-danych-osobowych/
 • P.Janiszewski Projekt rozporządzenia w sprawie realizacji zadań przez ABI http://blog.e-odo.pl/2015/01/05/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-realizacji-zadan-przez-abi/
 • K.Chylińska Nowe rozporządzenie w sprawie abi http://blog.e-odo.pl/author/katarzyna-chylinska/
 • K.Witkowska Reforma ochrony danych osobowych - nowe obowiązki, nowe korzyści https://www.portalodo.com/entry/reforma-ochrony-danych-osobowych-nowe-obowiazki-nowe-korzysci.
 • P. Wierzbicki Jest szansa na unijne rozporządzenie o ochronie danych (2014.02.11) Obserwator Konstytucyjny http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/jest-szansa-na-unijne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c9e26c-0617-4125-8804-2eb0806db918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.