PL EN


Journal
2018 | 2 | 41-62
Article title

Marzenia, duchowość i mistrzostwo zawodowe wpisane w dążenia człowieka –pracownika do kariery zawodowej w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego

Content
Title variants
EN
Dreams, spirituality and professional master skills written in man’s aspirations for the occupational career in the idea of Tadeusz W. Nowacki
Conference
Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tadeusz W. Nowacki, twórca pedagogiki pracy, w swej koncepcji naukowej dostrzegł problemy marzeń, mistrzostwa zawodowego, wychowania duchowego oraz kreacji. One współcześnie wpisują się w dążenia karierowe człowieka – pracownika, które mogą być nie tylko awansem, najczęściej utożsamianym z karierą zawodową; mogą mieć one również charakter poziomy – charakterystyczny dla jej eksperckiego modelu kariery. Ten często ma wymiar idei, charakterystycznej dla wychowania duchowego i jego poszukiwawczego charakteru, co dobrze wyraża myśl Kartezjusza, że idea jest „klejnotem, wyszukiwanym przez zdrowy rozum” (Kartezjusz: Listy, 21), a nim jest „właśnie znajomość prawdy na podstawie pierwszych przyczyn, czyli mądrość” (Kartezjusz: Listy, 21). To ją właśnie człowiek musi zgłębić, umieć do niej się odnieść, przekonać, poświęcić jej, jako szczególnemu zadaniu. Jej unikatowość wymaga poświęcenia – nawet jeśli jest rzadko osiągana czy wdrożona, tym samym nadając znaczący wymiar owym poszukiwaniom i dążeniom do idei, dzięki zdolnościom i zaangażowaniu człowieka. Owa idea ilustruje dążenie człowieka do osiągnięcia czegoś nowego, ważnego dla rozwoju własnego, ale i cywilizacyjnego, możliwego dzięki zaistnieniu marzeń, często niezrażaniu się skalą trudności zadania, wyznaczoną przez jego idealistyczny charakter, dzięki twórczym działaniom, wyznaczonym ideom.
EN
Tadeusz W. Nowacki, the creator of the pedagogy of work, in his scientific conception noticed problems of dreams, professional master skills, spiritual education and creation. Currently they con¬stitute the occupational aspirations of humans as employees. They cannot be expressed only in the promotion, which is usually identified with the occupational career, but also can and should have a horizontal nature characteristic for an expert model of career. It has usually dimension of the idea, characteristic for the spiritual education and its exploratory character, it is “the treasure discovered by human mind” (Cartesius: Letters, 21), which constitutes “the knowledge of the truth on the basis of the primary cause – wisdom” (Cartesius: Letters, 210. Human being has to explore it, be able to refer to it, sacrifice for it, devote to this particular idea. Its uniqueness requires deceiving, although it is rarely achieved and put into practice. Thereby it makes searching for the idea significant, it becomes something new, important for the growth of the civilization, possibly thanks to the dreams, which appear, but do not discourage by their difficulty scale, cause have usually ide-alistic character, explored thanks to the creative actions and ex-pressed ideas, leading and inscribing into professional master skills.
Journal
Year
Volume
2
Pages
41-62
Physical description
Dates
published
2018-11-26
Contributors
References
 • Aftamańczuk, K. 2000. „Kariery zawodowe w prognozach na XXI” [w:] Edukacja i dialog, nr 3.
 • Babicki, Z. 2016. „Duchowy wymiar opieki nad dzieckiem.” [w:] Pedagogika wobec duchowości –duchowość wobec pedagogiki. Red. Z. Babicki, D. Stępkowski, Warszawa.
 • Baraniak, B. 2017. Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. London: Britishpedia Biogram.
 • Baraniak, B. 2010. Współczesna pedagogika pracy z per-spek¬tywy edukacji, pracy i badań. Warszawa.
 • Baraniak, B. 2008. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. Warszawa.
 • Baraniak, B. 2006. „Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego”. Warszawa [w:] Edukacja a rynek pracy. Red. S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj.
 • Baraniak, B. 2004. „Kwalifikacje i kompetencje oczekiwa-nymi kategoriami współczesnej pracy.” [w:] Pedagogika Pracy. nr 43, 44.
 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Na drodze do spo-łeczeństwa uczącego się. 1997. Warszawa–Radom.
 • Czerwińska, M. 2009. „Aktywność twórcza w procesie reha-bilitacji osób z niepełnosprawności wzroku – refleksja miedzy terapia a sztuką” [w:] Dylematy (niepełno) spraw¬ności – rozważania na marginesie studiów kulturowo – społecznych. red. M. Dycht, L. Marszałek, Warszawa.
 • Davies, I. V. 1981. Instructional Technique. New York.
 • Delors, J. 1998. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. War-szawa.
 • Denek, K. 1994. Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań–Toruń.
 • Faure, E. 1975. Uczyć się, aby być. Warszawa.
 • Freud, Z. 1987. Psychopatologia życia codziennego. Marze-nia senne. Warszawa.
 • Furmanek, W. 2006. Zarys humanistycznej teorii pracy. Warszawa.
 • Furmanek, W. 2000. Podstawy edukacji technicznej. Rze-szów.
 • Gerlach, R. 2003. „Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy”. [w:] Edukacja wobec rynku pracy. Realia – Moż-liwości – Perspektywy. Bydgoszcz.
 • Herr, E. L., Cramer, S. H. 1984. Career Guidance and Coun-seling Through the Life Span Boston. Toronto: Little, Brown&Company.
 • Hessen, S. 1931. Podstawy pedagogiki. Warszawa.
 • Kard. Stefan Wyszyński. 1991. Duch pracy ludzkiej. War-szawa.
 • Kartezjusz. 2008. Rozprawa o metodzie. Rozmyślania nad zasadami filozofii. Warszawa.
 • Kielar-Turska, M. 2000. Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa.
 • Kierski, F. 2008. „Wstęp”. Warszawa. [w:] Rozprawa o me-to¬dzie. Rozmyślania nad zasadami filozofii.
 • Kunowski, S. 1991. Podstawy współczesnej pedagogiki. War¬szawa.
 • Lelińska, K. 2006. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Warszawa
 • Lewowicki, T. 2003. „Humanista i idee humanizmu speł-nione w pedagogice pracy” [w:] Pedagogika pracy w kon-tekście integracji europejskiej. Red. Wiatrowski Z., Je-ruszka U., Bednarczyk H. Warszawa.
 • Maslow, A. 1996. Motywacja i osobowość. Warszawa.
 • Moskwa, J. 2003. Prorok i polityk. Warszawa.
 • Mayor, F. 2001. Przyszłość świata. Warszawa
 • Niemiec, J. 2003. „Homo Creator”, Pedagogika Pracy, nr 43.
 • Nowacki, T. 2010. Świat marzeń. Lublin.
 • Nowacki, T. 2006. „Postawy i wartości” [w:] Edukacja nau-czycieli wobec przemian szkoły. Red. E. Laska.
 • Nowacki, T. 2004a. „O reinterpretacje układu kwalifikacji.” Warszawa: [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Red. S. M. Kwiatkowski.
 • Nowacki, T. 2004b. Leksykon pedagogiki pracy. Radom.
 • Nowacki, T., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B. 2000. Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa.
 • Nowacki, T. 2001. Zawodoznawstwo. Radom.
 • Nowacki, T. 1999. Zawodoznawstwo. Radom.
 • Nowacki, T. 1983. Kształcenie i doskonalenie pracowników: Zarys andragogiki pracy. Warszawa.
 • Nowacki, T. 1980. Praca i wychowanie. Warszawa.
 • Nowacki, T. 1976. Dydaktyka doskonalenia zawodowego. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Pietrusiński, Z. 2009. Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja. Warszawa.
 • Pocztowski, A. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. War-szawa.
 • Popielski, T. 2005. „Egzystencja: wzrastanie bio-ho-du-chowe” [w:] Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. E. Kalinowski, Lublin.
 • Półturzycki, J. 1996. Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń.
 • Socha, P. 2000. „Psychologia rozwoju duchowego-zarys za-gadnienia” [w:] Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, stadialne koncepcje roz-woju w ciągu życia. Red. P. Socha. Kraków.
 • Tatarkiewicz, W. 1979. O szczęściu. Warszawa.
 • Turos, L. 2006. Andragogika pracy. Warszawa.
 • Wiatrowski, Z. 2000. Podstawy pedagogiki pracy. Byd-goszcz–Włocławek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22ca5290-c00e-4001-9710-060d3a26ff3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.