PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 180-190
Article title

Interesariusze czy ambasadorowie? Rozważania wokół skuteczności działań w obszarze employer brandingu

Content
Title variants
EN
Stakeholders or Ambassadors? Deliberations About Efficacy of Activities in the Area of Employer Branding
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest analiza roli, jaką w procesie employer brandinguodgrywają trzy grupy osób: kandydaci do pracy w organizacji, osoby aktualnie zatrudnione oraz byli pracownicy. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych, autorka przedstawia znaczenie każdej z tych grup dla budowania marki pracodawcy. Ważnym wynikiem przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że właściwie prowadzony employer branding sprawia, iż wspomniane osoby stają się nie tylko interesariuszami, ale także ambasadorami marki. Szczególną uwagę w prezentowanym artykule po-święcono zagadnieniom pomijanym w wielu tradycyjnych rozważaniach na temat employer brandingu– roli pracowników odchodzących z firmy w budowie marki pracodawcy.
EN
An aim of considerations is to analyse the role played in the process of employer branding by the three groups of individuals: candidates for the job in the organisation, already employed individuals, and former employees. Based on a review of the subject literature and her own research, the author presents the importance of each of these groups for employer branding. An important result of the carried out analysis is statement that properly conducted employer branding causes that the mentioned individuals become not only stakeholders but also ambassadors of the brand. A particular attention in the presented article is paid to the issues disregarded in many traditional deliberations about employer branding – the role of employees leaving the firm in employer branding.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Ambler T., Barrow S. (1996), The employer brand, “The Journal of Brand Management”, Vol. 4.
 • Backhaus K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching Employer Branding, “Career Development International”, No. 5.
 • Barrow S. (2007), The Future of Employer Branding and HR?, (w:) Employer Branding, The Latest Fad of the Future of HR?, CIPD, London.
 • Barrow S., Mosley R. (2008), The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako element kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Baruk A.I. (2009), Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Bukowska U. (2009), Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, (w:) Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim,Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Davies G. (2008), Employer branding and its influence on managers, „European Journal of Marketing”, No. 5-6.
 • Dąbrowska J. (2014), Employer branding, Marka pracodawcy w praktyce, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa.
 • De Chernatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie, GWP, Gdańsk.
 • Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa.
 • Edwards H., Day D. (2006), Kreowanie marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Fazlagić J. A. (2008), Charakterystyka pokolenia Y,„e-mentor”, nr 3.
 • Harrison S. (2008), Przyzwoitość w zarządzaniu. Jak małe gesty budują wielkie firmy, Wolters Kluwers Polska, Kraków
 • Jagodyńska M. (2009), Marka pracodawcy – sposób na pozyskanie odpowiedniego pracownika,(w:) Gołaszewska-Kaczan U. (red.), Czas na EB*. Employer Branding & Corporate Social Responsibility,Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kantowicz-Gdańska M. (2009), Employer branding – kwestie definicji i modelu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding, Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Martin G. (2009), Employer branding and corporate reputation management: The peak performing organisation, Routledge, London.
 • Moroko L., Uncles M. (2008), Characteristics of Successful Employer Brands, “Journal of Brand Management”.
 • Nyberg A.J., Trevor Ch.O. (2009), Jak zwiększyć efektywność pracowników ocalałych po zwolnieniach?, „Harvard Business Review Polska”.
 • Olins W. (2009), Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • Patkowski P. (2010), Potencjał konkurencyjny marki – jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi,PWE, Warszawa.
 • Pringle H., Gordon W. (2006), Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Rosethorn H. (2009), The Employer Brand. Keeping Faith with the Deal¸ Gower Publishing Limited, Farnham and Burlington.
 • Sidor-Rządkowska M. (2010), Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sławecki B. (2011), Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sparrow P., Cooper C. L. (2003), The Employment Relationship: Key Challenges for HR, Butterworth-Heinemann, New York.
 • Stępowski R. (2014), Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa.
 • Surmacz B., Bociąga A. (2011), Prześwietlony wizerunek. Employer branding jako szansa dla firmy, „Personel i Zarządzanie”, nr 3.
 • Taylor D. (2010), Wizja marki. Jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Walker P., Higgins A. P. (2008), Employer Branding: A No-nonsense Approach, CIPD, London.
 • Żarczyńska-Dobiesz A. (2008), Adaptacja nowego pracownia do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22cb37e4-9e5f-4f58-b686-c112abff2734
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.