PL EN


2019 | 25 | 67-87
Article title

Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Zarys problematyki

Authors
Title variants
EN
Secession of parts of the territory of the state in the light of public international law. Outline of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Secesja, inaczej ujmując – oderwanie części terytorium od macierzystego państwa, jest jedną z form utraty części terytorium, zarazem jedną z form powstania nowego państwa, względnie przyłączenia się oderwanego terytorium do sąsiedniego państwa. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na źródło współczesnej secesji, czyli tendencje odśrodkowe w państwie spowodowane różnorakimi formami dyskryminacji ludności oderwanego terytorium. Ludność oderwanego terytorium w uzasadnieniu swojego prawa do secesji odwołuje się do jednej z podstawowych zasad prawa międzynarodowego – zasady samostanowienia narodów, która nie pozostaje w sprzeczności z zasadą integralności terytorialnej państwa, ponieważ funkcjonują one w różnych przestrzeniach prawa międzynarodowego publicznego. W pracy zastosowano metodę badań dogmatycznych oraz prawnoporównawczych.
EN
Secession, in other words, the separation of part of the territory from the mother state, is one of the forms of losing part of the territory, at the same time one of the forms of the creation of a new state, or the annexation of detached territory to a neighboring state. The aim of this article is to draw attention to the source of contemporary secession, that is, the centrifugal tendencies in the state caused by various forms of discrimination against the population of the detached territory. The population of the detached territory justifying its right to secession refers to one of the basic principles of international law – the principle of self-determination of nations, which principle does not contradict the principle of territorial integrity of the state, because they function in different spaces of international public law. The method of dogmatic and comparative law research was applied in the work.
Year
Issue
25
Pages
67-87
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Accordance with International Law of the Unilateral Declaration Respect of Kosovo, 22 July 2010, www.icj.org-docket-files-14115987.pdf.
 • Antonowicz L., Rzecz o państwach w prawie międzynarodowym, Lublin 2011.
 • Antonowicz L., Samostanowienie narodów jako zasada prawa międzynarodowego, „Annales UMCS” 1996, Sectio G, Ius, vol. XLIII.
 • Barcik J., Od partyzantki do państwa. Kształtowanie się podmiotowości na przykładzie Sudanu Południowego, w: Podmiotowość w prawie międzynarodowym, red. B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wrocław 2013.
 • Buchanan A., Justice Legitymacy and Self–Determination. Moral Foundations for International Law, Oxford–New York 2004.
 • Buchheit L.C., Secession. The Legitymacy of Self-Determination, New Haven–London 1978.
 • Constitution of the Republic of Kosovo, www.asembly-kosovo.org/common/docs/Constitution1% 20 of % 20 the % 20 Republic % 20 of % 20 Kosovo.pdf.
 • Czapliński W., Zmiany terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich skutki międzynarodowoprawne (1990–1992), Warszawa 1998.
 • Czapliński W., Samostanowienie – secesja – uznanie (uwagi na tle inkorporacji Krymu do Federacji Rosyjskiej), w: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2015.
 • Deklaracja Niepodległości Kosowa, www.assembly-kosova.org/krye=news&newsid=1635&lang=e.
 • Dynia E., Uznanie państwa powstałego w drodze secesji, w: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2015.
 • Dynia E., Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki, Warszawa 2017.
 • Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958.
 • Franck T.M., Postmodern Tribalism and the Right to Secession, w: Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht 1993.
 • Franck T.M., The Emerging Right to Democratic Gouvernance, „The American Journal of International Law” 1992, nr 1.
 • General Assembly United Nations: Basic Request by Serbia, General Assembly decides to Seek International Court of Justice Ruling on Legality Kosovo Independence Sixty-third General Assembky Plenary, 22 nd Meetong (AM), UN Doc. A/63/23(2008), 11 October 2008, New York 2008.
 • Gjidara M., Cadres juridiques et rèles applicables aux problemes europeens de minorites, Annuaire Français de Droit International, 1991.
 • Glenna M., The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War, London 1996.
 • Grgies A., Sprawa Kurdyjska w XX w., Warszawa 1997.
 • Isichei E., History of Nigeria, London–Lagos–New York 1983. Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. z 1947 r., nr 23 poz. 90 i 91.
 • Keller-Krawczyk L., Problem cypryjski w świetle starań Turcji o wejście do Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe” 2008, nr 1–2.
 • Korusewicz L., Wojna secesyjna 1860–1861, Warszawa 1985.
 • Koskenniemi M., National Self-determination Today: Problems of Legal Theory and Practice, International & Comparative Law Quarterly, 1994.
 • Kosovo as a Precedens: on the Potential Impact on the ICJ Opinion in Other, Struggles for Self-Determination, www.ila2010.org, www.icj-cij.org.
 • Kranz J., Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, w: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, red. J. Kranz, Warszawa 2009.
 • Lauterpacht H., Recognition in International Law, Cambridge 1948.
 • Milanović M., Arguing Kosovo Case, w: The Law and Politics of the Kosovo Advisory Opinion, red. M. Milanović, M. Wood, Oxford 2015.
 • Milanovic M., Wood M., The Law and Politics of the Kosovo Advisory Opinion, Oxford 2015.
 • Multan W., Symonides J., Powstanie Ludowej Republiki Bengalii – niektóre aspekty prawnomiędzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe” 1972, nr 6.
 • North Cyprus Almanak, London 1987.
 • Oellers-Fram K., Restructuring Bosnia-Herzegovina: A Model with Pit-Falls, UNYBIL 2009, nr 9.
 • Osiewicz P., Spór cypryjski: analiza stanowiska Turków cypryjskich przed i po 2004 r. Zmiana czy kontynuacja?, w: Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, red. D.K. Gemach, Olsztyn 2009.
 • Perkowski M., Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001.
 • Perkowski M., Zasada samostanowienia narodów na tle orzeczenia MTS w sprawie Timoru Wschodniego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 6.
 • Peters A., Statehood after 1989, „Effectivités” between Legality and Virtuality, w: Selected Proceedings of the European Society of International Law, red. J. Crawford, S. Nouwen, Oxford 2012. Rocznik Strategiczny 2007/2008, Warszawa 2008.
 • Róg Afryki, red. J. Mantel-Niećko, M. Ząbek, Warszawa 1999.
 • Ryćko K., Etiopsko-erytrejski konflikt graniczny 1998–2000. Przyczyny i przebieg, w: Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, red. D.K. Gemach, Olsztyn 2009.
 • Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006.
 • Sokołowska P., Niepodległość jako czynnik stabilizujący relacje serbsko-albańskie w Kosowie, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 4.
 • Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I–III, Warszawa 1984.
 • Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.
 • Szpak A., Secesja państwa w świetle prawa międzynarodowego (na przykładzie Kosowa i Krymu), „Państwo i Prawo” 2014, nr 12.
 • Talmon S., Kollektive Nichtanerkunnung illegales Staaten. Grundlagen und Rechtsfolgen einer international koordinierten Sanktion, dargestellt am Beispiel der Türkischen Republik Nord-Zypern, Tübingen 2006.
 • Tappe T.N., Chechnya and the State of Self-Determination i Breakaway Region of the Former Soviet Union: Evaluating the Legitimacy of Secession Claims, „Columbia Journal of Transnational Law” 1995, t. 34.
 • The United Nations and Decolonialism, United Nations, New York 1965.
 • Tyranowski J., Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym, Warszawa–Poznań 1990.
 • Tyranowski J., Prawo do samostanowienia a zasada integralności terytorialnej i nienaruszalności granic, „Państwo i Prawo” 1978, nr 12.
 • Vidmar J., Crimeás Referendum and Secession: Why it Resembles Nothern Cyprus more than Kosovo, www.ejiltalk.org/crimeas-referendum-adn-secession-why-itresemmbles-nothern-cyprus-more-than-kosovo.
 • Walkiewicz W., Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000.
 • Walter Ch., Ungerin-Sternberg A. von, Self-determination and Secession in International Law, Oxford 2014.
 • Wierczyńska K., Konflikt cypryjski w kontekście wejścia Turcji do Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 4.
 • Wiewióra B., Uznanie nabytków terytorialnych w prawie międzynarodowym, Poznań 1961.
 • Wojnicki J., Przesłanki historyczne sporu o Kosowo, w: Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, red. D.K. Gemach, Olsztyn 2009.
 • Wybór dokumentów do nauki do nauki prawa międzynarodowego, oprac. B. Winiarski.
 • Yearbook of the United Nations, New York 1981.
 • Zarys prawa międzynarodowego (oprac. zbiorowe), Warszawa 1956–1957. Zbiór Dokumentów, Warszawa 1960, nr 11–12.
 • www.nytimes.com/2011/01/10/world/africa/10sudan.html?r=2dWT.mcid=WO-SM-E-FB-SM-LIN-SSB-010911-NYT.mc ev=click.
 • www.un.org/en/sc/documents/resolutions.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22cdc6c0-26c8-4a2d-90c5-2dd2380ea78f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.