PL EN


2018 | 39 | 137-147
Article title

Nowe cmentarzysko w Rzeczycy Suchej, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie

Content
Title variants
EN
New cemetery in Rzeczyca Sucha, Dwikozy com., Świętokrzyskie voivodeship
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
In 2014, accidentally ploughed human bones were discovered in the field in the village Rzeczyca Sucha, Sandomierz district, and a year later rescue and trial archaeological excavations were carried out. In the course of research, two poorly preserved human burials were uncovered. One of them contained grave goods and those were two pendants made of shells. It was possible to establish C14 dating on the basis of one of the skeletons. The results of the research indicate the end of the Neolithic period.
Keywords
Contributors
author
 • Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Laboratorium Bio- i Archeometrii
 • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
References
 • Bąbel J. 2013 Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 1. Obrządek pogrzebowy, Rzeszów.
 • Budziszewski J., Włodarczak P. 2010 Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.
 • Bukowska-Gedigowa J. 1965 Cmentarzysko kultury pucharów dzwonowatych w Pietrowicach Wielkich, pow. Racibórz, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia”, z. 3, s. 41–65.
 • Florek M. 2008 Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej. Historia i stan badań, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 60, s. 97–123.
 • Florek M. 2009 Synchroniczność czy asynchroniczność przemian kulturowych? Uwagi o schyłku kultury trzcinieckiej na Wyżynie Sandomierskiej i terenach sąsiednich. [w:] Taras H., Zakościelna A. (red.), Hereditas Praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, s. 209–222.
 • Florek M., Zakościelna A. 2005 Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 7, s. 42–54.
 • Friedberg W. 1934–1936 Mięczaki mioceńskie Ziem Polskich. Część II –Małże, 1–274, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.
 • Jakubowski G., Musiał T. 1977 Lithology and fauna from the Upper Tortonian sands of Monastyrz and Długi Goraj (Southern Roztocze, Poland), Prace Muzeum Ziemi, t. 26, s. 63–126.
 • Jarosz P., Włodarczak P. 2007 Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie, „Przegląd Archeologiczny”, t. 55, s. 71–108.
 • Kadrow S., Machnik J. 1997 Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków.
 • Kurzawska A., Jakubowski G., Sobkowiak-Tabaka I. in prep. Fossil shells in the Neolithic and Early Bronze Age burials in Poland. Geoarchaeology.
 • Krzak Z. 1976 The Złota Culture, Wrocław.
 • Krzak Z. 1977 Cmentarzysko na „Gajowiźnie” pod względem archeologicznym, [w:] Kowalczyk J. (red.), Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej Sandomierskiej, Wrocław, s. 9–82.
 • Mayer C. 1868 Catalogue systématique et descriptif des fossiles des terrains Tertiaires qui se trouvent au Musée Fédéral de Zurich. Troisième Cahier. Mollusques, Famille des Arcidés. Schabelitz, Zurich.
 • Niedźwiedź J., Koman W. 1997 Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58, „Informator Archeologiczny”, s. 67–68.
 • Wiślański T. 1970 The Globular Amphora Culture, [w:] Wiślański T. (red), The Neolithic in Poland, s. 178–231.
 • Włodarczak P. 2006 Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.
 • Włodarczak P. 2013 Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce, [w:] Cheben I., Soják M. (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajin, Nitra, s. 373–387.
 • Włodarczak P., Boroń T., Kurzawska A., Osypińska M., Szczepanek A., Winiarska-Kabacińska M. 2016 Grób ceramiki sznurowej ze stanowiska 10 w Wilczycach pow. sandomierski, „Przegląd Archeologiczny”, t. 64, s. 29–57.
 • Zakościelna A. 2010 Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22cf45c2-7a68-4fe9-9f7b-5b8382a83341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.