Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007/2008 | 4-5 | 127-160

Article title

Johna F. Haughta poglądy na temat relacji nauka-religia

Authors

Content

Title variants

EN
John F. Haught’s Views on Relation Between Science and Religion

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule autorka omawia teorię Johna F. Haughta, który odcinając się od kreacjonizmu i krytykując materializm metafizyczny, stara się pogodzić ewolucjonizm z biblijną wizją świata. Rozważane są tutaj główne założenia teistycznego ewolucjonizmu Haughta: hierarchiczna wizja świata, która wraz z hierarchią wyjaśnień ma uzasadniać potrzebę łączenia teorii ewolucji z wiarą religijną; metafizyka przyszłości, która ma wyjaśniać problem teodycei; a także estetyczna zasada kosmologiczna, mająca stanowić alternatywę dla socjobiologii i dualizmu psychofizycznego w dziedzinie etyki i ekologii.
EN
Author discusses the theory proposed by John F. Haught who, cutting himself off from creationism and criticizing metaphysical materialism, tries to reconcile evolution with Biblical vision of the world. Considered here are the main suppositions of Haught’s theistic evolution: hierarchical vision of the world which in connection with hierarchy of explanations is supposed to account for necessity of combining the evolutionary theory with religious faith; metaphysics of the future which should explain theodicy problem; and aesthetic cosmological principle understood as an alternative to sociobiology and psychophysical dualism in the fields of ethics and ecology.

Year

Volume

4-5

Pages

127-160

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • John F. HAUGHT, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję, przeł. Jerzy Kochanowski, WAM, Kraków 2003.
 • John F. HAUGHT, God after Darwin: A Theology of Evolution, Westview Press, Oxford 2000.
 • William PROVINE, “Evolution and the Foundation of Ethics”, w: Steven L. GOLDMAN (ed.), Science, Technology and Social Progress, Lehigh University Press, Bethlehem 1989.
 • John F. HAUGHT, Science and Religion: from conflict to conversation, Paulist Press, New Jersey 1995.
 • Duane GISH, Evolution: The Challenge of the Fossil Record, Creation–Life Publishers, El Cajon 1985.
 • LEON XIII, „Providentissimus Deus”, 18 XI 1893r., www.biblia.wiara.pl/?grupa=6&art=1117654256&dzi=1115458140&katg=.
 • Jacob NEEDLEMAN, A Sense of the Cosmos, E. P. Dutton Inc., New York 1976.
 • Ernst F. SCHUMACHER, A Guide for Perplexed, Harper Colophon Books, New York 1978.
 • Michael POLANYI, Knowing and Being, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 • Michael POLANYI, The Tacit Dimension, Doubleday Anchor Books, Garden City 1967.
 • Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Christianity and Evolution, z jęz. fran. przeł. Rene Hague, Harcourt Brace & Co., New York 1969.
 • Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma, przeł. Mieczysław Tazbir i Konrad Waloszczyk, Pax, Warszawa 1985.
 • Jürgen MOLTMANN, The Experiment Hope, z jęz. niem. przeł. M. Douglas Meeks, Fortress Press, Philadelphia 1975.
 • Karl RAHNER, Theological Investigation, Vol. VI, z jęz. niem. przeł. Karl and Boniface Kruger, Helicon, Baltimore 1969.
 • Hans KÜNG, Eternal Life, z jęz. niem. przeł. Edward Quinn, Doubleday & Co., New York 1984.
 • Paul TILLICH, Shaking of the Foundations, Charles Scribner's Sons, New York 1996.
 • Jürgen MOLTMANN, The Coming of God: Christian Eschatology, z jęz. niem. przeł. Margaret Kohl, Fortress Press, Minneapolis 1996.
 • Donald DAWE, Mystery and Promise: A Theology of Revelation, Liturgical Press, Collegeville 1993.
 • Pierre TEILHARD DE CHARDIN, Człowiek i inne pisma, przeł. Janina i Grzegorz Fedorowscy, Wanda Sukiennicka, Mieczysław Tazbir, Pax, Warszawa 1984.
 • Michael RUSE, Edward O. WILSON, „The Evolution of Ethics”, w: James HUCHINGSON (ed.), Religion and the Natural Sciences, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1993, s. 308-311.
 • Richard DAWKINS „Wehikuł przeżycia”, w: John BROCKMAN (ed.), Trzecia kultura, CIS, Warszawa 1996.
 • Alfred North WHITEHEAD, Process and Reality, The Free Press, New York 1978.
 • Paul TILLICH, The Eternal Now, Charles Scribner's Sons, New York 1963.
 • Alfred North WHITEHEAD, Adventures of Ideas, The Free Press, New York 1967.
 • Freeman DYSON, Infinite in All Directions, Harper Collins, New York 1988.
 • Louis DUPRÉ, Passage to Modernity, Harvard University Press, Cambridge 1993.
 • Alfred North WHITEHEAD, Modes of Thought, The Free Press, New York 1968.
 • Karl RAHNER, On the Theology of Death, z jęz. niem. przeł. Charles Henkey, Herder and Herder, New York 1961.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-22d087fd-3fbf-49ad-88ac-87e2cf404f2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.