PL EN


2018 | 1 (372) | 75-86
Article title

Postawy studentów wobec nowych produktów i technologii w produkcji żywności

Content
Title variants
EN
Students’ Attitudes towards New Products and Technologies in Food Production
RU
Отношение студентов к новым продуктам и технологиям в производстве пищевых продуктов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem badań było określenie poziomu i uwarunkowań neofobii żywieniowej i technologicznej wśród studentów warszawskich uczelni oraz ocena ewentualnych analogii i różnic między postawami młodych konsumentów w stosunku do nowej żywności i nowych technologii. Badania przeprowadzono w 2016 roku, każde na próbie 200 osób, metodą ankietową (ankieta internetowa). Uzyskane wynikiświadczą o znacznym podobieństwie uwarunkowań poziomu neofobii żywieniowej i technologicznej. W przypadku przedziałów neofobii i wynikających z nich charakterystyk grup respondentów o różnych postawach względem nowej żywności i nowych technologii, uwarunkowaniami wspólnymi dla postaw neofilicznych było zamieszkiwanie w dużych miastach i bardzo duża waga przywiązywana do żywienia. Można więc przypuszczać, że wzrost świadomości żywieniowej może skutecznie wpłynąć na zwiększenie stopnia akceptacji przez konsumentów tak nowych produktów żywnościowych, jak i nowych technologii ich wytwarzania, co skutkować będzie większym zainteresowaniem innowacjami produktowymi na rynku żywności.
EN
The objective of the research was to define the level and determinants of food and technological neophobia among students of Warsaw universities, and to identify possible analogies and differences between young consumers’ attitudes towards new foods and new technologies. The study was conducted in 2016, each on a sample of 200 individuals, with the use of a questionnaire (web-based questionnaire). The results show a significant similarity in the level of food and technological neophobia. In the case of neophobic scores and the characteristics of groups of respondents exhibiting different attitudes towards new foods and new technologies, the common determinants of neophylic attitudes were residence in large cities and a very high perceived importance of nutrition, which suggests that increasing nutritional awareness can effectively increase acceptance of new food products and new technologies of production thereof among consumers, which will result in greater interest in product innovation in the food market.
RU
Цель исследований заключалась в определении уровня и обусловленностей пищевой и технологической неофобии среди студентов варшавских вузов, а также в оценке возможных аналогий и отличий между видами отноше- ния молодых потребителей к новым продуктам питания и новым технологиям. Исследования провели в 2016 г., каждое на выборке 200 лиц, по методу опроса (интернет-анкета). Полученные результаты свидетельствуют о значительном сходстве обусловленностей уровня пищевой и технологической неофобии. В случае интервалов неофобии и вытекающих из них характеристик групп респондентов с разным отношением к новым продуктам питания и новым технологиям, общими обусловленностями для неофилического отношения было проживание в крупных городах и весьма большое внимание, обращаемое на питание. Следовательно, можно предполагать, что рост сознательности в отношении пищи может действенно повляить на повышение степени одобрения потребителями как новых продуктов питания, так и новых технологий их производства, что приведет к большему интересу к продуктовым инновациям на рынке пищевых продуктов.
Year
Issue
Pages
75-86
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Aguiar L.K., Barcellos M.D., Ferreira G.C., Vieira L.M. (2009), Willingness to try innovative food products: a comparison between British and Brazilian consumers, “Brazilian Administration Review”, No. 1.
 • Anderson A., Earle M., Earle R. (2012), Opracowanie produktów spożywczych. Podejście marketingowe, WNT, Warszawa.
 • Barska A. (2014), Attitudes of young consumers towards innovations on the food market, “Management”, No. 18.
 • Barrena R., Sanchez M. (2012), Neophobia, personal consumer values and novel food acceptance, “Food Quality and Preference”, No. 27.
 • Benton D. (2004), Role of parents in the determination of the food preferences of children and the development of obesity, “International Journal of Obesity”, No. 28.
 • Cooke L., Wardle J. (2008), Genetic and environmental determinants of children’s food preferences, “British Journal of Nutrition”, No. 1.
 • Coppola A., Verneau F., Caracciolo F.(2014), Neophobia in food consumption: an empirical application of the FTNS scale in southern Italy, “Appetite”, No. 73.
 • Cox D.N., Evans G. (2008), Construction and validation of a psychometric scale to measure consumers’ fears of novel food technologies: the food technology neophobia scale, “Food Quality and Preference”, No. 8.
 • Cox D., Evans G., Lease H. J. (2007), The influence of information and beliefs about technology on the acceptance of novel food technologies: A conjoint study of farmed prawn concepts, “Food Quality and Preference”, No. 18.
 • Cox D.N., Flight I., Leppard P. (2003), Food neophobia and associations with cultural diversity and socio-economic status amongst rural and urban Australian adolescents, “Appetite”, No. 41.
 • De Steur H., Odongo W., Gellynck X. (2016), Applying the food technology neophobia scale in a developing country context. A case study on processed matooke (cooking banana) flour in Central Uganda, “Appetite”, No. 96.
 • Eertmans A., Victoir A., Vansant G., Van den Bergh O. (2015), Food-related personality traits, food choice motives and food intake: Mediator and moderator relationships, “Food Quality and Preference”, No. 8.
 • Fernández-Ruiz V., Claret A., Chaya C. (2013), Testing a Spanish-version of the Food Neophobia Scale, “Food Quality and Preference”, No. 28.
 • Frewer L.J., Bergmann K., Brennan M., Lion R., Meertens R., Rowe G., Siegrist M., Vereijken C. (2011), Consumer response to novel agri – food technologies: implications for predicting consumer acceptance of emerging food technologies, “Trends in Food Science and Technology”, No. 8.
 • Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2014), Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 6.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Królak M. (2015), Konsumencka percepcja nowych technologii stosowanych do produkcji żywności, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 111.
 • Kowalczuk I.(2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, SGGW, Warszawa.
 • Kusińska A. (2011), Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Latheenmaki L., Lotti L., Pohjalainen L., Tuorila H.(2001), Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods, “Food Quality and Preference”, No. 12.
 • Martins Y., Pliner P. (1998), The development of the motivation scale, “Appetite”, No. 30.
 • Meiselman H.L., King S.C., Gillette M. (2010), The demographics of neophobia in a large commercial US sample, „Food Quality and Preference”, No. 21.
 • Olabi A., Najm N.O., Baghdadi O.K., Morton J.M. (2009), Food neophobia levels of Lebanese and American college students, “Food Quality and Preference”, No. 20.
 • Pliner P., Hobden K. (1992), Development of scale to measuer the trait of food neophobia in humans, “Appetite”, No. 19.
 • Schnettler B., Crisóstomo G., Sepúlveda J., Mora M., Lobos G., Miranda H. (2013), Food neophobia, nanotechnology and satisfaction with life, “Appetite”, No. 69.
 • Steptoe A., Pollard T., Wardle J. (1995), Development of a measure of the motives underlying the selection of food: The food choice questionnaire, “Appetite”, No. 25.
 • Vidigal M., Minim V., Simiqueli A., Souza P., Balbino D., Minim L.A. (2015), Food technology neophobia and consumer attitudes toward foods produced by new and conventional technologies: A case study in Brazil, “Food Science and Technology”, No. 2.
 • Wanagos M., Dąbrowska A. (2010), Neofobia i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw gastronomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 145.
 • Wąsowska M. (2013), Temperamenty w pigułce, https://coaching4sm;art.wordpress.com/2013/03/25/temperamenty-w-pigulce-flegmatyk/ [dostęp: 26.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22d0d82d-053e-434c-8250-3952c644dbde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.