PL EN


2014 | 26 | 174-196
Article title

Przekształcenia struktury gospodarki departamentów zamorskich Francji jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Transformations of the economic structure of the overseas departments of France as a consequence of the global economic crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest zobrazowanie przemian w zróżnicowaniu struktury gospodarczej w departamentach i regionach Francji pozaeuropejskiej DOM (Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska i Réunion) na tle Francji metropolitalnej, w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu kryzys finansowy 2008 r. wpłynął na gospodarki zamorskie oraz w jakim zakresie dostrzegalne od kilkunastu lat zmiany w strukturze produkcji przemysłowej i usług DROM, w tym we wdrażaniu trzeciej fazy rewolucji przemysłowej, zostały zaburzone w następstwie wzmiankowanej dekoniunktury? Odzwierciedleniem postępujących przekształceń w departamentach zamorskich Francji jest sukcesywne redukowanie zatrudnienia w rolnictwie na rzecz przemysłu i usług, w tym rozwój technologies de pointe (przemysłu wysokiej technologii). Przykładem tych zmian jest rozwijany od lat 60. XX w. przemysł turystyczny, który współcześnie próbuje się przeobrazić w fundamentalny substrat gospodarek Francji pozaeuropejskiej. Na potrzeby zilustrowania poziomu aktywności ekonomicznej DROM analizie poddano wzrost wielkości bezrobocia oraz zmiany w zakresie i strukturze zatrudnienia, w tym zróżnicowanie samozatrudnienia, oraz przedstawiono skalę bankructw przedsiębiorstw w okresie przed i po 2008 r.
EN
The intention of the article is to present the transformations in the diversification of the economic structures in overseas France, the DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, French Guiana and Reunion) in comparison to metropolitan France, during the global economic crisis. This article is an attempt to answer the question: whether, and to what extentthe financial crisis of 2008 has affected the overseas economy and to what extent the changes that were observable in the last several years in the industrial production structure and services such as the third phase of the industrial revolution, have been affected in the aftermath of the global recession. Reflection of the progressive transformation in the overseas departments of France is the gradual reduction of employment in agriculture and growing employment in industry and services as well as the development of technologies de pointe (high-tech industry). An example of these changes is the tourism industry developed since the 1960s, that today is trying to become the fundamental substrate of the economies of the Overseas France. In order to illustrate the economic activity of these territories, the following factors were analysed: the increase in the unemployment rates and changes in size and structure of employment, including changes in the volume of self-employment and business bankruptcies during the period before and after 2008.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
References
 • Almar, N. (2012). La parole libérée sur le web. Le cas de la crise antillaise de 2009. W: Ch. Benavides, N. Fejic, C. Palmiste (red.). Libertés et oppressions. Approches pluridisciplinaires, Paris: L’harmattan, 65–76.
 • Anagnostopoulos L. (2013). Entreprises: record de faillites en 2013. Lyon Capitale. Pozyskano z http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Economie/ Entreprises-record-defaillites- en-2013.
 • Bauer, K. (2010). Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 209–218.
 • Bernabé J., Chamoiseau P., Confiant R. (1993). Eloge de la trolit. Paris: Gallimard French.
 • Dąbrowski, K. (2010). Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 493–498.
 • Desse, M. (2013). Les îles de la Caraïbe: enjeux et perspectives. Paris: L’Harmattan.
 • Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67–86.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 229–258.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013a). Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013b). Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój przemysłu zaawansowanej technologii w departamentach Francji zamorskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 294–315.
 • Dorocki, S., Świętek, A. (2013). Działania wybranych instytucji publicznych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.
 • Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.
 • Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472–485.
 • Labosse L. (2010). La crise modifie la carte du chômage en Rhône-Alpes. La Lettre Analyses, 127.
 • Lacroix S. (2012) L’impact de la crise sur l’emploi dans les regions. Pozyskano z http://www.revuepolitique.fr/blog/limpact-de-la-crise-sur-lemploi-dans-les-regions/.
 • Lagoutte, Ch. (2013). Les jeunes diplômés font les frais de la crise. Le Figaro. Pozyskano z http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/les-jeunes-diplomes-font-les-frais-de-la-crise-2782/ Le nombre de chômeurs augmente de 0,1% en octobre à la Réunion. Réunion 1ère. Pozyskano z http://reunion.la1ere.fr/2013/11/28/le-nombre-de-chomeurs-augmente-de-01–en-octobre-la-reunion- 89359.html.
 • Ledain, N. (2013). Chiffres de pôle emploi: ça monte aussi en Guadeloupe. Guadeloupe 1ère. Pozyskano z http://guadeloupe.la1ere.fr/2013/12/26/chiffres-de-pole-emploi-ca-monte-aussi-enguadeloupe- 96679.html.
 • Priollaud, F.-X., Siritzky, D. (2008). Traité de Lisbonne. Texte et commentaire, article par article, des nouveaux traités européens (TUE-TFUE). Paris: La Documentation Française.
 • Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.
 • Raźniak, P. (2013). Globalne powiązania metropolii europejskich – próba typologii. Studia Miejskie, 9, 83–94.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 19, 73–86.
 • Schaeffer F. (2012). Les défaillances de PME ont bondi au printemps. Les Echos, 21223, 3. Pozyskano z http://www.lesechos.fr/10/07/2012/LesEchos/21223–014–ECH_les-defaillances-de-pme-ont- -bondi-au-printemps.htm.
 • Tempier A. (red.) (2013). Une conjoncture corse toujours dégradée. Insee Corse conjoncture, 3. Pozyskano z: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6 &ref_id=20194.
 • Tokarski, A. (2010). Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej na przykładzie gospodarki polskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 78–91.
 • Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116–128.
 • Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22d1fab8-a36d-45bd-9521-433bedfb19ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.