PL EN


2016 | 2 (453) | 57-70
Article title

Homo malus. Zło jako zasada świata w myśli Emila Ciorana

Title variants
EN
Homo malus. Evil as the World Principle in Emil Cioran’s Thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł, odwołując się do myśli Emila Ciorana, skupia się na filozoficznej analizie fenomenu zła i roli, jaką odgrywa zło w życiu ludzkim. Według Ciorana człowiek wcale nie skłania się ku dobru, lecz będąc niewolnikiem własnej jednostkowości, pragnie afirmować swe istnienie, tak iż stosunki międzyludzkie są pasmem zazdrości, nienawiści, urazy i zemsty. I mimo że życie w społeczeństwie, którego fundamentem są te uczucia jest nieznośne, człowiek świadomie wybiera opierający się na nich sposób bycia, gdyż tylko one dodają siły, są motorem działania i całej historii. To z kolei prowadzi Ciorana do wniosku, że tylko zło posiada substancję i istnieje naprawdę, a jego wszechobecność oraz rola zasady ruchu wskazują, iż świat nie mógł być dziełem boga dobrego, lecz złego demiurga. Niedoskonałość demiurga skłoniła go do stworzenia świata, który przejął wszystkie jego cechy i jest to świat spartaczony, w którym wszystko ulega zatraceniu i w którym każdy na własną rękę musi zmagać się ze swoją zniszczalnością oraz przemijaniem.
EN
The article, referring to Emil Cioran’s thought, focuses on the philosophical analysis of the phenomenon of evil and the role it plays in human life. According to Cioran, a man does not incline to good, but as a slave of own individuality, wants to affirm his existence, thus human relationships are a chain of envy, hatred, resentment and revenge. Despite the fact that life in society founded on these feelings is unbearable, a man deliberately chooses the way of being based on them, as they are the only ones which add strength, drive his actions and the whole history. This, in turn, leads Cioran to the conclusion that only evil has substance and really exists, and its ubiquity and the role of the principle of movement indicate that the world could not be created by a good god, but an evil demiurge. Imperfection of a demiurge led him to create the world, which took over all his qualities. This is the bungled world, where everything gets destroyed, and in which everybody must cope with his destructibleness and passing on his own.
Year
Issue
Pages
57-70
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22d82597-125e-4d91-9154-a1ceeb8ebd56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.