PL EN


Journal
2019 | 329 | 287 - 297
Article title

Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Kierunki rozwoju orzecznictwa

Title variants
EN
Effect on trade between Member States as a condition of application of art. 107 (1) TFEU: Directions of case-law development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jest jednym z elementów definicyjnych pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. W toku rozwoju judykatury TSUE wykładnia tego warunku ewoluowała. Orzecznictwo stopniowo poświęca jej ocenie więcej uwagi, doprecyzowując znaczenie oraz (nieznacznie) zawężając jej zakres. Ocena spełnienia warunku wpływu na handel wewnątrzunijny stosowana przez TSUE opiera się na analizie podażowej strony rynku — otoczenia konkurencyjnego beneficjenta pomocy. W innym kierunku rozwija się praktyka decyzyjna Komisji. W licznych decyzjach uznawała ona, że środek wsparcia nie stanowi pomocy państwa, ponieważ nie wpływa na handel między państwami członkowskimi UE. Komisja kierowała się tu przede wszystkim argumentem lokalnego zakresu działalności beneficjenta pomocy. Takie podejście, odnoszące się do oceny popytowej strony rynku, choć wprost niesprzeczne z orzecznictwem TSUE, nie znajduje w nim oparcia.
EN
The effect on trade between Member States is considered as one of the elements of the notion of State Aid within the meaning of art. 107 (1) TFEU. In the course of the development of the caselaw of the CJEU, the interpretation of this condition has evolved. The EU courts gradually devote more attention to its analysis, clarifying its meaning and even (slightly) narrowing its scope. Assessment of the condition on the effect on intra-EU trade, as applied by the CJEU, focuses on the supply side of the market — the competitive environment of the beneficiary of aid. The Commission’s decision-making practice develops in a different direction. In numerous cases the Commission held that a measure does not constitute State Aid due to lack of effect on intra-European trade. The Commission has based this approach on the argument of the local scope of the activity of a beneficiary. This approach, based on the assessment of the demand side of the market, though not directly contradictory to the case-law of the CJEU, finds no support in it.
Journal
Year
Issue
329
Pages
287 - 297
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22e17896-73c6-4c84-9576-c245bc94e53e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.