PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 5-23
Article title

Filozoficzno-prawne aspekty bytowości Straży Granicznej

Authors
Title variants
DE
Philosophisch-Juristische Aspekte des Grenzschutzseins
EN
Philosophical and Legal Aspects of Border Guard Existence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realność Rzeczypospolitej jako bytu skończonego oznacza, że posiada ona prawo do granicy oraz do „Straży Granicznej” jako instytucji mającej za naczelne zadanie strzeżenie bezpieczeństwa państwa. Kim powinien być strażnik? Sokrates naucza, iż „dobry i pracowity strażnik państwa” powinien być „wychowany i wykształcony”. Czym jest ta formacja w jej istocie? Metafizyczność i katolickość charakteryzują najprecyzyjniej istotę struktury prawno-moralnej Straży Granicznej; pierwszy wymiar można dostrzec w jej oryginalnej „podmiotowości”, drugi zaś wymiar uzewnętrznia się najbardziej w pojęciu „osoby”, zaczerpnięty z katolickiej myśli teologicznej. Właśnie osoba strażnika, obywatele państwa Rzeczypospolitej oraz państw sąsiednich narodów Polski, ludzie przekraczający granicę i obsługiwani przez straż graniczną są najwspanialszymi „podmiotami” tej formacji i zarazem przedmiotami jej naczelnej troski we wszystkich działaniach. Granica rozumiana jest zatem generalnie jako zewnętrzny znak wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i ich państwa. Jaka jest finalność Straży Granicznej w Rzeczypospolitej? Z pewnością ma ona za najwyższy cel stać w służbie dobra wspólnego Polaków i Polski oraz dobra każdego obsługiwanego i napotkanego na przejściach granicznych człowieka. Stosowanie kary możliwe jest de iure jako następstwo złamania prawa. Z powyższego wynika konieczność troski o godne szlachetności osoby ludzkiej przejścia graniczne jako wizytówki narodu polskiego i państwa.
DE
Die Republik Polen hat als ein konkreter, real existierender Staat das Recht auf eine Grenze und damit auch das Recht auf einen „Grenzschutz”. Dieser Schutz dient der Staatssicherheit. Wer soll nun Grenzwächter sein? Sokrates lehrt, dass ein „guter und arbeitsamer Wächter” des Staates sehr gut „erzogen und ausgebildet” sein soll. Was ist also das Wesen des Grenzwächters? Diese Frage haben am präzisesten jene beantwortet, die wie die katholische Staatslehre den Grenzschutz im juristischen und moralischen Sinn metaphysisch begründet haben. Dementsprechend kann man die erste Dimension in ihrer originären „Subjektivität” erblicken. Die zweite Dimension betrifft den Begriff der Person, wie er im Katholizismus verstanden wird. Die Aufgabe des Grenzschutzes besteht darin, über die Staatsbürger der Republik Polen und seiner Nachbarstaaten zu wachen, also über Leute, die die Grenze überschreiten und die von Seiten der Grenzschützer sowohl als Subjekte als auch als Objekte behandelt werden. Die Grenze ist also generell ein äußeres Zeichen der äußeren und inneren Sicherheit der Bürger ihres Staates. Was ist dann der letzte Zweck des Grenzschutzes in der Republik Polen? Sicherlich ist es das höchste Ziel des Grenzschutzes, im Dienste des Gemeinwohls Polens und seiner Bevölkerung an den Grenzübergängen jeden zu Bedienenden und an der Grenze Angetroffenen gut und gerecht zu behandeln. Eine Strafanwendung ist de iure als Folge eines Rechtsbruchs möglich. Bezüglich des Grenzschutzes hat der Staat also dafür Sorge zu tragen, dass jeder eine der Würde jedes Menschen angemessene Behandlung bei Grenzübergängen des polnischen Staates erfährt. Die Behandlung, die Menschen beim Grenzübergang erfahren, ist eine Visitenkarte des polnischen Volkes und Staates.
EN
The reality of ended Polish Republic means that it has the right to the border and “Border Guard” as an institution with a task of safeguarding the security of the country. Who should be a border guard officer? Socrates says that a good and diligent guard of the state should be well-mannered and educated. What is this formation in its essence? Its metaphysical nature and Catholicism characterize the essence of the moral and legal structure of the Border Guard; the first dimension can be seen in its unique “subjectivity”, while the other dimension manifests in the concept of a “person”, taken from the Catholic theological thought. the greatest “subjects” of this formation and objects of its concern are the border guard officers, citizens of the Republic of Poland and neighbouring nations, people crossing the border serviced by the Border Guard. the border is generally understood as an external sign of internal and external safety of citizens and their state. What is the final image of the Border Guard in the Republic of Poland? Surely it has to serve and support Poles and their country, but also every person crossing the Polish border. the use of penalties is possible, according to law, as a consequence of breaking the law. It means that the need to respect for human dignity should be the pride of Polish nation and the country.
Contributors
author
 • Katedra Filozofii Prawa na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, tguz@kul.lublin.pl
References
 • Antonowicz L., T. Guz, M.R. Pałubska (red.), Bezpieczeństwo Polski − historia i współczesność, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Aureliusz M., Rozmyślania, tłum. M. Reiter, wyd. II, PWN, Warszawa 1988.
 • Cortés J.D., Werke in zwei Bänden, Bd. I: Essay über den Katholizismus, den Liberalismus und den Sozialismus, betrachtet in ihren Grundprinzipien und andere Schriften aus den Jahren 1851 bis 1853, hrsg., übers., komm. v. Günter Maschke, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1989.
 • Guz T., K.A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, Lublin−Tomaszów Lubelski 2006.
 • Guz T., Bytowanie człowieka jako koegzystencja pewnej nieograniczoności i ograniczoności, w: T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Granice państwa, Człowiek, Gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 9-20.
 • Guz T., Etyczno-ekonomiczna podmiotowość osoby ludzkiej, w: T. Guz, P. Marzec, Г. Xoрyжий, Т. Cmoвженко (red.), Etyka a ekonomia, Polihymnia, Lublin 2010, s. 183-188.
 • Hofmann K., Grenze, politische, w: Staatslexikon, hrsg. v. H. Sacher, t. II, wyd. V, Herder, Freiburg i.Br 1927, kol. 811-818.
 • Homer, Odyseja (wybór), tłum. L. Siemieński, wyd. IX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.
 • Konopka A. (red.), Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2010.
 • Konopka A., G. Sobolewski (red.), Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2011.
 • Lesebuch der Antike, t. I: Das klassische Griechenland von Homer bis Aristoteles, Historische Buchgemeinschaft, Gütersloh 1992.
 • Norwid C., Dzieła wszystkie, t. III: Poematy, oprac. S. Sawicki, A. Cedro, TN KUL/Biblioteka Narodowa, Lublin−Warszawa 2009.
 • Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1988.
 • Platon, Nomoi, w: Platon, Werke in acht Bänden, hrsg. v. G. Eigler, bearb. v. K. Schöpsdau, gr. Text v. É. des Places, dt. Übers. v. K. Schöpsdau, t. VIII/1, wyd. III, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.
 • Platon, Politeia, w: Platon, Werke in acht Bänden, hrsg. v. G. Eigler, bearb. v. D. Kurz, gr. Text v. É. Chambry, dt. Übers. v. F. Schleiermacher, t. IV, wyd. II, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.
 • Platon, Gorgiasz, tłum. Paweł Siwek, PWN, Warszawa 1991.
 • Proudhon P.J., Wyznania rewolucjonisty, Paris 1849.
 • Soja M., Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Wahl J., Robert Schuman − Ojciec Europy, tłum. S. Dzida, Wydawnictwo „Wokół nas”, Gliwice 2002.
 • Z Notatnika Kardynała Augusta Hlonda, oprac. W. Necel, Hlondianum, Poznań 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22e4ba42-7036-4e3f-b0e1-400853591c6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.