Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 19

Article title

Stosowanie siły przez pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP użyte dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Authors

Content

Title variants

EN
Use of force by Polish Armed Forces’ units and sub-units to ensure internal security of the state

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article presents an analysis of soldiers’ competence to use force when the Polish Armed Forces are used in the internal security of the state system. Binding conditions are compared to use force after the introduction of states of emergency or other periods of increased threat to the security of the state when by law armed forces are authorized to be used. The study includes national law norms, also newly granted in 2005 authorities to support Border Guard’s activities, international humanitarian law norms and the rulings of the European Court of Human Rights and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

Contributors

 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

References

 • Drugi protokół dodatkowy do konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych podpisany w dniu 8 czerwca 1977 r., Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175.
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka, Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z póz. zm.
 • Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku, Dz. U. z 1956 r., nr 38. poz. 171.
 • Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, Dz. U. z 2003 r., nr 41, poz. 347.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, Dz. U. z 2014 r., poz. 1510.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2002 r., nr 113, poz. 985.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz. U. z 2013 r., poz. 568, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konsty-tucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r., nr 156, poz. 1301, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687, z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1336.
 • Jasudowicz Tadeusz, Szuniewicz Marta, Balcerzak Michał, Wojna i Pokój – prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, TNOiK, Toruń, 2008.
 • Nowicki Marek, Europejski Trybunału Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2011, Wolters Kluwer, Polska, 2012.
 • Skrzydło Wiesław, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Polska, 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-22f10edd-6db2-4d97-b51c-6f278525f825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.