Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 125-144

Article title

Zagadnienia badawcze w analizach przywódców politycznych na przykładzie wybranych publikacji politologicznych w Polsce

Content

Title variants

EN
Research Issues in the Analysis of Political Leaders on the Example of Selected Publications of Political Science in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przywództwo polityczne uwarunkowane jest tradycją demokratyczną, krzyżu-jącymi się interesami różnych grup społecznych czy wyznaczaniem standardów przez media. W dobie „fabrykowanych wizerunków” coraz większą rolę od-grywa dopasowanie stylu kierowania państwem do potrzeb wyborców. Badania przeprowadzone na grupie liderów biznesu wskazują, że największą sku-teczność odnoszą liderzy o rozbudowanej inteligencji emocjonalnej (IE). Artykuł przedstawia adaptację teorii przywództwa, opracowanej w kontekście biznesu w odniesieniu do polityki. Międzykulturowe badania empiryczne (Polska, Szwajcaria, Gruzja) pokazują, że jakkolwiek mogą istnieć różnice wzorów per-cepcji i preferencji stylów przewodzenia, to w polityce –podobnie jak w bizne-sie – najmniejsze poparcie zyskują liderzy o stylu nakazowym, a największe – liderzy jednoczący, demokratyczni, wychowawczy czy autorytatywni. Rozpo-znanie roli IE i oczekiwań wyborców może m.in. pomóc w rozwoju kompetencji przywódców i ich właściwym pozycjonowaniu w kampaniach.
Political leadership depends on democratic tradition, crossed interests of dif-ferent social groups or media influence. In the “age of manufactured images”, response to voters’ needs remains crucial. According to business theories of leadership, the most effective leaders are these who master emotional intelli-gence (EI) abilities. The paper tries to adapt business leadership theory to poli-tics. Cross-cultural studies conducted in Poland, Switzerland and Georgia show that, however profiles of perception and preferences of leadership styles might differ within the level of democracy maturity, in politics -as well as in business- coercive leaders gain the lowest support contrary to strongly sup-ported democratic, affiliative, coaching or authoritative leaders. Understand-ing of EI role and voters’ needs might be helpful in developing leaders’ skills and their proper positioning in political campaigns.

Year

Issue

10

Pages

125-144

Physical description

Contributors

 • Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Instytut Nauk Politycznych ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

References

 • Bachrynowski S. , Polityka >>non violence<<, czyli model przywództwa politycznego Mahatmy Gandhiego,[w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Biernat T., Przywództwo Lecha Wałęsy zaprzeczeniem teorii przywództwa, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
 • Bodio T. (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Warszawa 2001.
 • Bodio T., Jakubowski W. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Warszawa 2010.
 • Chazbijewicz S., Faruk I – ostatni król Egiptu, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Chazbijewicz S., Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu narodowego Tatarów krymskich, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Czajowski A., Michaił Gorbaczow, Borys Jelcyn, Władimir Putin. Rodzaje prezydentury, [w:] Rubisz L. , Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004. Czerwiński M., Aleksander Łukaszenko – model przywództwa a kształt systemu partyjnego Republiki Białorusi, [w:] Sielski J., Czerwiński M. (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Toruń, 2008.
 • Dziekan M.M., Saddam Husajn: megalomania i terror, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
 • Dzierżek D.M., Antanas Smetona – litewski wariant przywództwa politycznego w systemie autorytarnym, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Fiszer J. M., Władimir Putin – dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy przywództwa politycznego, [w:] Bodio T., Jakubowski W. (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Gola B., Generał Franco. Problem prawowitości władzy, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
 • Grala D., Przywództwo gospodarcze Leszka Balcerowicza podczas przygotowania i wdrażania programu reform systemowych gospodarki w 1989 roku,[w:] Szklarski B. (red.), Gra w przywództwo: jak zdobyć i utrzymać władzę, Warszawa, 2008.
 • Gruszko K., Przywództwo Theodora Roosevelta a globalne wyzwania w polityce Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Janowski K. B., Kulturowe aspekty przywództwa politycznego, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Jaremczuk E. J., Walka o przywództwo polityczne w Republice Demokratycznej Konga – Laurent Kabila i jego syn Kabila jr, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Kacperski K., Przywódcza rola Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa w procesie kreacji Sejmu Ustawodawczego (listopad 1918-styczeń 1919), [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Kasianiuk K. (red.), Władza i przywództwo polityczne w demokracji, Warszawa 2008.
 • Kasińska-Metryka A. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Toruń 2011.
 • Kaszkur A., Osobowość polityczna Jacka Kuronia, [w:] Sielski J., Czerwiński M. (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Toruń, 2008.
 • Knopek J. (red.), Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne. Między teorią a praktyką, Koszalin 2011.
 • Konarski W., Durska A., Bachrynowski S. (red.), Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, Warszawa 2011.
 • Korzeniewska-Wiszniewska M., Slobodan Milosevic – od przywódcy narodowego do zbrodniarza wojennego, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Kużelewska E., Przywództwo Jacquesa Chiraca a nieudane referendum w sprawie ratyfikacji traktatu konstytucyjnego UE, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Lewicka K., Zwycięstwo politycznej autopromocji – rzecz o Januszu Palikocie, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Lisiakiewicz R., Władimir Putin – droga do władzy, [w:] Piasecki A.K. (red.), Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków, 2006.
 • Magoska M., Silvio Berlusconi – kontrowersyjny przywódca, [w:] Szklarski B. (red.), Gra w przywództwo: jak zdobyć i utrzymać władzę, Warszawa, 2008.
 • Mankowicz M., Muammar Kaddafi: arabski lider Czarnej Afryki?, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Marciniak E. M., Badanie kompetencji przywódców politycznych (casus Michaiła Gorbaczowa), [w:] Bodio T. (red.),Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Warszawa, 2011.
 • Marczewska-Rytko M., Przywództwo polityczne Indiry Gandhi, [w:] Piasecki A.K. (red.), Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków, 2006.
 • Michałowski S., Kuć-Czajkowska K. (red.), Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę, Lublin 2008.
 • Minkner K., Mohandas Karamchand Gandhi. Przywódca egalitarny w zhierarchizowanym społeczeństwie, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
 • Mogilnicka J., Nowa era przywódców typu rewolucyjnego w Ameryce Łacińskiej?, [w:] Szklarski B. (red.), Gra w przywództwo: jak zdobyć i utrzymać władzę, Warszawa, 2008.
 • Molendowska M., Robert Schuman – wzór skutecznego przywództwa europejskiego, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Ndiaye B., Thomas Sankara – Utracona nadzieja Afryki, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Ndiaye I. A., Dialog między Afryką a Europą. Leopold Sedar Senghor – duchowy przywódca, polityk, filozof, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Nowak E., Litwin-Lewandowska D. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Lublin 2010
 • Onoszko K., Ocena przywództwa politycznego Jarosław Kaczyńskiego w publicystyce >>Wprost<< i >>Polityki<< w latach 2005-2009, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Pasierbiak T., Profil ideologiczny Donalda Tuska w okresie sprawowania urzędu premiera, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Paszkowski M., Wizerunek Lecha Kaczyńskiego na łamach >>Naszego Dziennika<< w latach 2002-2010, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Pawluczuk Z., Ignacy Paderewski i jego współdziałanie ze Związkiem Sokołów Polskich
 • w Ameryce w walce o niepodległą Polskę podczas I wojny światowej, [w:] Knopek J. (red.), Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, Koszalin, 2011.
 • Piasecki A.K. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce Kraków 2006.
 • Piątek J. J., Józef Piłsudski jako wojskowy, [w:] Piasecki A. K. (red.), Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków, 2006.
 • Pietrzko B., Prezydentura Putina a prezydentura Miedwiediewa – zmiana czy kontynuacja polityki, [w:] Bodio T., Jakubowski W. (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Połynkiewicz A., Przywódca prawicowy w Polsce na przykładzie Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego, [w:] Sielski J., Czerwiński M. (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Toruń, 2008.
 • Popławska A., Prezydentura Hugo Chaveza w Wenezueli w świetle koncepcji nowego autorytaryzmu rywalizacyjnego, [w:] Szklarski B. (red.), Gra w przywództwo: jak zdobyć i utrzymać władzę, Warszawa, 2008.
 • Radowicz J., Przywództwo Tony’ego Blaira w Wielkiej Brytanii, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Rubisz L., Zuba K. (red.), Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Toruń 2004.
 • Sajna R., Berlusconi, Putin, Chavez – trzy modele przywództwa telewizyjnego, [w:] Piasecki A.K. (red.), Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków, 2006.
 • Sielski J., Czerwiński M. (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Toruń 2008.
 • Sielski J., Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego, [w:] Sielski J., Czerwiński M. (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Toruń, 2008.
 • Stencel M., Między rzeczywistością a ideałem. Wizerunek byłego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Strnad G., Południowokoreańscy przywódcy polityczni w procesie demokratyzacji, [w:] Konarski W. , Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Sudoł-Szczepaniak M., >>Skazany na sukces<<. Kariera polityczna Nursułtana Nazarbajewa, [w:] Szklarski B. (red.), Gra w przywództwo: jak zdobyć i utrzymać władzę, Warszawa, 2008.
 • Szczudlińska-Kanoś A., Wizerunek przywódcy w wyborach, na przykładzie rywalizacji Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska, [w:] Piasecki A.K. (red.), Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków, 2006.
 • Szklarski B. (red.), Lider, Manager, Oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, Warszawa 2008.
 • Toszek B. H., Przywództwo na miarę możliwości. Wizja postdewolucyjnej Walii w programie politycznym Rhodriego Morgana, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.
 • Toszek B.H., Wpływ osobowości politycznej Olofa Palmego na ukształtowanie nowoczesnego modelu przywództwa partyjnego w Szwecji, [w:] Sielski J., Czerwiński M. (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Toruń, 2008.
 • Trzcielińska-Polus A., Konrad Adenauer – Helmut Kohl. Ojciec republiki i kanclerz zjednoczenia, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
 • Yanisiv B., Instytucja prezydenta na Ukrainie. Wady i zalety kadencji prezydenckiej Wiktora Juszczenko, [w:] Bodio T., Jakubowski W. (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Ząbek M., John Garang de Mabior narodowa ikona >>Nowego Sudanu<<, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Zimowska E., Uwodzenie polityczne w warunkach imitacyjnej demokracji – casus Wenezueli, [w:] Szklarski B. (red.), Gra w przywództwo: jak zdobyć i utrzymać władzę, Warszawa, 2008.
 • Żakiewicz P., Przywództwo jako proces. Przypadki powrotów politycznych Vaclava Klausa Vladimira Meciara, [w:] Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń, 2011.
 • Żukowski A. (red.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Olsztyn 2008.
 • Żukowski A. , Nelson Mandela – południowoafrykański mąż stanu, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.) Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.
 • Żukowski A., Jan Smuts – przywódca nie tylko południowoafrykański, [w:] Żukowski A. (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn 2008.
 • Żukowski A., Przywódcy południowoafrykańscy dwóch epok: Jan Smuts i Nelson Mandela, [w:] Konarski W., Durska A., Bahrynowski S. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-22f3a1e5-7009-4bf1-8206-71c0503cae3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.