PL EN


2012 | 5 | 3(16) | 123-132
Article title

Edukacja równościowa – edukacja wolna od dyskryminacji

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł dotyczy edukacji równościowej, która nie jest w Polsce rozpowszechniona. Szkoła i system edukacyjny uważane są za represyjne i utrwalające tradycyjny porządek społeczny wyznaczający ściśle określone role kobiecie i mężczyźnie. Edukacja równościowa pokazuje, jak uczyć, że społeczeństwo jest zróżnicowane i pluralistyczne, że ludzie mają różne rasy i orientacje seksualne, że wyznają różne religie. Uczy komunikacji, tolerancji i skutecznego rozmawiania. Pojawienie się tej problematyki równości na lekcjach zależy od dobrej woli i osobistych zainteresowań nauczyciela lub dyrektora szkoły. Na rynku obecne są podręczniki ułatwiające wprowadzenie takich elementów, nie są jednak obowiązkowe. Tekst poświęcony został kwestiom szeroko pojmowanej równości w polskim systemie edukacji.
Keywords
Contributors
 • Wyzsza Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Czajkowska D., Młodzież i kapitał kulturowy. Kontrowersje wokół kultury wysokiej/niskiej, (w:) Z. Melosik (red.), Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, Wydawnictwo Volumin. Poznań 2001
 • Dzierzgowska A., Piotrowska J., Po co nam równość płci w edukacji?, (w:) „Refleksje” 2010, nr 3
 • Dzierzgowska A., Rutkowska E., Ślepa na płeć – edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny, Fundacja Feminoteka. Warszawa 2008
 • Górowska-Zwolak E., Promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w edukacji w świetle polityki Unii Europejskiej, (w:) F. Bereźnicki, K. Denek, XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005
 • Kwieciński Z., Bezbronni. Odpad szkolny na wsi, Wydawnictwo Edytor. Toruń 2005
 • Lynch K., Oświata jako miejsce zmiany: ramy promocji równości i przeciwdziałania niesprawiedliwości, (w:) G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2012
 • Majewska E., Rutkowska E., Równa szkoła-edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gliwice 2007
 • Matysia M., Równość w edukacji – rzeczywistość czy utopia?, „Naukowe Zeszyty Studenckie” 2010, nr 2, dostępne online [na:] https://repozytorium. amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/746/1/R%C3%B3wno%C5%9B%C4%87%20w%20edukacji%20%20rzeczywisto%C5%9B%C4%87%20czy%20utopia.pdf (pobrano 09.10.2012 r.)
 • Sadura P., Szkoła, płeć, równość, (w:) „Głos Nauczycielski” 2008, nr 27
 • Teutsch A., Dwie koncepcje równości, (w:) M. Grabowska (red.), W drodze do unii Europejskiej. Przewodniczka nie tylko dla kobiet, Fundacja im. H. Bölla. Warszawa 2002
 • Wołosik A., Edukacja do równości czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci?, Wydawnictwo Stowarzyszenie „W Stronę Dziewcząt”. Warszawa 2009
 • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji o prawach człowieka – 3 lipca 2012 r.,
 • s. 2-3, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/12/690507/1655159.pdf (pobrano 08.10.2012 r.)
 • Zajączkowska M.J., Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu, (w:) K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner (red.), Edukacja jutra. XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 1, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22f40fa8-b515-4164-8e94-341873b1b6bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.