PL EN


2018 | 1 | 77-95
Article title

Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Development of the payment cards market in Poland in comparison with other European Union countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badania jest identyfikacja i projekcja tendencji rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce w zakresie wykorzystywania kart płatniczych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dla krajów UE za lata 2000—2014. Zastosowano metodę analogii przestrzenno-czasowych. W Polsce obserwuje się wyższą niż średnia UE dynamikę wykorzystania kart płatniczych w płatnościach przy terminalach POS (w punktach handlowych). Jednakże pod względem takich mierników, jak liczba kart płatniczych per capita oraz liczba terminali POS i bankomatów na 1 mln mieszkańców zaobserwowano ponad 10-letni dystans dzielący Polskę od średniej UE. Rynek w Polsce wykazał podobieństwo do 20 krajów UE i utrzymanie tendencji rozwojowych przynajmniej do roku 2020.
EN
The aim of this article is to identify and project trends in the development of the non-cash payment market in Poland in terms of the payment cards use. The study was carried out on the basis of data from the European Central Bank (ECB) for EU countries for the years 2000—2014. The space-time analogy method was used. In Poland, the dynamics of payments by card at POS terminals (in commercial outlets) is higher than the EU average. However, in terms of such measures as the number of payment cards per capita as well as the number of POS terminals and ATMs per 1 million inhabitants, the gap between Poland and the EU average is over 10 years. In Poland, market was similar to 20 EU countries and will maintain development trends at least until 2020.
Year
Issue
1
Pages
77-95
Physical description
Dates
published
2018-01-28
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
References
 • Cieślak, M. (red.). (2005). Prognozowanie gospodarcze. Warszawa: PWN.
 • De Meijer, C., (2010). SEPA for cash. The Single European Cash Area: Towards a more efficient European cash society. EPC Newsletter, (146).
 • EPC. (2007). Improving Eurozone Cash Processing Harmonisation and Efficiency within SEPA, EPC193-07. ECB Working Paper Series, (330).
 • FROB. Dowiedz się więcej o obrocie bezgotówkowym. Pobrane z: http://frob.pl/baza-wiedzy/dowiedz-sie-wiecej-o-obrocie-bezgotowkowym/#21JakwygladarynekkartplatniczychwPolsce-46, stan na 17.10.2016 r.
 • Gałązka-Sobotka, M., Radło, M. J., Ciesielska-Maciągowska, D., Frąszczak, M., Napiórkowski, T. M. (2014). Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, Seendico Doradcy.
 • Goczek, Ł. Witkowski, B. (2015a). Cards Payments in Poland: Determinants and Prospects. Gospodarka Narodowa, (3).
 • Goczek, Ł. Witkowski, B. (2015b). Determinants of Non-cash Payments. Materiały i Studia NBP, (146).
 • Górka, J. (2011). Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surcharge. Gospodarka Narodowa, (7—8).
 • Idzik, M. (2013). Analogowe metody prognozowania. W: S. Stańko (red.), Prognozowanie w agrobiznesie (s. 236—249). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kotowicz, A. (2016). Raport o sytuacji banków w 2015 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Koźliński, T. (2008). Obrót bezgotówkowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej — Thinking outside the box. Raport z projektu NBP.
 • Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Warszawa: NBP.
 • Łysakowski, P., Zdzieszyńska, A., Franiak, H., Krawczyk, R. (2013). Międzynarodowe uwarunkowania i współzależności dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Maison, D. (2013). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 roku. Warszawa: NBP.
 • NBP. (2013). Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Warszawa: NBP. Pobrane z: http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/diagnoza-rozwoju-obrotu-bezgotowkowego.pdf.
 • Stec, M. (2004). Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (5), 9—22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22f8669e-85c1-4589-9111-6a1a880ca91d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.