PL EN


2018 | XVI | 1 (3) | 139-152
Article title

Organizowanie i świadczenie usług publicznych jako funkcja administracji publicznej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Organizing and providing public services as a function of public administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article was to present the role and specifics of a significant function of administration, consisting in the organization and provision of public services. Therefore, an analysis was made regarding, among other things, the legitimacy of the administration to perform public tasks, using the example of the administering administration, contemporary understanding of the function of public administration and the shape of contemporary Polish public administration. The role of administration evolved from the direct provision of public (social) services through its own institutions towards direct organization of the provision of services, to limiting its role in organization and responsibility for the standard of services provided by non-public entities. The administering administration is the area of administration that is subject to ever more intense privatization processes. The forms of the administration’s operation, means, as well as entities acting within the framework of this function, have also changed. Such a system improves provision of the services. The ability to adapt public administration to challenges and expectations of modern society in connection with organizing and providing public services, becomes truly important. The administration that is responsible for organizing and providing public services should be conciliatory – it should support the development of the individual, protect them and not limit itself to the administrative and controlling role only. The role of the administration must be modified and the civic sector is a complement to its activities.
Year
Volume
XVI
Issue
Pages
139-152
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Wydział Ochrony Zdrowia, a.miruc@wp.pl
References
 • Adamiak B., Uwagi o współczesnej koncepcji organu administracji publicznej, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004.
 • Blicharz J., Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław 2012.
 • Blicharz J., Sytuacja prawna osób wykluczonych w dobie współczesnej globalizacji ekonomicznej. Wybrane problemy, [w:] Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa 2012.
 • Blicharz J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Błaś A., Prywatyzacja zadań samorządu terytorialnego, [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Wrocław 2002.
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003.
 • Boć J., Esej o generalnej policji administracyjnej, [w:] Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016.
 • Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 1993.
 • Borkowski J., Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
 • Chmielnicki P., Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2005.
 • Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.
 • Czarnik Z., Posłuszny J., Istota administracji świadczącej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
 • Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974.
 • Dębicka A.J., Sprawne państwo, Warszawa 2008.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
 • Jeżewski J., Funkcje administracji – zagadnienia wstępne, Wrocław 1985.
 • Kendall J., Knapp M., The third sector and welfare state modernization: Impuls, activities and comparative, „Civil Society Working Paper” 2000, No. 14.
 • Knosala E., Pojęcie administracji świadczącej w polskiej literaturze prawa administracyjnego, [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985.
 • Knosala E., Zadania współczesnej administracji publicznej, [w:] Ustrojowo-prawne instrumenty polityki społecznej, red. M. Baron-Wiaterek, Gliwice 2005.
 • Korczak J., Miruć A., Outsourcing komunalny na rzecz organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Wrocław 2012.
 • Kuta T., Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Wrocław 1969.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 • Miruć A., Administracja świadcząca w Polsce jako główny obszar działania administracji publicznej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie: doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009.
 • Miruć A., Constitutionalisation of tasks of public administration within its serving function with a particular emphasis on goals of social assistance in Poland, [w:] Evolution of constitutionalism in the selected states of Central and Eastern Europe, ed. J. Matwiejuk, K. Prokop, Białystok 2010.
 • Miruć A., Wielość podmiotów administrujących, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Miruć A., Współczesna administracja pomocy społecznej w Polsce w ujęciu doktrynalnym i funkcjonalnym, [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Lublin 2015.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999.
 • Panasiuk A., Prawo podmiotowe jednostki do dobrej administracji jako wyznacznik sprawnego państwa, „Problemy Prawa i Administracji” 2012, nr 1–2.
 • Posłuszny J., Ewolucja administracji świadczącej. Studium administracyjnoprawne, Rzeszów–Przemyśl 2004.
 • Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984.
 • Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2012.
 • Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki administracji oraz nauki prawa administracyjnego, Bydgoszcz–Katowice 2009.
 • Supernat J., Administracja jako splot umów, [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2009.
 • Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2003.
 • Wierzbowski M., Administracyjnoprawne problemy świadczenia usług, Wrocław 1985.
 • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22fb9c19-49f6-47e2-8d00-34fd345956ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.