PL EN


2017 | 6 (371) | 112-121
Article title

Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach marketingowych – identyfikacja problemu

Content
Title variants
EN
Equivalence in International Marketing Research. Identification of the Problem
RU
Эквиваленция в международных маркетинговых исследованиях – выявление проблемы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W badaniach marketingowych realizowanych na rynkach zagranicznych występuje wiele problemów terminologicznych, metodycznych oraz organizacyjnych, które wynikają głównie z wielokulturowości otoczenia, w jakim są realizowane, ograniczonego dostępu do informacji oraz konieczności zachowania ekwiwalencji wyników badań. Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest identyfikacja warunków zachowania ekwiwalencji badań na każdym etapie procesu badawczego i wskazanie sposobów jej empirycznej weryfikacji.
EN
Marketing research conducted in foreign markets comprise many terminological, organisational, and methodical issues. These issues result mainly from multicultural nature of the environment, a limited access to information, and the need to preserve the equivalence of results. The article is of the methodical nature and its purpose is to indicate the essence of the equivalence, the conditions kept at every stage of the research process, and methods of empirical verification of the equivalence.
RU
В маркетинговых исследованиях, проводимых на зарубежных рынках, выступает много проблем терминологического, методического и организационного порядка, которые в основном вытекают из многокультурного характера среды, в которой их осуществляют, из ограниченного доступа к информации и необходимости сохранить эквиваленцию результатов исследований. Статья имеет концептуальный характер, ее же цель – выявить условия сохранения эквиваленции исследований на каждом этапе исследовательского процесса и указать способы ее эмпирической верификации.
Year
Issue
Pages
112-121
Physical description
Contributors
References
 • Bailey K.D. (1986), Philosophical foundations of sociological measurement: A note on the three-level model, “Quality & Quantity”, Vol. 20, No. 4.
 • Berry J.W., Poortinga Y. H., Segall M. H., Dasen P. R. (2002), Cross-Cultural Psychology. Research and Applications, Cambridge University Press, New York, Port Melbourne, Madrid, Cape Town.
 • Berry J.W. (1989), Imposed etics-emics-derived etics: The operationalization of a compelling idea, “International Journal of Psychology”, Vol. 24, No. 6.
 • Cateora P.R. (1983), International marketing, Homewood.
 • Craig C.S., Douglas S.P. (2005), International marketing research, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Harzing A.W., Reiche, B.S., Pudelko M. (2013), Challenges in international survey research: a review with illustrations and suggested solutions for best practice, “European Journal of International Management”, Vol. 7, No. 1.
 • Heine S.J., Lehman D.R., Peng K., Greenholtz, J. (2002), What’s wrong with cross-cultural comparisons of subjective Likert scales?: The reference-group effect, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 82, No. 6.
 • Hui C.H., Triandis H.C. (1983), Multistrategy approach to cross-cultural research. The case of locus of control, “Journal of Cross-Cultural Psychology”, Vol. 14, No. 1.
 • Johnson T.P. (1998), Approaches to Equivalence in Cross-Cultural and Cross-National Survey Research, (w:) Harkness J.A. (Ed.), Cross-Cultural Survey Equivalence, ZUMA-Nachrichten Spezial, No. 3.
 • Keegan W.J., Green M.S. (2000), Global marketing, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Kish L. (1994), Multipopulation survey designs: five types with seven shared aspects, “International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique”, Vol. 62, No. 2.
 • Kolb B. (2008), Marketing research: a practical approach, Sage, London.
 • Kumar V. (2000), International marketing research, Upper Saddle River, Prentice Hall.
 • Mullen M.R. (1995), Diagnosing measurement equivalence in cross-national research, “Journal of International Business Studies”, Vol. 26, No. 3.
 • Pokropek A. (2012), Porównania międzynarodowe, (w:) Domański H. (red.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Sagan A. (2014a), Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 33.
 • Sagan A. (2014b). Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji. „Studia Ekonomiczne”, nr 195.
 • Samli A.C., Still R., Hill J.S. (1993), International marketing: Planning and practice, Macmillan, New York.
 • Sampling for the European Social Survey Round VII: Principles and Requirements Guide 2. Version The ESS Sampling Expert Panel, 29th January.
 • Saris W.E., Gallhofer I.N. (2007), Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • UNICEF Office of Research (2013), Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florencja.
 • Van Deth J.W. (1998), Equivalence in comparative political research. Comparative Politics, „The Problem of Equivalence”, Routledge, London/New York.
 • Young R.B., Javalgi R G. (2007), International marketing research: A global project management perspective, “Business Horizons”, Vol. 50, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23042dac-7412-4c3d-a3c8-9531f55644e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.