PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) | 387-395
Article title

Rytmy miłości, kroki śmierci. „Listy do Mileny” Franza Kafki w reżyserii Macieja Gorczyńskiego

Title variants
EN
Rhythms of Love, Steps of Death. Letters to Milena, Franz Kafka, Directed by Maciej Gorczyński
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań podjętych w artykule jest realizacja teatralna Listów do Mileny Franza Kafki dokonana przez Macieja Gorczyńskiego w ramach trzeciej edycji programu „Gardzienice – Generator Nadziei”. Punktem wyjścia w analizach i interpretacjach spektaklu są zagadnienia związane z procesem adaptacji scenicznej specyficznego tworzywa, jakie stanowi blok korespondencji pisarza do Mileny Jesenskiej. Szczegółowe rozpoznania obejmują także spektrum tematyczne i problemowe przedstawienia zogniskowanego wokół takich kwestii, jak: miłość–choroba–śmierć, stanowiących swoistą „triadę egzystencjalną”, wokół której koncentrują się dotychczasowe twórcze poszukiwania Gorczyńskiego, co pokazują nie tylko Listy do Mileny, ale także wcześniejsze prace sceniczne reżysera (m.in. Lato 1910, Hymny do Nocy). Ważnym elementem badań jest ponadto poetyka spektaklu, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy muzycznej, oprawy plastycznej i tańca jako głównego środka artystycznego wyrazu w realizacji scenicznej Listów do Mileny.
EN
The article studies the theatrical version of Franz Kafka’s Letters to Milena, directed by Maciej Gorczyński as part of the third edition of the “The Gardzienice Generator of Hope” programme. The point of departure for the analyses and interpretations of the spectacle are questions associated with the process of an adaptation for the stage of such specific material as the correspondence between the titular writer and Milena Jesenska. A detailed approach includes also the spectrum of the themes and problems of a production focused on such issues as: love-illness-death, which constitute a sui generis “existential triad”, on which Gorczyński’s heretofore creative quests concentrate, as shown not only by Listy do Mileny but also his earlier productions (i.a. Lato 1910 [Summer 1910], Hymny do Nocy [Hymns to the Night]). Moreover, a prominent element of the studies is the poetics of the spectacle, with particular attention paid to music, the visual arts setting, and dance conceived as the main medium of artistic expression in the stage version of Letters to Milena.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
387-395
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2305f1f8-8a35-4839-8d2e-58cf63449a40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.