PL EN


2011 | 2(4) | s. 131 - 143
Article title

Selekcja archiwalna jako konstruowanie zasobu źródeł historycznych

Content
Title variants
EN
Appraisal process as an element of historical resource development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy wychodzą z założenia, że efekty współcześnie stosowanych mechanizmów kształtowania zasobu archiwalnego w Polsce nie są wstanie sprostać potrzebom nauki historycznej. Wskazują na przyczyny tego stanu rzeczy i dochodzą do wniosku, że działalność archiwalna w Polsce stała się bezrefleksyjnym urzędowaniem, czasem komercyjną usługą, ale nie służbą publiczną – służbą na rzecz kultury narodowej. W przypadku kształtowania zasobu archiwalnego problem polega nie na zagospodarowywaniu nowych typów źródeł, ale na realizowaniu starych standardów misji archiwalnej.
EN
The authors assume that the effects of the mechanism that is currently used to develop the archival resources in Poland are not able to meet the needs of historical sciences. They point out the reasons for this situation and come to conclusion that archival activity in Poland has become a thoughtless office chore, sometimes even a commercial service, and is not a public service any more - that is, a service for the benefit of the national culture. When it comes to development of the archival resources, the solution is not to introduce new types of sources, but to continue implementing the old standards of the mission to collect and preserve archival materials.
Year
Issue
Pages
s. 131 - 143
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 • Archiwum Państwowe w Lublinie
References
 • Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.
 • Chmielewski Z., Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, Archeion, t. 100, 1999.
 • Chmielewski Z., Metodyczne aspekty wartościowania akt, Archeion, t. 82, 1987.
 • Degen R., Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 2, red. A. Górak, D. Magier, Lublin–Siedlce 2009.
 • Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2006.
 • Kroll B., Uwagi w sprawie rozmiarów narastającego zasobu archiwalnego i ich wpływ na perspektywy działalności archiwów, Archeion, t. 57, 1972.
 • Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Warszawa 1994.
 • Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
 • Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, tłum. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski, Warszawa 1993.
 • Robótka H., Zasady i metody selekcji dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej a potrzeby badań obecnych i przyszłych, http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/robotka.pdf.
 • Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.
 • Schwineköper B., Zagadnienie masowości akt w archiwach, Archeion, t. 25, 1956.
 • Soboń-Smyk A., 20 lat III sektora w Polsce – kilka faktów z badań, za: http://civicpedia.ngo.pl/ngo/459472.htm.
 • Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
 • Trzebiński A., Korzenie i kwiaty myśli współczesnej, [w:] Aby podnieść różę, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23060162-3cb1-41cf-b8a2-ec75f2bd37a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.