PL EN


2015 | 2 | 139-151
Article title

W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the legal nature of medical events coverage
Languages of publication
Abstracts
PL
Z początkiem 2012 r. zostało wprowadzone, nieznane wcześniej w Polsce, ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Obowiązkiem tego ubezpieczenia obarczono szpitale. Ubezpieczenie to jest elementem pozasądowego trybu dochodzenia roszczeń przez pacjentów poszkodowanych w wyniku świadczeń szpitalnych. Funkcjonuje od trzech lat, a nadal nie jest jasny jego charakter prawny. Przedmiotem rozważań w poniższym artykule jest analiza elementów określających charakter prawny ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Autor skupia uwagę na konsekwencjach ubezpieczenia na rzecz pacjentów, rozbieżnościach odnośnie przedmiotu ubezpieczenia oraz jego obowiązkowego charakteru. Przeprowadzona analiza ukazała wiele błędów, niejasności i sprzeczności w obecnej regulacji prawnej, co zdaniem autora uzasadnia radykalne zmiany ustawodawcze, które powinny być poprzedzone dyskusją merytoryczną o charakterze naukowym.
EN
As of the beginning of 2012 a new insurance product was introduced on the Polish market, i.e. patients’ insurance covering medical events. The obligation to maintain this coverage was placed on hospitals. This insurance is part of a non-litigious procedure for asserting claims by patients who suffer injuries while receiving hospital services. Although the coverage has been available for three years, its legal nature is still unclear. The author analyses the elements that determine the legal nature of insurance covering medical events. He focuses on the consequences of “patients’ insurance”, divergences with regard to the subject matter of insurance and its obligatory nature. The author’s analysis revealed a number of mistakes, ambiguities and disparities in the current legal situation, which, according to the author, call for a radical legislative change based on a prior, content-oriented scientific discussion.
Year
Issue
2
Pages
139-151
Physical description
Contributors
 • doktorant w Zakładzie Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
References
 • Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu, wyd. I. Toruń 2007.
 • Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, wyd. II. Toruń 2013.
 • Ciepła H. (w:) Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania, t. 2 (red.) Bieniek G., Warszawa 2002.
 • Kamiński R., Wpływ ubezpieczeń obowiązkowych na konkurencję ubezpieczycieli oraz sytuację ubezpieczonych, Prawo Asekuracyjne, 2014 nr 3.
 • Kęszycka B., O potrzebie uwzględnienia specyfiki ubezpieczeń grupowych na życie w kodyfikacji prawa ubezpieczeniowego (w:) O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń (red.) Kowalewski E., Toruń 2005.
 • Kowalewski E. (w:) Kowalewski E., Fuchs D., Mogilski W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • Kowalewski E., Śliwka M., Wałachowska M., Kompensacja szkód wynikłych z „błędów medycznych”. Ocena projektowanych rozwiązań prawnych, Prawo i Medycyna, 2010 nr 4.
 • Kowalewski E., Obowiązkowe ubezpieczenie pacjentów od następstw zdarzeń medycznych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2011 nr 1.
 • Kowalewski E., Ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych – blaski i cienie, (w:) Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa (red.) Kowalewski E., Toruń 2011.
 • Kowalewski E., Mogilski W.W., Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych, Prawo Asekuracyjne 2012, Nr 1.
 • Kowalewski E., Mogilski W.W., Założenia i warianty reformy prawa ubezpieczeń obowiązkowych (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform (red.) Kowalewski E., Mogilski W.W., Toruń 2014.
 • Krajenta M., Pawlak P., Sprawozdanie z konferencji „System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform”, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2014 nr 2.
 • Krajewski M., Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej (w:) Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne (red.) Koch A., Bydgoszcz–Poznań 2005.
 • Łopuski J. (w:) Kodeks cywilny z komentarzem (red.) Winiarz J., t. 2, Warszawa 1989.
 • Mogilski W.W., Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej (w:) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (red.) Wąsiewicz A., t. 2., Bydgoszcz 1994.
 • Mogilski W.W., Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, Prawo Asekuracyjne, 1997 nr 1.
 • Mogilski W.W., Ubezpieczenia grupowe w kontekście regulacji prawnej, (w:) Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych (red.) Kowalewski E., Toruń 2010.
 • Mogilski W.W., Ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych a ubezpieczenie OC szpitala (w:) Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa (red.) Kowalewski E., Toruń 2011.
 • Mogilski W.W., Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście form przymusu ubezpieczenia (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform (red.) Kowalewski E., Mogilski W.W., Toruń 2014.
 • Nawracała J. (w:) Prawo ubezpieczeń gospodarczych, tom I wyd. 2., Warszawa 2010.
 • Nesterowicz M., Ubezpieczeniowe i gwarancyjne modele kompensacji szkód wyrządzonych przy leczeniu, Prawo i Medycyna, 2002 nr 2.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2010.
 • Nesterowicz M., Wałachowska M., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych (w:) Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, (red.) Kowalewski E., Toruń 2011.
 • Orlicki M., Przymusowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, (w:) Studia Ubezpieczeniowe, ZN UE w Poznaniu Nr 127, (red.) Handschke J., Poznań 2009
 • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Orlicki M., O pojęciu „grupy” w ubezpieczeniach grupowych, Prawo Asekuracyjne, 2014 nr 1.
 • Raczyński A., Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Serwach M., Charakterystyka i zakres odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, Prawo Asekuracyjne, 2011 nr 3.
 • Serwach M., Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, Prawo Asekuracyjne, 2011 nr 4.
 • Serwach M., Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce, Prawo Asekuracyjne, 2012 nr 4.
 • Serwach M., Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2012 nr 4.
 • Skrabucha A., Błąd lekarski w sądzie, Prawo i Medycyna, 2010 nr 3.
 • Tenenbaum-Kulig M., Mechanizm pozasądowego uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny w ujęciu projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Prawo i Medycyna, 2010 nr 4.
 • Warkałło W., Umowa ubezpieczenia (w:) System prawa cywilnego, T. III, Ossolineum 1976.
 • Warkałło W. (w:) W. Warkałło, W. Marek, W.W. Mogilski, Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983.
 • Widłak T., Wybrane problemy orzecznictwa o zdarzeniach medycznych na przykładzie praw Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku w 2012 r., Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2013 nr 2.
 • Wojno B., Wprowadzanie ubezpieczeń obowiązkowych – aspekty konstytucyjne (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform (red.) Kowalewski E., Mogilski W.W., Toruń 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-230af51e-adc7-428c-b228-4e827a82740a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.