PL EN


2015 | 2 | 167–179
Article title

Ритмы бoльшого города ("Симфония городского дня" Даниила Андреева)

Authors
Content
Title variants
EN
Rhythms of the big City ("Symphony of the city’s day" by Daniil Andreyev)
PL
Rytmy wielkiego miasta ("Symfonia dnia miejskiego" Daniiła Andriejewa).
Languages of publication
RU EN PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the poem Symphony of the city’s day (1950) by Daniil Andreyev. This literary work exhibits the motifs associated with the theme of the city, in particular work and holiday, civilization and utopia, sport and science, creativity and freedom, as well as spiritual, mental and physical human needs. An innovative synthesis of poetry and symphony music contributes to the presentation of the dynamics of the capital in its various aspects and symbolically expresses the religious, historical and philosophical worldview of the poet. There are the poet’s views on the implementation of the master plan for the socialist reconstruction of Moscow (1935), and the feeling of an impending catastrophe along with the presentation of a metaphysical ideal. The similarity of the literary symphony to its classical prototype derives from the four parts’ structure of Andreev’s literary work, as well as from the tones, rhythms, tempos and semantics, adequate to the musical symphony.
PL
Artykuł poświęcony jest poematowi Daniiła Andriejewa Symfonia dnia miejskiego (1950). W analizowanym utworze pojawiają się motywy, związane z tematem miasta, szczególnie motyw pracy i świętowania, cywilizacji i utopii, sportu i nauki, twórczości i wolności, oraz duchowych, psychicznych i cielesnych potrzeb człowieka. Nowatorstwo syntezy gatunku poematu i muzycznej symfonii, jak też novum środków poetyckich sprzyjać ma takiemu przedstawieniu dynamiki stolicy w jej różnorodnych rejestrach, by symbolicznie wyrażała religijny, historyczny i filozoficzny światopogląd poety. W utworze prezentowane są bowiem poglądy pisarza zarówno na temat dokonujących się w radzieckiej stolicy zmian, związanych z planem socjalistycznej rekonstrukcji Moskwy (1935), jak i przeczucia nadciągających katastrof oraz obrazy metafizycznego ideału. Podobieństwo symfonii literackiej do jej klasycznego prototypu zasadza się zarówno na czteroczęściowej kompozycji Andriejewowskiego utworu, jak też na tonacji, rytmach, tempie i semantyce, adekwatnych do symfonii muzycznej.
Year
Issue
2
Pages
167–179
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
  • Akademia Obrony Narodowej, Studium Języków Obcych Аl. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00–910 Warszawa, Polska
References
  • Андреев Д.Л. Русские боги. [В:] Д.Л. Андреев. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1–2. Москва: Русский путь, 2006.
  • Белый А. Сочинения в двух томах. Т. 1. Москва: Издательство «Художественная литература», 1990.
  • Дашевская О.А. Жизнестроительный проект Даниила Андреева. [В:] Даниил Андреев. Pro et contra. Личность и творчество Д.Л. Андреева в оценке публицистов и исследователей. Ред. Г.Г. Садиков-Лансере. Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2010, с. 78–102.
  • Лебедева E. Красное солнце. [Online] <http://www.pravoslavie.ru/arhiv/050711121745.htm> (27.10.2015).
  • Луцевич Л.Ф. «Серебряный век» русской поэзии. Кишинев: Лумина, 1994.
  • Риман Г. Музыкальный словарь. Перевод с нем. Б.П. Юргенсон. Москва: ДиректМедиа Паблишинг, 2008.
  • Романов Б. Вестник, или жизнь Даниила Андреева. Москва: Феория, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-230b242a-85df-43e1-9be2-63f1ac9b44ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.