PL EN


2015 | 25 | 3 | 129-138
Article title

Monaster stauropigialny w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

Title variants
EN
In the Code of Canons of the Eastern Churches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy statusu prawnokanonicznego monasteru stauropigialnego, czyli takiego domu zakonnego, który, będąc wyłączony spod władzy miejscowego biskupa eparchialnego, jest podporządkowany patriarsze lub arcybiskupowi większemu wschodniego Kościoła katolickiego. Autor prezentuje rys historyczny oraz analizuje istotne elementy instytucji stauropigii. Następnie prezentuje proces tworzenia monasteru stauropigialnego oraz jego usytuowanie kanoniczne względem patriarchy (arcybiskupa większego) i biskupa eparchialnego, jak również możliwość tworzenia federacji tego rodzaju monasterów.
EN
The article concerns the legal and canonical status of the stauropegial monastery, which is such a religious house being excluded from the authority of the eparchial bishop and subordinated to the patriarch or the major archbishop of the Eastern Catholic Church. The author presents the historical overview and analyzes the essential elements of the stauropegion. Then he presents the process of erection of the stauropegial monastery and its canonical position in relations to the patriarch (the major archbishop) and the eparchial bishop, as well as the possibility of erection of the confederation of these kinds of monasteries.
Keywords
Year
Volume
25
Issue
3
Pages
129-138
Physical description
Contributors
  • Papieski Instytut Studiów Wschodnich w Rzymie
References
  • Becket Soule Warren: The Stauropegial Monastery, „Orientalia Christiana Periodica” 66 (2000), s. 147-167.
  • De Meester Placide: De monachico statu iuxta disciplinam byzantinam (Codificazione Canonica Orientale, Fonti II, fasc. X), Typis Poliglottis Vaticanis 1942.
  • Kałowski Julian: Prawo o instytutach życia konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Wydawnictwo ATK,Warszawa 1994.
  • Nedungatt George: Glossario dei termini principali usati nel CCEO, [w:] Enchiridion Vaticanum, t. XII.
  • Pujol Clément: La vita religiosa orientale. Commento al Codice del Diritto Canonico Orientale (canoni 420-572), Pontificio Istituto Orientale, Roma 1994.
  • Pujol Clément: Il monachesimo bizantino secondo il MP „Postquam Apostolicis Litteris”, [w:] Relazioni di Irénée Hausherr, Clément Pujol, Olivier Rousseau [i in.], Il monachesimo orientale, (Orientalia Christiana Analecta 153), Pontificium Institutu Orientalium Studiorum, Roma 1958, s. 57-97.
  • Salachas Dimitrios: Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, Dehoniane, Romа–Bologna 1993.
  • Salachas Dimitrios: La vita consacrata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), Dehoniane, Bologna 2006.
  • Соколов Иван: Состояние монашества в Византийской Церкви с середины ІХ до начала ХІІІ века (842-1204), вид. II, Санкт-Петербург 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-230b550d-d703-469e-b873-feaf5c73b3bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.