PL EN


2017 | 2(24) | 15-40
Article title

Innovative enterprises operating in the Member States of the European Union

Authors
Content
Title variants
PL
Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Contemporary enterprises should be innovative to survive on a competitive market. Innovations are the basic factor of development of each firm. They must be systematically developed and implemented in all areas of socio-economic activity. The base for the creation of such a system can be a complex diagnosis of the current state of the commonness of introduction of the innovations in particular enterprises. This diagnosis can be conducted on the base of results of the empirical researches, conducted in February 2016 by TNS Political & Social in 28 EU Member States, Switzerland and the United States. These researches, among other things, refered to commonness of introduction of innovations in enterprises. In this publication an attempt to achieve the following objectives is undertaken: 1) conducting of statistical-comparative analysis of the empirical researches on the commonness of introduction of specific types of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union and the United States, 2) verification of the thesis that the commonness of implementation of certain types of innovations in enterprises functioning in the EU Member States is relatively low and varied. The analysis of empirical material allowed to achieve these objectives.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa powinny być innowacyjne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Innowacje stanowią bowiem podstawowy czynnik rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Należy je systemowo tworzyć i wdrażać we wszystkich obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Podstawą do tworzenia takiego systemu może być kompleksowa diagnoza aktualnego stanu powszechności wdrażania innowacji w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na taką diagnozę pozwalają opisane w artykule wyniki badań empirycznych, przeprowadzone przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich UE, Szwajcarii i USA w lutym 2016 r. w zakresie powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. W publikacji podjęto próbę realizacji następujących celów: 1) przeprowadzenie analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych (materiał wtórny) nad powszechnością wprowadzania określonych typów innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz w USA, 2) zweryfikowanie tezy, że powszechność wdrażania określonych typów innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest stosunkowo niska i zróżnicowana. Przeprowadzona analiza materiału empirycznego doprowadziła do osiągnięcia tych celów.
Publisher
Year
Issue
Pages
15-40
Physical description
Dates
online
2017-06
Contributors
author
References
 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, s. 11.
 • Baruk, J. (1992). Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 15.
 • Baruk, J. (2016). Innowacje marketingowe w organizacjach przemysłowych i usługowych. Marketing i Rynek, nr 5, s. 30.
 • Buczkowska, A. (2012). Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 45, s. 8.
 • Carstensen, H.V., Bason, Ch. (2012). Powering Collaborative Policy Innovation: Can Innovation Labs Help? The Public Sector Innovation Journal, Vol. 17, No. 1, p. 3-5.
 • Innobarometer 2016 – EU business innovation trends. Report, Flash Eurobarometer 433 – February 2016, p. 2.
 • Krusinskas, R., Norvaisiene, R., Lakstitiene, A., Vaitkevicius, S. (2015). Investment, Innovation and Firm Performance: Empirical Evidence from Amall Manufacturing Industries. Journal of Finance and Economics, Vol. 3, No. 6, p. 123.
 • Lee, S.M., Olsen, D.L., Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, Vol. 50, No. 5, p. 820-821.
 • Montag, T., Maertz, C.P., Baer, M. (2012). A Critical Analysis of the Workplace Creativity Criterion Space. Journal of Management, Vol. 38, No. 4, p. 1362-1363.
 • Rese, A., Baier, D. (2011). Success factors for innovation management in networks of small and medium enterprises. R&D Management, Vol. 41, No. 2, p. 140.
 • Schippers, M.C., West, M.A., Dawson, J.F. (2012). Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context. Journal of Management, Vol. XX, No. X, p. 3.
 • The role of public support in the commercialization of innovations. Report, Flash Eurobarometer 394 – TNS Political & Social, European Commission, May 2014, p. 13.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-230d2609-ed61-4c7e-81b6-e0b635fce80f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.