PL EN


2013 | 1(68) |
Article title

Jak uczą się dorośli? Wybrane uwarunkowania uczenia się dorosłych

Authors
Content
Title variants
EN
How do adults learn? Chosen aspects of adult learning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
edukacja ustawiczna dorosłych, autoedukacja, kompetencje edukacyjne. Streszczenie: W referacie poruszam kwestie związane z nowymi zadaniami stojącymi przed edukacją ustawiczną dorosłych wynikającymi z realizacji postulatów Strategii uczenia się przez całe życie. Odwołuję się do raportu Bilans Kapitału Ludzkiego oraz innych badań ukazujących różne perspektywy uczenia się dorosłych, między innymi motywy i potrzeby edukacyjne. Stawiam tezę, że główną determinantą uczenia się dorosłych są kompetencje edukacyjne umożliwiające autoedukację.
EN
In the article I discuss the issues related to new tasks for adult continuing education resulting from the implementation of the lifelong learning strategy. I also refer to the report of the Study of Human Capital in Poland and other studies presenting different perspectives of adult education, including educational motives and needs. I state the thesis that the main determinants of adult learning are educational competences enabling self-education.
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
 • Bańka A. (2004), Kapitał kariery: uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, [w:] Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia, (red.) Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Dubas E. (2005), Dorosłość edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka, [w:] Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych (red.) Podgórski M., wyd. Impuls, Kraków.
 • Jankowski D. (2012), Edukacja i autoedukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Wrocław, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A. (2009), Edukacja dorosłych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nawrat D. (i inni współautorstwo), (2009), Family Compass. Assessing and Validating Family Competences, wyd. Higher Institute for Family Sciences, partner in the HUBrussel, Bruksela.
 • Nawrat D. (2013), Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 9–45.
 • Tough A. (1971, 1979), The adult learning projects, Toronto, Ontario Institute for Studies in Education, tłumaczenie własne.
 • West M. (2000), Rozwijanie kreatywności w organizacji. PWN, Warszawa.
 • Aspiracje edukacyjne Polaków, dostępny na: – http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/760 (otwarty: 28.08.2013).
 • Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A. (2012), Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa, dostępny na: www.bkl.parp.gov. pl, (otwarty: 28.08.2013 ).
 • Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku, s. 213, dostępny na: www.bkl.parp.gov.pl, (otwarty: 28.08.2013).
 • Hübner D. (2011), Regiony na rzecz innowacji, [w:] Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 138–147, dostępny na: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_20 /Dokumenty/Documents/6_Nowy_paradygmat_robocza.pdf (otwarty: 28.08.2013).
 • Szczucka A., Turek K., Worek B. (2012), Kształcenie przez całe życie. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach i instytucje szkoleniowe na podstawie badań realizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa 2012, dostępny na: www.bkl.parp.gov.pl, (otwarty: 28.08.2013).
 • Wiktor M. (2013), Kształcenie nieformalne, [w:] Kształcenie dorosłych 2011, GUS, Warszawa, s. 56–63, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm,(otwarty: 28.08.2013).
 • Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, s. 5.
 • Strategia Uczenia się Przez Całe Życie, Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w Procesie uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/962/WE.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Bruksela, 7.09.2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-231210c8-04f0-49a9-9055-fe033d2bdfc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.