PL EN


2013 | 2(20) | 7-26
Article title

Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Detrimental effects of allowing children to watch television excessively and to use computers and tablets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jest to bodaj pierwszy artykuł w Polsce zawierający wyniki badań dotyczących szkodliwej roli nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci i zbyt długiego korzystania z komputera oraz tabletu. Zawiera szacunkowe dane dotyczące czasu, jaki dzieci – także polskie – spędzają siedząc przed telewizją i komputerem. Dane są alarmujące; rodzice są przekonani, że w tym czasie dzieci nabywają nowe wiadomości i rozwijają się intelektualnie. Z badań naukowych autorki oraz uczonych z Francji, Belgii i Niemczech wynika, że tak nie jest. Nadmierne oglądanie telewizji i korzystanie z komputera powoduje bowiem poważne zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego i obniża sprawność intelektualną dzieci. Autorka podaje też argumenty przemawiające za tym, że oglądanie telewizji i korzystanie z komputera i tabletu nie wpływa korzystanie na rozwój skupiania uwagi, nie poprawia koordynacji wzrokowo-ruchowej, nie wzbogaca słownika dzieci ani umiejętności porozumiewania się, nie rozszerza zakresu wiedzy dzieci itd. Ponadto nadmierne oglądanie przez dzieci ruchomych obrazów – te dominują w telewizji, w grach i programach komputerowych – powoduje, że nie potrafią odczytywać informacji podanych w sposób statyczny. Dlatego nie interesują się książkami i mają kłopoty w sprostaniu wymaganiom szkolnym. W części ostatniej artykułu podane są wskazówki, jak mają postępować dorośli, aby oglądanie telewizji oraz korzystanie z komputera i tabletu nie szkodziło, ale sprzyjało rozwojowi umysłowemu dzieci.
EN
It is perhaps the first article in Poland that contains the findings of research on adverse effects of watching television excessively by children and of using a computer or a tablet for too long. It provides approximate data on how much time children – including Polish children – spend sitting in front of a TV set or a computer. This data is alarming. Parents are convinced that children are learning new information and developing intellectually at that time. The research conducted by the author and scholars from France, Belgium and Germany shows that it is not true, as watching television and using a computer excessively result in serious disorders in children’s socio-emotional development and reduce their intellectual abilities. The author also presents arguments indicating that watching television and using a computer or a tablet do not have a beneficial effect on the development of attention, do not improve eye-hand coordination, do not expand children’s vocabulary or communication skills, do not increase their knowledge, etc. Moreover, when children watch moving pictures excessively – which dominate on television and in computer games and programs – they are unable to receive information presented in a static manner. That is why they are not interested in books and have difficulty meeting academic requirements. The last part of the article provides suggestions for adults about what to do so that watching television and using a computer or a tablet are not harmful but promote children’s intellectual development.
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2318338f-b990-4f86-b87f-c57569b64105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.