PL EN


2014 | 5 | 1 |
Article title

Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce

Content
Title variants
EN
Financing the health system in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Ochrona zdrowia jest bardzo trudnym, ale istotnym elementem polityki każdego państwa. Poziom opieki medycznej oraz możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb zdrowotnych obywateli, zdeterminowane są przez wiele czynników, jednak najważniejszym z nich są środki finansowe zgromadzone na ten cel. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie dobranie i dostosowanie modelu systemu ochrony zdrowia do indywidualnych potrzeb danego państwa. Celem artykułu jest analiza porównawcza systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce z wybranymi krajami. Sformułowano hipotezy, iż niewielki udział prywatnych źródeł finansowania systemu opieki zdrowotnej negatywnie wpływa na dostępność i jakość usług medycznych oraz że monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako dysponenta publicznych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia powoduje wysokie koszty usług zdrowotnych.
EN
Health care is very difficult, but essential element of each state. The level of medical care and the opportunity to meet all the health needs of citizens are determined by many factors, but the most important of these are the funds collected for this purpose. Therefore, it is important to choose the appropriate model and adapt the health system to their individual needs. The purpose of this article is a comparative analysis of health care financing system in Poland with selected countries. Formulated the hypothesis that a small share of private sources of financing health care system affects the availability and quality of medical services, and that monopoly National Health Fund as a trustee of public funds for health care causes high costs of health services.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-231dc1ef-f90e-4a89-b3ee-c5ed5a169291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.