PL EN


2020 | 1(6) | 196-221
Article title

Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego

Content
Title variants
EN
Axiological and Anthropological Aspect of National Identity: A Quantitative Study with Implications for National Security
RU
Аксиологические и антропологические детерминанты национальной идентичности молодых поляков в аспекте собственных исследований. Последствия для национальной безопасности
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie patriotyzmu i tożsamości narodowej ma kluczowe znaczenie dla przetrwania narodu. Ważnym obszarem budowania i wzmacniania patriotyzmu jest sport, który stanowi spoiwo tożsamości narodowej oraz wzmacnia takie wartości jak solidarność i tolerancja, co buduje aktywne postawy obywatelskie w społeczeństwie. Niniejszy artykuł ma w swym zasadniczym celu omówienie istoty patriotyzmu, tożsamości narodowej i tolerancji, które stanowią wymiar postawy jednostki wobec innych narodów oraz sportowego patriotyzmu, który stanowi istotne spoiwo tożsamości narodowej. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody sondażu diagnostycznego. Analiza uzyskanych danych wskazuje na bardzo silne poczucie patriotyzmu, tożsamości narodowej i patriotyzmu sportowego wśród respondentów (N=508). Skala patriotyczna znacząco wpływała na wyniki skali tożsamości narodowej i sportowego patriotyzmu, nie różnicowała natomiast postawy tolerancji. Z kolei skala tolerancji istotnie korelowała ze skalą patriotyzmu, sportowego patriotyzmu, tożsamości narodowej. Jak wskazuje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona i umacnianie tożsamości narodowej stanowi ważne zadanie państwa. Cele te można osiągnąć poprzez pielęgnowanie kultury narodowej, ochronę dziedzictwa kulturowego, aktywizację kapitału społecznego oraz wzmacnianie postaw patriotycznych.
EN
Shaping patriotism and national identity is crucial precondition for the survival of the nation. Sport helps to build and reinforce patriotism, binds national identity and strengthens values such as solidarity and tolerance. The main purpose of this article is to analyze the values of patriotism, national identity, tolerance, and sports patriotism, which is an important binder of national identity. The study was carried out using a diagnostic survey method. The analysis of the findings indicates a very strong sense of patriotism, national identity and sports patriotism among the respondents (N = 508). The patriotic scale significantly influenced the results of the scale of national identity and sport patriotism, but did not differentiate the attitude of tolerance. The scale of tolerance significantly correlated with the scale of patriotism, sports patriotism and national identity. As indicated by the National Security Strategy of the Republic of Poland, preservation and reinforcement of national identity is an important task of the state. These goals can be achieved by cultivating national culture, protecting cultural heritage, activating social capital and strengthening patriotic attitudes.
Contributors
 • Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
author
 • Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • Andrejuk Katarzyna. 2015. “Postawy Wobec Imigrantów w Świetle Wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014-2015. Polska Na Tle Europy.” Warszawa. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12510.
 • Bairner Alan. 2001. Sport, Nationalism, and Globalization: European and North American Perspectives. New York: State University of New York Press.
 • Bańko Mirosław. 2000. Inny Słownik Języka Polskiego PWN, t. 2. Warszawa: PWN, 2000.
 • Bartyzel Jacek, Bogdan Szlachta, Adam Wielomski. 2007. Encyklopedia Polityczna, Tom 1. Radom: Wydawnictwo Polwen.
 • Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday.
 • Berggren, Niclas, and Therese Nilsson. 2015. “Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance.” Journal of Comparative Economics 43, no. 2 : 371–89. https://doi.org/10.1016/J.JCE.2015.02.005.
 • Berggren Niclas, and Therese Nilsson. 2016. “Tolerance in the United States: Does Economic Freedom Transform Racial, Religious, Political and Sexual Attitudes?” European Journal of Political Economy 45 (December): 53–70. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.06.001.
 • Berry John W. 2001. “A Psychology of Immigration.” Journal of Social Issues 57, no. 3: 615–31.
 • Billings Andrew C., Kenon A. Brown, and Natalie A. Brown. 2013. “5,535 Hours of Impact: Effects of Olympic Media on Nationalism Attitudes.: E-Zasoby Dostępne w Bibliotece Głównej ASW.” Journal of Broadcasting & Electronic Media 57, no. 4: 579–95. https://doi.org/DOI: 10.1080/08838151.2013.850591.
 • Błeszyńska K. 2002. “Tożsamość Polaków w Dobie Globalnej.” In Edukacja Wobec Ładu Globalnego, edited by T. Lewowicki. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Bogardus Emory S. 1958. “Racial Distance Changes in the United States during the Past 30 Years. - PsycNET.” Sociology & Social Research 43: 127–34. https://psycnet.apa.org/ record/1960-01208-001.
 • Bogardus Emory S. 1925. “Social Distance and Its Origins.” Sociology & Social Research 9 : 216–25.
 • Bokova I. 2016. “Sport Na Rzecz Rozwoju i Pokoju,” W http://www.un.org.pl/sport-na-rzecz-rozwoju-i-pokoju.
 • Burgoński Piotr. 2010. “Polski Patriotyzm w Dobie Komunizmu. Koncepcja Patriotyzmu w Nauczaniu Księdza Jerzego Popiełuszki.” Warszawskie Studia Teologiczne 23, no. 1.https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7080.
 • Butterworth Michael L. 2007. “The Politics of the Pitch: Claiming and Contesting Democracy Through the Iraqi National Soccer Team.” Communication and Critical/Cultural Studies 4, no. 2 (June): 184–203. https://doi.org/10.1080/14791420701296554.
 • Buzan Barry, Ole Wæver, and Jaap de. Wilde. 1998. Security : A New Framework for Analysis. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Pub.
 • Cedro Patrycja. 2013. “Społeczna Rola Sportu.” Rozprawy Społeczne 7, no. 2: 77–86. http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/.
 • Chouliaraki Lilie, Myria Georgiou, and Rafal Zaborowski. 2017. “The European "Migration Crisis" and the Media A Cross-European Press Content Analysis,” In https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53658010/Migration_and_media_report_FINAL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1555684741&Signature=rel574SoaoreHAcNHUn8Ihz6fZY%3D&response-content-disposition=inline%3B filename%3DThe_European_.
 • Domalewska Dorota. 2016. “Immigration, Stereotypes, and Social Security: The Portrayal of Migrant Groups in Public Discourse.” Security and Defence Quarterly 4, no. 13: 15–31. https://doi.org/https://doi.org/10.35467/sdq/103231.
 • Domalewska Dorota, Żakowska Marzena. 2019. “Migracje z Państw Objętych Konfliktami Zbrojnymi – Analiza Wypowiedzi Parlamentarzystów Na Twitterze.” Przegląd Europejski 2.
 • Drabarek Anna. 2016. “Kontrowersje Wokół Pojęcia Patriotyzmu.” In Klasy Mundurowe. Od Teorii Do Dobrych Praktyk, edited by A. Skrabacz, L. Kanarski, and L. Urych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Erikson Erik H. (Erik Homburger). 1994. Identity : Youth and Crisis. W. W. Norton.
 • Gajda Stanisław. 2007. “Tożsamość a Język.” w: Człowiek Wobec Wyzwań Współczesności. Upadek Wartości Czy Walka o Wartość?, re. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Gawlik-Kobylińska Małgorzata. 2018. “Ethics and Innovations in Military Environments.” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 128: 89–97.
 • Glombik Konrad. 2013. “Tolerancja Jako Postawa Moralna.” Studia Oecumenica: 113–26.
 • Goffman Erving. 2008. Człowiek w Teatrze Życia Codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Golka Marian. 2010. Imiona Wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawn. Literackie Muza SA.
 • Górnikiewicz Marcin, Szczurek Tadeusz.2017. “Determinanty Kształtowania Bezpieczeństwa Wewnętrznego.” w: Prognozowanie Międzynarodowych Stosunków Wojskowych Na Podstawie Uwarunkowań Społeczno-Kulturowych, red. Edyta. Ślachcińska, 103–13. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Grzymała-Moszczyńska Halina. 2000. Uchodźcy. Podręcznik Dla Osób Pracujących z Uchodźcami. Kraków: Nomos.
 • Hatton Timothy J. 2016. “Public Opinion on Immigration: Has the Recession Changed Minds?” Economic Policy 86 : 205–46.
 • Huntington Samuel P. 2011. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
 • Ivancik Radoslav, Jurcak Vojtech, and Necas Pavel. 2014. “On Some Contemporary Global Security Risks and Challenges.” Security and Defence Quarterly 4, no. 3 (September 30): 34–49. https://doi.org/10.5604/23008741.1152548.
 • Jura J., and Kałużyńska K. 2015. “Obraz Obcokrajowców i Imigrantów w Polskich Mediach Tradycyjnych i Internetowych.” In Imigranci o Wysokich Kwalifikacjach Na Polskim Rynku Pracy., edited by J. Konieczna-Sałamatin. Warszawa.
 • Kaczorowski Ryszard. 2004. Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa: PWN.
 • Kaldor Mary. 2013. “In Defence of New Wars.” Stability: International Journal of Security and Development 2, no. 1 (March 7): 4. https://doi.org/http://doi.org/10.5334/sta.at.
 • Kłoskowska Antonina. 1996. Kultury Narodowe u Korzeni. Warszawa: Wyd. Oficyna Naukowa.
 • Knapik W. 2011. “Tradycje Jako Element Tożsamości Kulturowej Wiejskich Społeczności Lokalnych.” In Tradycja Dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 3, red. J. Styka and M. Dziekanowska. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kopaliński Władysław. 2000. Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z Almamanachem. Warszawa: Świat Książki.
 • Kunikowski Jerzy. 2012. “Istota Patriotyzmu.” In Patriotyzm Współczesnych Polaków, red. A. Skrabacz. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Lazari-Pawłowska Ija. 1984. “Trzy Pojęcia Tolerancji.” Studia Filozoficzne 8: 105.
 • Marino Sara, Dawes Simon. 2016. “Introduction to Fortress Europe: Media, Migration and Borders.” Networking Knowledge 9, no. 4: 1–6. http://eprints.bournemouth.ac.uk/ 29782/1/Editorial Fortress Europe.pdf.
 • Martin Denis‐Constant. 1995. “The Choices of Identity.” Social Identities 1, no. 1 (February 23): 5–20. https://doi.org/10.1080/13504630.1995.9959423.
 • Mitręga Adrian, Kozub Marian. 2019. “The Influence of Strategic Culture on Shaping Security Policy.” Security and Defence Quarterly 27, no. 5 (December 24): 44–56. https://doi.org/10.35467/sdq/111661.
 • Panfil Łukasz, Seweryniak Tomasz. 2009. Wybrane Czynniki Umiędzynaradawiania Kadr Organizacji Sportowych. Wrocław: AWF.
 • Parsons Talcott. 1967. Sociological Theory and Modern Society. New York: Free Press,.
 • Pisarek Mateusz. 2015. “Wydarzenia Sportowe i Sukcesy Polskich Sportowców Zachętą Do Budowania Tożsamości Narodowej Oraz Postaw Patriotycznych.” Studia Leopoliensia 8 : 457–67. http://www.szyran.republika.pl/artykuly/patriotyzm.htm.
 • Saleh Alam. 2010. “Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security.” Geopolitics Quarterly 6, no. 4: 228–41.
 • Sidis Boris. 1905. Multiple Personality: An Experimental Investigation into the Nature of Human Individuality. New York.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. https://www.bbn.gov.pl/ ftp/SBN RP.pdf.
 • Strauss Anselm L. 1959. Mirrors & Masks : The Search for Identity. Glenoce: Free Press.
 • Stróżewski Władysław. 2013. Logos, Wartość, Miłość. Kraków: Znak.
 • Sułek Andrzej. 2012. Psychospołeczne Uwarunkowania Patriotyzmu i Nacjonalizmu. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
 • Świerszcz K. 2016. “Integralne Wychowanie Na Rzecz Integralnego Bezpieczeństwa - Jako Naglące Wyzwanie Współczesnych Czasów.” In Obronność Państwa. Uwarunkowania Oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Obronności, edited by Z. Trejnis and M. Marciniak, 158–93. Toruń: Adam Marszałek.
 • Szacki Jerzy. 2013. “Patriotyzm Jako Błąd i Jako Cnota.” Gazeta Wyborcza.
 • Tajfel H. 1978. “The Structure of Our Views about Society.” In Introducing Social Psychology, edited by H. Tajfel and C. Fraser. Harmondsworth: Penguin Books.
 • Tajfel H. 1982. “Social Psychology of Intergroup Relations.” Annual Review of Psychology 33, no. 1 (January 28): 1–39. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.33.020182.000245.
 • Tajfel H, Turner JC, 1979. … WG Austin - Organizational identity: A, and undefined 1979. “An Integrative Theory of Intergroup Conflict.” The Social Psychology of Intergroup Relations 33, no. 47.
 • Tausk Victor, Roazen Paul. 2017. Sexuality, War, and Schizophrenia : Collected Psychoanalytic Papers. New Jersey: Routledge.
 • Urych Ilona. 2018. “Military Classes as an Area of Interest for the Armed Forces of the Republic of Poland. Experience and Perspectives.” Defense Resources Management 17, no. 2.
 • Urych Ilona. 2017. “Od Kultury Fizycznej Do Patriotyzmu i Od Patriotyzmu Do Kultury Fizycznej. O Kształtowaniu Postaw w Tworzeniu Bezpieczeństwa Narodowego.” w: Powrót Do Ojczyzny? Patriotyzm Wobec Nowych Czasów. Kontynuacje i Poszukiwania, edited by C. Smuniewski and P. Sporek. Warszawa: Instytut Nauk o Polityce.
 • Waever Ole. 2008. “The Changing Agenda of Societal Security.” In Globalization and Environmental Challenges, Reconceptualizing Security in the 21st Century, ed. by H. G. et al. Brauch. Berlin: Springer.
 • Wong Stan Hok Wui, Chen Lee Kuan, Ho Karl, and Clarke Harold D. 2019. “Immigrant Influx and Generational Politics: A Comparative Case Study of Hong Kong and Taiwan.” Electoral Studies 58 (April 1): 84–93. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.12.008.
 • Żakowska, M., Domalewska D. 2019. “Factors Determining Polish Parliamentarians’ Tweets on Migration: A Case Study of Poland.” Politologicky Casopis 2019, no. 3. https://doi.org/10.5817/PC2019-3-200.
 • Żaryn Jan. 2019. “Prof. Żaryn w Miesięczniku "WSieci Historii": "Sport Ma w Sobie Siłę, w Której Mieszczą Się Trzy Wielkie Wartości: Prawość, Wolność i Patriotyzm"” WPolityce.Pl. Accessed June 30. https://wpolityce.pl/polityka/184107-prof-zaryn-w-miesieczniku-wsieci-historii-sport-ma-w-sobie-sile-w-ktorej-mieszcza-sie-trzy-wielkie-wartosci-prawosc-wolnosc-i-patriotyzm.
 • Zielińska Maria, Szaban Dorota. 2017. “Od Tolerancji Nowoczesnej Do Ponowoczesnej. Dynamika i Uwarunkowania Postaw Wobec Imigrantów i Mniejszości Narodowych Wśród Mieszkańców Województwa Lubuskiego w Latach 2005-2014.” Studia Humanistyczne AGH 16, no. 1 (June 16): 7–21. https://doi.org/10.7494/human.2017.16.1.7-21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23250c2a-87f8-4c94-b07a-b420b95b3c6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.