PL EN


2015 | 2 | 47-70
Article title

Antykryzysowa polityka pieniężna na przykładzie wybranych banków centralnych w latach 2007-2011

Content
Title variants
EN
Anti-crisis monetary policy on the example of selected central banks in 2007-2011
RU
Антикризисная денежная политика на примере некоторых центральных банков в 2007-2011 годах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie działań władz monetarnych w świetle ostatniego kryzysu finansowego. Globalna destabilizacja rynków i recesja gospodarcza, zapoczątkowana upadkiem banku Lehman Brothers sprawiły, iż standardowa polityka pieniężna okazała się nieskuteczna w walce z kryzysem. Artykuł pokazuje, w jaki sposób dwa największe banki centralne świata, czyli FED i EBC, za pomocą modyfikowania istniejącego instrumentarium polityki pieniężnej oraz wprowadzania całkiem nowych narzędzi próbowały przywrócić płynność na rynkach finansowych, po tym jak standardowe instrumenty polityki monetarnej okazały się niewystarczające i nieskuteczne. Dla kontrastu ukazano też działania NBP, które miały przede wszystkim aspekt prewencyjny.
EN
The purpose of this article was to present the actions of the monetary authorities in the light of the recent financial crisis. Destabilization of global markets and the economic recession that began with the collapse of Lehman Brothers meant that the standard monetary policy emerged ineffective in combating the crisis. The article shows how two major central banks of the world that is, the FED and the ECB, through modifying the existing instruments of monetary policy and the introduction of completely new tools tried to restore liquidity in the financial markets, after the standard monetary policy instruments have been insufficient and ineffective. In contrast, activities of the NBP also shown, which were primarily preventive aspect.
RU
Целью статьи является показание действий монетарных властей в свете последнего финансового кризиса. Валовая дестабилизация рынков и экономическая рецессия, которая началась с упадка банка « Lehman Brothers» (Лехман Бразерс) послужила тому, что стандартная денежная политика оказалась недейственной в борьбе с кризисом. Статья показывает, каким образом два самые большие центральные банка мира, т.е. FED и EBC, с помощью модифицирования существующих инструментов денежной политики, а также введения абсолютно новых инструментов, пробовали восстановить состояние финансовой ликвидности на финансовых рынках, после того как стандартные инструменты монетарной политики оказались недостаточными и недейственными. Для контраста были представлены также действия НБП, которые носили, прежде всего, предварительный характер.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Anderson R., 2009, The Success of CPFF?, Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Synopses, no. 18 http://www.research.stlouisfed.org [dostęp:03-05-2013].
 • Baily N., Litan R., Johnson R., 2008, The Origins of the Financial Crisis, Fixing Finance Series, Paper 3,
 • Bernanke B., 2009, The Crisis and the Policy Response, Remarks at the Stamp Lecture, London School of Economics, January 13.
 • Błaszczyk P., 2011a, Współczesne zagrożenia deflacyjne - istota, metodyka pomiaru i szacunki dla Polski, w: Grzelak A., Pająk K. (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 2: Problemy szczegółowe metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Błaszczyk P., 2011b, Zagrożenia deflacyjne w sytuacji kryzysu gospodarczego, w: Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Cour-Thimann P., Winkler B., 2013, The ECB’s Non-Standard Monetary Policy Measures, the role of institutional factors and financial structure, ECB Working Paper, No. 1528, ECB, Frankfurt, http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf [dostęp: 03.06.2013].
 • Durden T., 2011, Fed To Proceed With Reverse Repos Every Two Months, Zero Hedge, http://www.zerohedge.com/news/fed-proceed-reverse-repos-every-two-months [dostęp: 03.06.2013].
 • Duygan-Bump B. i in., 2010, How Effective Were the Federal Reserve Emergency Liquidity Facilities? Evidence from the Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, Federal Reserve Bank of Boston Working Papers, no. QAU10-3, http://www.bostonfed.org/bankinfo/qau/wp/2010/qau1003.pdf [dostęp:03.05.2013].
 • Econ D., 2008, When the Fed announces a new discount rate decision, who makes the decision? Do they use the same information and research that are used by the Federal Open Market Committee to set the target for the federal funds rate?, Federal Reserve Bank of San Francisco, http://www.frbsf.org/education/activities/drecon/2008/0808.html [dostęp:02.05.2013].
 • European Central Bank, 2010, Monthly Bulletin October, no. 10/2010,
 • http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201010en.pdf [dostęp: 04.06.2013].
 • Federal Reserve Bank of New York, 2009, Domestic Open Market Operations during 2008, Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York http://www.newyorkfed.org/markets/omo/omo2008.pdf [dostęp: 02.06.2013].
 • Federal Reserve Bank of New York, 2010, Domestic Open Market Operations during 2009, Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York http://www.newyorkfed.org/markets/omo/omo2009.pdf [dostęp: 02.06.2013].
 • Federal Reserve Bank of New York, 2011, Domestic Open Market Operations during 2010, Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York http://www.newyorkfed.org/markets/omo/omo2010.pdf [dostęp: 02.06.2013].
 • Federal Reserve Bank of New York, 2012, Domestic Open Market Operations during 2011, Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York http://www.newyorkfed.org/markets/omo/omo2011.pdf [dostęp: 02.06.2013].
 • Fleming J., Hrung W., Keane F., 2009, The Term Securities Lending Facility: Origin, Design, and Effects, Federal Reserve Bank of New York Current Issues in Economics and Finance, Vol. 15, No. 2, February.
 • Fleming J., Klagge N., 2011, Income Effects of Federal Reserve Liquidity Facilities, Federal Reserve Bank of New York Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York Current Issues in Economics and Finance, Vol. 17, No. 1.
 • Gerlach S., Lewis J., 2010, The Zero Lower Bound, ECB Interest Rate Policy and Financial Crisis, CEPR Discussion Paper, No. DP7933, http://ssrn.com/abstract=1647508 [dostęp:03.06.2013].
 • Goldberg, L. S., C. Kennedy, J. Miu, 2010, Central Bank Dollar Swap Lines and Overseas Dollar Funding Costs, Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 429.
 • Hołubowicz Ł., 2011, Monetarne i prawne przyczyny światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2009, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 9, s. 101-119.
 • Kuepper J., 2012, What is a LTRO – Long-term Refinancing Operation A Look at Europe’s LTRO and What It’s Used For, About.com International investing, http://internationalinvest.about.com/od/glossary/a/What-Is-Ltro-Long-Term-Refinancing-Operations.htm [dostęp: 04.06.2013].
 • Labonte M., 2013, Monetary Policy and the Federal Reserve: Current Policy and Conditions, Congressional Research Service, CRS Report for Congress.
 • Marek S., Wieczorek-Szymańska A., 2011, Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 21, s. 225-236.
 • McAndrews J., Sarkar A., Wang Z., 2008, The Effect of the Term Auction Facility on the London Inter-Bank Offered Rate, Federal Reserve Bank of New York Staff Report, no. 335.
 • Narodowy Bank Polski, 2009, Raport roczny 2008, NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, 2010, Raport roczny 2009, NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, 2011, Raport roczny 2010, NBP, Warszawa.
 • Nieborak T., 2010, Globalny kryzys finansowy – istota, przyczyny, konsekwencje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4, s. 95-106.
 • Pyka I., 2012, Konsekwencje polityki monetarnej EBC na rynkach finansowych z perspektywy „exit strategy”, w: Górski J., Opolski K. (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Skrzypek S., 2010, Banki centralne wobec kryzysu światowego, w: Osiński J. (red.), Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, SGH, Warszawa, s. 11-21.
 • Stopyra J., 2011, Działania banków centralnych w erze turbulencji finansowych, Rocznik Żyrardowski, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, s. 41-52.
 • Świerczyńska M., Zdanowicz B., 2010, Antykryzysowe działania wybranych banków centralnych w latach 2007-2010, referat wygłoszony na seminarium NBP 4 maja 2010 r., http://pl.scribd.com/doc/30891587/Antykryzysowe-dzia%C5%82ania-wybranych-bankow-centralnych-w-latach-2007-2010 [dostęp: 04.06.2013 r.].
 • Tymoczko D., 2010, Reakcja wybranych banków (FED i EBC) na kryzys, w: Osiński J. (red.), Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, SGH, Warszawa, s. 111-139.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2326c325-a4b3-4482-85fa-79283d1d38f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.