PL EN


2013 | 23(4) | 15-28
Article title

Good practices in social policy: their essence and role

Content
Title variants
PL
Dobre praktyki w polityce społecznej – istota i rola
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents with thoughts on the ontological status of good practices, their criteria and the role they play in social policy. The authors describe good practices in three dimensions: as an action aiming at solving a particular problem; as an element of knowledge produced by the organisation; as communication produced by the organisation; The authors review definitions of good practices and their criteria on the basis of secondary sources. They propose to select general and specific criteria of good practices. Specific criteria of good practices are discussed using the example of actions towards social cohesion, taken within the framework of local and regional public policies towards the elderly people. Conceptualizing social cohesion is done with reference to the concept of society for all ages. The authors also propose their own scheme for describing good practices that is meant to ensure their dissemination. The article is concluded with thoughts on the role of good practices in social policy on the micro- and macro-scale.
PL
Artykuł zawiera rozważania na temat ontologicznego statusu dobrych praktyk, ich kryteriów oraz roli w polityce społecznej. Autorki charakteryzują dobre praktyki w trzech wymiarach: jako działanie służące rozwiązaniu jakiegoś problemu; jako element wiedzy wytwarzanej przez organizację; jako komunikat wytwarzany przez organizację. Na podstawie zastanych źródeł autorki dokonują przeglądu definicji dobrych praktyk i ich kryteriów. Proponują wyodrębnienie ogólnych i specyficznych kryteriów dobrych praktyk. Specyficzne kryteria dobrych praktyk omawiane są na przykładzie działań na rzecz spójności społecznej podejmowanych w ramach lokalnych i regionalnych polityk publicznych wobec ludzi starszych. Konceptualizacja spójności społecznej jest przeprowadzona poprzez odwołanie się do koncepcji społeczeństwa dla wszystkich grup wieku. Autorki przedstawiają także własną propozycję schematu opisu dobrych praktyk, który ma zapewnić ich upowszechnienie. Artykuł zamykają rozważania dotyczące roli dobrych praktyk w polityce społecznej – w mikro- i makroskali.
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232b8dcc-e540-4928-97cc-6ba1ddf073a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.