PL EN


2015 | 27 | 39-63
Article title

Poziom twardości ogólnej wśród populacji osadzonych: Właściwości psychometryczne zrewidowanej norweskiej dyspozycyjnej skali twardości ogólnej (DRS-15R).

Content
Title variants
EN
The level of hardiness among the population of the imprisoned; psychometric features of the Norwegian Revised Scale of Hardiness (DRS-15R).
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oddziaływania resocjalizacyjne kierowane są do całej populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Oferta programów dostępnych w Służbie Więziennej jest ustawicznie rozbudowywana i modyfikowana. Przy rekrutacji osób do programów readaptacyjnych bierze się pod uwagę wiele czynników statycznych i dynamicznych, brak jest jednak zobiektywizowanych wskaźników pomocnych przy określaniu potencjału do zmiany w izolacji penitencjarnej. Pojęcie twardości (hardiness) wydaje się jedną z takich zmiennych, które mogłyby identyfikować tych osadzonych, którzy postrzegają sytuację izolacji jako wyzwanie i moment koniecznego opracowania innych niż do tej pory strategii radzenia sobie w życiu. Celem artykułu jest określenie poziomu twardości u osadzonych na podstawie 15-itemowej Norweskiej Zrewidowanej Skali Twardości (DRS-15R). Znaczna liczebność grupy badawczej (n = 1525) pozwoliła na oszacowanie podstawowych właściwości psychometrycznych narzędzia oraz dokonanie jego normalizacji.
EN
The resocialization measures target the whole population of imprisoned individuals. The offer of programs made available by the Prison Service has been continuously expanded and modified. While recruiting individuals for re-adaptation programs, prison service staff assess a vast number of static and dynamic factors; yet they do not have objectivized indicators to help them define the potential for change of the recruited in penitentiary isolation. The concept of hardiness seems to be one of those variables which could help identify prisoners who see their imprisonment as a challenge and a point where they need to develop new coping strategies. The aim of this article is to determine the level of hardiness among prisoners, based on the 15-items Norwegian Revised Scale of Hardiness (DRS-15R). As the group under study (n = 1525) was relatively large, we were able to assess basic psychometric properties of the tool and to proceed to its standardization.
Year
Volume
27
Pages
39-63
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
References
 • Alfred, Kenneth D., Timothy W. Smith (1989) The hardy personality: cognitive and physiological responses to evaluative threat. „Journal of Personality and Social Psychology” 56(2): 257-266.
 • Bartone, Paul T. (1989) Predictors of stress-related illness in city bus drivers. „Journal of Occupational and Environmental Medicine” 31(8): 657-663.
 • Bartone, Paul T., Robert J. Ursano, Kathleen M. Wright, Larry. H. Ingraham (1989) The impact of a military air disaster on the health of assistance workers: A prospective study. „Journal of Nervous and Mental Disease” 177(6): 317-328.
 • Beasley, Margaret, Ted Thompson, John Davidson (2003) Resilience in response to life stress: The effects of coping style and cognitive hardiness. „Personality and Individual Differences” 34(1): 77-95.
 • Breed, Marita, Frans Cilliers, Delene Visser (2006) The factor structure of six salutogenic constructs. „SA Journal of Industrial Psychology” 32(1): 74-87.
 • Ciosek, Mieczysław (2003) Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: LexisNexis.
 • Cole, Michael S., Hubert S. Feild, Stanley G. Harris (2004) Student learning motivation and psychological hardiness: Interactive effects on students’ reaction to a management class. „Academy of Management Learning & Education” 3(1): 64-85.
 • Cooper, Mike (2010) Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Florian, Victor, Mario Mikulincer, Orit Taubman (1995) Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The roles of appraisal and coping. „Journal of Personality and Social Psychology” 68(4):687-695.
 • Funk, Steven C. (1992) Hardiness - A review of theory and research. „Health Psychology” 11(5):335-345.
 • Goffman, Erving (2006) Charakterystyka instytucji totalnych. [w:] Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski, wyb., Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,s. 316-347.
 • Hystad, Sigurd W., Jarle Eid, Bjorn H. Johansen, Jon Ch. Laberg, Paul T. Bartone (2010) Psychometric properties of the revised Norwegian dispositional resilience (hardiness) scale. „Scandinavian Journal of Psychology” 51(3):237-245.
 • Kauten, Rebecca, Christopher T. Barry, Lacey Leachman (2013) Do perceived social stress and resilience influence the effects of psychopathy-linked narcissism and CU traits on adolescent aggression?. „Aggressive Behavior” 39(5):381-390.
 • Kelly, John F., Claire M. Greene (2014) Where There’s a Will There’s a Way: A Longitudinal Investigation of the Interplay Between Recovery Motivation and Self-Efficacy in Predicting Treatment Outcome. „Psychology of Addictive Behaviors” 28(3): 928-934.
 • Kędzierski, Witold (2006) Oddziaływania resocjalizacyjne i ich skuteczność w percepcji recydywistów odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Próba optymalizacji oddziaływań na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie. [w:] Franciszek Kozaczuk, red., Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w niektórych krajach europejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 114-126.
 • Khoshaba, Deborah M., Salvatore R. Maddi (1999) Early experiences in hardiness development. „Consulting Psychology Journal: Practice and Research” 51(2): 106-116.
 • Kieszkowska, Anna (2011) Pedagogiczny wymiar probacji wobec osób skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych „Probacja” 4: 95-110.
 • Kobasa, Suzanne C. (1979) Personality and resistance to illness. „American Journal of Community Psychology” 7(4): 413-423.
 • Kobasa, Suzanne C., Salvatore R. Maddi, Stephen Kahn (1982) Hardiness and health: A prospective study. „Journal of Personality and Social Psychology” 42(1) 168-177.
 • Kobasa, Suzanne C., Salvatore R. Maddi, Marc A. Zola (1983) Type-A and hardiness. „Journal of Behavioral Medicine” 6(1): 41-51.
 • Kuć, Małogrzata (2015) Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Majcherczyk, Andrzej, Tomasz Głowik (2011) Krótkie interwencje wobec skazanych nadużywających substancji psychoaktywnych. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 70: 111-138.
 • Marczak, Monika, Katarzyna Pawełek (2009) Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji: kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności. [w:] Marczak Monika, red., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Impuls, s. 333-342.
 • Pawela, Stanisław (2003) Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Kraków: Zakamycze.
 • Sansone, Carol, Deborah J. Wiebe, Carolyn Morgan (1999) Self-regulating interest: The moderating role of Hardiness and Conscientiousness. „Journal of Personality” 67(4): 701-733.
 • Szymanowski, Teodor (2004), Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Warszawa: WUW.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. nr 90 poz. 557).
 • Wallace, K. A., Toni L. Bisconti, C. S. Bergeman (2001) The Mediational Effect of Hardiness on Social Support and Optimal Outcomes in Later Life. „Basic and Applied Social Psychology” 23(4): 267-279.
 • Wosińska, Wilhelmina (2004) Psychologia życia społecznego. Gdańsk: GWP.
 • Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dn. 24 lutego 2004 r., w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232c8340-4563-477c-989c-f0edb5857c7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.