PL EN


Journal
2013 | 8 | 529-547
Article title

Badania archeologiczne na stanowiskach: Gostynin 31, Gostynin 32 oraz Gaśno 9, gm. Gostynin, woj. mazowieckie

Content
Title variants
EN
Archaeological excavations at the sites: Gostynin 31, Gostynin 32 and Gaśno 9, Gostynin commune, mazowieckie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The sites in question are located in the area of the edge and bottom of the Osetnica valley. The archaeological excavations prior to road construction, whose results are the topic of the present study, were carried out in 2006-2007. The site Gostynin 31 revealed a settlement of the Trzciniec culture, a settlement relic from the 15th century and household features from the late early modern period (end of the 17th and the first half of the 19th century. The site Gostynin 32 provided the possibility to explore the traces of the settlement of the Trzciniec culture, a rural settlement from the 17th century, traces of turf extraction from the 19th century as well as household facilities and a sand hole from the 1st half of the 20th century. Site 9 in Gaśno revealed a small settlement of the Lusatian culture, a settlement complex from the 15th century operating as the householdresidential backstore of a mill, household features from the late early modern period (18th century) and the contemporary times (20th century).
Journal
Year
Volume
8
Pages
529-547
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeoilogii i Etnologii PAN, Warszawa
References
 • Affelski J., Dłubakowski Z. 2011. Badania archeologiczne na wielokulturowej osadzie w Legardzie, stanowisko 1 (AZP 52-52/1), gm. Gostynin, woj. mazowieckie, w latach 2005-2006. W: S. Kadrow (red.), Raport 2005-2006. Warszawa, 487-495.
 • Affelski J., Dłubakowski Z., Karasiewicz K., Kiełbasińska M., Matuszewska A., Smoliński A., Trzeciecki M. (w druku). Badania archeologiczne na wielokulturowej osadzie w Gostyninie, stan. 28, woj. mazowieckie, AZP 52-52/2, sezon 2007. W: S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008. Warszawa.
 • Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. 2011. Wyniki badań wykopaliskowych na grodzisku „Piotrówka” w Radomiu przeprowadzonych w 2011 r. (nie publikowany maszynopis w archiwum radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
 • Castelin K. 1960. O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského. Numismatický sborník 6, 129-167.
 • Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok.
 • Gąsior M. 1975. Kultura trzciniecka w Polsce środkowej (= Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 22). Łódź, 101-121.
 • Głosek M. 1996. Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Warszawa.
 • Gołembnik A. 1978 Z problematyki badań rezydencji książęcej w Jazdowie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 26(3), 281-299.
 • Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W. 1976. Grodziska Mazowsza i Podlasia. Wrocław.
 • Kajzer L. 1990. Zamek w Raciążku (= Budownictwo Obronno-Rezydencjonalne Ziemi Dobrzyńskiej 1). Łódź.
 • Kiersnowska T. 1986. Czersk w XIII i XIV wieku. Ośrodek władzy książęcej na południowym Mazowszu. Warszawa.
 • Kruppé J. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV. Wrocław.
 • Kruppé J. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. Wrocław.
 • Lewandowski M. 1986. Puginały średniowieczne z ziem polskich. W: A. Nadolski (red.), Mediaevalia Archaeologica. Wrocław, 101-120.
 • Lewandowski M. 1990. Broń biała krótka (puginały). W: A. Nadolski (red.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 124-130.
 • Lustracje… 1959. Lustracje województwa rawskiego 1564 i 1570. Z. Kędzierska (wyd.). Warszawa.
 • Lustracje… 1965. Lustracje województwa rawskiego XVII wieku. Z. Kędzierska (wyd.). Warszawa.
 • Marciniak-Kajzer A. 1994. Dwór obronny w Proboszczewicach koło Płocka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 18, 25-58.
 • Miśkiewicz J. 1987. Kultura trzciniecka. W: W. Hensel, T. Wiślański (red.), Prahistoria ziem polskich 2. Wczesna epoka brązu. Wrocław, 173-196.
 • Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Warszawa.
 • Nowakowski A. 1991. Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim). Toruń.
 • Pacuski K. 1990. Ziemia gostynińska od XII w. do 1462 r. W: M. Chudzyński (red.), Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej. Warszawa, 67-165.
 • Pacuski K. 2009. Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej XIV i XV wieku: studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym. Warszawa.
 • Perlikowska-Puszkarska U. 2004. Osada z przełomu XIII i XIV w. z Otwocka Małego w woj. mazowieckim. W: Z. Kobyliński (red.), Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz. Warszawa, 259-272.
 • Polak Z. 1996. Zabytki metalowe. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia Średniowiecznego Kołobrzegu 1. Kołobrzeg, 231-242.
 • Poliński D. 1996. Przemiany w wytwórczości garncarskiej na Ziemi Chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza (= Archaeologia Historica Polona 4), Toruń.
 • Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Kołobrzeg.
 • Sekuła M. 2004. Naczynia gliniane z początku XIX wieku z wykopalisk w piwnicy Pałacu pod Blachą w Warszawie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52(4), 435-451.
 • Sulkowska-Tuszyńska K. 1997. Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie. Toruń.
 • Świątkiewicz P. 2011. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w sezonach 2005-2007 w Bolimowie na stanowisku 9, pow. skierniewicki, woj. łódzkie. W: S. Kadrow (red.), Raport 2005-2006. Warszawa, 189-206.
 • Świętosławski W. 2011. Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych stanowiska Pomorzanki 4, gm. Gostynin, woj. mazowieckie, w latach 2004-2005. W: S. Kadrow (red.), Raport 2005-2006. Warszawa, 91-100.
 • Świętosławski W. 2011a. Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych stanowisk Pomorzany 1 i 2, gm. Łanięta, woj. łódzkie, w latach 2003-2005. W: S. Kadrow (red.), Raport 2005-2006. Warszawa, 101-112.
 • Trzeciecki M. 2000. Kultura materialna średniowiecznego Płocka. W: A. Gołembnik (red.), Historia Płocka w ziemi zapisana. Płock, 87-133.
 • Trzeciecki M. 2002. Ceramika wczesnośredniowieczna z terenu grodu i osady przygrodowej w Płocku. W: A. Gołembnik (red.), Wczesnośredniowieczny Płock. Warszawa, 111-147.
 • Trzeciecki M. 2007. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 9 w Gaśnie, gm. Gostynin, woj. mazowieckie (nie publikowany maszynopis w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie). Warszawa.
 • Trzeciecki M. 2009. Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka. W: S. Moździoch (red.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy tradycją a innowacją. (= Spotkania Bytomskie 6). Wrocław, 295-322.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232e9603-fd10-49ed-bb40-1d36181ac76e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.