PL EN


2016 | 17 | 3 | 108-119
Article title

MŁODZI NA RYNKU PRACY W SZCZECINIE – TABLICE TRWANIA W BEZROBOCIU

Content
Title variants
EN
DURATION TABLES –NON-PARAMETRIC MODEL SHOWING THE DURATION OF UNEMPLOYMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza intensywności wychodzenia z bezrobocia osób w wieku 18-25 lat. Kohortą były osoby bezrobotne zarejestrowane w 2012 roku i obserwowane do końca 2013 roku. Zdarzeniem kończącym epizod było wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy. Pozostałe dane przyjęto za cenzurowane. Tablice kohortowe zostały skonstruowane w oparciu o dane indywidualne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Intensywności wychodzenia z bezrobocia zostały porównane w podgrupach (płeć i wykształcenie). W badaniu postawiono hipotezę, że poziom wykształcenia wpływa na intensywność podejmowania pracy.
EN
The aim of this study was to analyze the intensity of leaving unemployment at the age 18-25. The cohort has consisted of unemployed individuals registered in 2012 and observed by the end of 2013. The event regarded as the one ending the unemployment spell has been the moment of an individual’s de-registration from the PLO due to finding employment. The remaining data have been considered censored. We have constructed the cohort tables on the basis of individual data provided by the Poviat Labour Office in Szczecin. We have compared the intensities of unemployment exits in the subgroups (gender and education). The study verified the hypothesis that the level of education influences the intensity of making work.
Contributors
 • Instytut Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Szczeciński
 • Instytut Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Balicki A. (2006) Analiza przeżycia i tablice wymieralności. PWE, Warszawa.
 • Bieszk-Stolorz B. (2013) Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Volumina.pl, Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012) Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. CeDeWu, Warszawa.
 • Blanchard O., Diamond P. (1994) Ranking, unemployment duration and wages. Review of Economic Studies, 61, 417-434.
 • Eurostat (2015) Participation of young people in education and the labour market. Statistics Explained, http://ec.europa.eu
 • Eurostat European Commission (2016) http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EDAT_LFSE_20 [dostęp 27.06.2016].
 • Fratczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005) Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań. SHG, Warszawa.
 • Gazińska M., Mojsiewicz M. (2004) Nieparametryczne modele trwania życia – budowa i przykłady zastosowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 394, 87-100.
 • Heckman J., Borjas G. (1980) Does unemployment cause future unemployment? Definitions, questions and answers from a continuous time model of heterogeneity and state dependence. Economica, 47, 247-283.
 • Kabaj M. (2012) Bezrobocie jak uzależnienie. Po jakim czasie jest się niezatrudnialnym?, rozmowa z profesorem Mieczysławem Kabajem, 18.04.2012 (http://natemat.pl/10885,bezrobocie-jak-uzaleznienie-po-jakim-czasie-jest-sie-niezatrudnialnym) [dostęp 15.06.2016].
 • Kiełkowska M. (red.) (2013) Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kotowska I. E. (red.) (2014) Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, MPiPS i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991) Unemployment, Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford University Press, Oxford.
 • Markowicz I. (2012) Statystyczna analiza żywotności firm. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • McVicar D., Podivinsky J. M. (2001) Duration dependence and routes out of joblessness for young people. NIERC Working Paper, 66, Belfast.
 • McVicar D., Podivinsky J. M. (2003) Into jobs or into the classroom? The UK New Deal for Young People. Forthcoming NIERC Working Paper, Belfast.
 • Mortensen D. (1977) Unemployment insurance and job search decisions. Industrial and Labor Relations Review 30 (4), 505-517.
 • Namboodiri K., Suchindran C. M. (1987) Life Table Techniques and Their Applications. Academic Press Inc., New York.
 • Ostasiewicz S. (red.) (2000) Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2015) Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Phelps E. (1972) Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost Benefit Approach to Monetary Planning. MacMillan, London.
 • Sefarin-Juszczak B. (2014) NETT – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 49, 45-61.
 • Stanimir A. (2015) Strategia Europa 2020 w opinii pokolenia Y. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Tom XVI/4, 107-116.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23324cc3-30eb-49ef-aa9c-ce4d1f8a21e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.